onsdag den 10. februar 2016

Arbejde og anti-klimaks - Work and Anti-Climax

Hold da op, hvor er det et antiklimaks at være færdig med januar-projektet. Men det har samtidig været lærerigt, fordi jeg undervejs har opdaget, at jeg i dag ville gøre tingene meget anderledes, end jeg gjorde, da jeg lavede min egen oprydning.

Men jeg ville nok ikke have kunnet gøre det anderledes alligevel, for en oprydning er en rejse tilbage i tiden og en frigørelse for, hvad der tidligere er sket i ens liv. Det er ikke kun en fysisk oprydning, det er også en mentel udrensning.

Det er, hvad der sker, når man kommer på afstand af oplevelser. Man ser tingene lidt mere klart, når følelserne er kølnet lidt. For de kommer. Og det er ikke let. Men valget er at leve med masser af ting, eller at leve!

Det kan hjælpe at tænke på, at af afhænde ting er som at sige farvel og tak for hjælpen og sige "nu kan jeg selv" og så give tingen videre til en, der har brug for den, eller måske erkende at tingen har udlevet sig selv.

Vi kan ikke alle vælge den totalt minimalistiske livsstil, og det er bestemt heller ikke meningen. At finde ud af, hvad enkelt er, er op til den enkelte. Der er mange måder at leve enkelt på. Men vi kan vælge at være bevidste om, hvad vi bærer over vores dørtærskel, og hvordan vi vil være som forbrugere. Jeg har ikke noget mod forbrug, men når man har for mange ting, så er man 'over-forbruger'.

Jeg er blevet spurgt, om jeg er minimalist, og det er jeg måske – og måske ikke. Jeg går ikke rundt og tænker: Jeg er minimalist, så alt skal ud! Jeg har ganske vist et temmelig enkelt hjem, og det bliver – uden at jeg egentlig tænker nærmere over det – enklere hele tiden, fordi jeg finder enklere måder at gøre tingene på, og fordi jeg bliver mere og mere fri af ' lysten til at eje og ikke mindst af behovet for købe.

Lige nu er det mine plejeprodukter, der er under luppen, og det er spændende! 
På den lidt uhyggelige måde!

Bare en pæn solnedgang - Just a pretty sunset

It really has been an anti-climax to end the January-project. But it has also been a big learning process, because I, while working with it, found out, that today I would do things a lot different, than when I started my own clean out many years ago.

But maybe it wouldn't have been possible to do it differently anyway, because a total de-clutter is a travel back through time and a liberation from things, connected to the life already lived. It is not only a physical cleaning, but also a mental one.

That is exactly what happens, when you get a distance to an experience. You see things more clearly, when the feelings cool off. Because they will pop up. And it isn't easy. But it is a choice to live with lots of things, or to live.

It helps, if you think about that getting rid of things is like saying goodbye and thanks for the support. "Now I can go from here myself", and then pass on the item to somebody, who needs it, or maybe to accept that the item has outlived it's time.

We cannot all choose the total minimal lifestyle, and we shouldn't. To find out what living simple is, is a matter for every single person to decide. There are lots of ways to live a simple life. But we should always be conscious about, what we carry over our doorsteps, and how we behave as consumers. I don't mind consumption. But if you have too many things, then you are an 'over'-consumer.

I have been asked, if I am a minimalist, and I might be – or maybe not. I don't walk around thinking: I am a minimalist, so everything have to go! I have a very simple home, and it becomes – without giving it much thought anymore – more simple all the time, because I find simpler ways to do things, and because I constantly get further away from the need to own things, not to mention the need to buy things.

Right now I have turned my attention towards my cosmetics and everything that includes, and it is very exciting. 
In the kind of the scary way!mandag den 8. februar 2016

Salgsværdi - Sales Value

Har I lagt mærke til, hvor meget folk, der sælger ting, vil have for dem?
Har I også lagt mærke til, hvor lidt folk vil give for dem, når de køber?

Begge parter vil gøre en god handel, og begge parter har fra sit synspunkt en ide om, hvad der er realistisk.

Køber siger, at tingene er brugt. Sælger siger, at de kostede 'så meget, da de var nye'.

Jeg tror på genbrug, men jeg har faktisk kun prøvet at sælge ting på nettet par gange, og jeg synes ikke, at det er let. Jeg er ikke nogen krejler.

Så jeg har bestemt, at jeg vil ikke bruge en masse tid på at få et relativt lille beløb for ud af det. Indsatsen er simpelthen for stor. Så vil jeg hellere give det til en genbrugsbutik, hvor pengene går til noget, som jeg kan gå ind for. Så jeg giver for det meste mine ting væk.

Jeg må erkende, at for mig fungerer det bedre at anskaffe noget nyt, som jeg beholder, til det er slidt op.

Men hvis du skal sælge noget, så gå på nettet og se, hvad prisniveauet er. Man kan bruge det som rettesnor, men det er vigtigt at gøre op med sig selv, hvor langt ned man vil gå i pris. Hvis du sælger noget, som der er mange andre, der også sælger, må du indrømme køber en lavere pris, hvis du vil af med det. Lidt er bedre end ingenting.

Den bedste økonomi er at købe efter nøje overvejelse, at købe godt kvalitet og at købe noget tidsløst.

En ting, der aldrig bliver solgt - min tipoldemors lugtesaltflaske
Something which will never be sold - my great grandmother's smelling salt bottle

Have you noticed, how high people, who are selling things, price them?
And have you noticed how little people will pay to get them?

Both parties want to make a good deal, and both parties have their ideas about, what is realistic.

Buyer says, that the item has been used. Seller says that they cost this much, when they were new.

I believe in selling things, so they come to good use, but I have only tried it a couple of times myself, and I don't think that it is easy. I am not a haggler.

So I have decided, that I don't want to spend a lot of time selling something for a relatively small amount. The effort is simply too much. I will rather give it away to a secondhand store, which gives the money to a purpose, with which I sympathize. So that is why I give away my stuff.

I must admit, that it works better for me to buy something new and use it, until it is worn out.

But if you want to sell something, go the the internet and see, what other people take for similar things. You can use it as a guideline, but it is important to make up your mind about, how far you want to go down in price. And if you sell a thing, which a lot of other people also is selling right now, you have to give buyer a lower price, if you really want to sell. A little is better than nothing.

The best economy is always to buy after careful consideration, to buy quality, and to buy something timeless.

fredag den 5. februar 2016

Købestop for januar - Shopping Ban for January

Som nævnt i en tidligere blog har jeg startet – som sidste – et købestop. Det er igen et eksperiment for at se, hvor svært/let det er at købe, hvad man har brug for – og ikke mere. Og som før vil jeg fortælle, hvordan måneden er gået.

Budgettet, som jeg havde lagt, holdt, selvom jeg som tidligere nævnt blev nødt til at købe støvler. De penge blev taget fra min reservefond for akut-ting. Ellers er udgiftsniveauet det samme som sidste år.

Det har ikke været svært. Jeg har nærmest ikke lagt mærke til det. Sikkert fordi jeg har haft travlt med så meget andet, og derfor kun har shoppet mad og diverse andet til husholdningen. Jeg har selvfølgelig prøvet det før, men det bliver lidt spændende at se, hvad resultatet bliver i slutningen af marts. Om der vil være nogle ændringer i forhold til sidste gang.

I år har jeg også lavet en ind og ud-liste, så jeg kan se, hvad jeg afhænder, og hvad jeg anskaffer.

Ud
En bunke karton (fra et gør-det-selv-projekt)
Grå bedstefars trøje – til genbrugsforretningen
Et par strømper – med huller!

Ind
Kalender for 2016
Vinterstøvler – som planlagt
Strømper – 2 par

Jeg er meget opmærksom på dubletter. Når jeg har et piskeris, som fungerer, behøver jeg ikke flere piskeris, og når jeg har en kam, som jeg kan lide, behøver jeg ikke flere. Hermed siger jeg ikke, at man ikke kan have brug for mere end en ting af noget, men meget ofte er det ikke tilfældet.

Så overvej om du har dubletter af noget, som du går og flytter rundt med. Vælg den bedste af slagsen, og luk de andre ud i verden.

Et indendørs forårstegn - An indoor Spring sign

As earlier mentioned I have – also this year – started a shopping ban. And again it is an experiment made to see, how difficult/easy it is to buy only, what you need – and no more than that. And as earlier I will tell you, how I am doing.

The budget, I made, was kept, even though I as earlier mentioned had to buy new winter boots. The money came from my reserve fund, which is for a purpose like this. Otherwise the expense level was the same as last year, when I made a shopping ban for the first time.

It hasn't been difficult. I have hardly noticed. Probably because I have been so busy with so many other thing, and therefore only have been shopping food and necessary stuff for the house keeping. Also I have tried it before, but it is at bit exciting to see, what the result will be at the end of March. If there will be changes compared to last year.

This year I am also making an in- and out-list, so I can see, what goes out of the house, and what comes in.

Out
Some carton (from a DIY project)
A grey cardigan (goes to the 2nd hand shop)
A pair of socks – with holes

In
A 2016 Calendar
Winter books (see above)
Socks, 2 pairs

I have become very aware of doublets. When I have a whisk, which works, I don't need more whisks, and when I have a comb, which I like, I don't need more. Saying that I know that you might have to have two of something, but often it isn't necessary.

So take a look if you have doublets, which you just move around the house. Choose the best, and let the other one go.


torsdag den 4. februar 2016

Januar projekt - January Project

Så er vi kommet til vejs ende med denne massive gennemgang, og hvis du har fulgt med i denne måned, har du nok forstået, at jeg brænder for det her.

At eje så lidt som muligt - uden at mangle noget.

Så her kommer et par betragtninger som afslutning på denne januar-rejse.

I et hjem med plads til hver ting behøver man ingen systemer. Man behøver ikke at gøre ting på en bestemt måde for at finde plads til noget, eller for den sags skyld bare at finde noget. Man behøver ikke at flytte ting for at komme ind til andre ting, som man skal bruge. Man ved, hvad man har, og hvor det ligger, og man ved, at tingene er brugbare. Ingen overraskelser.

Det er opnåeligt, og det giver ro.

Men det koster en indsats i form af at skille sig af med det, som man ikke bruger. Her drejer det sig om, som tidligere sagt, at man skal koncentrere sig om det, som man vil beholde. Ikke om det, som man afhænder.

Det kræver også, at man ikke gemmer ting 'for en sikkerheds skyld'. For du kan dække dig ind, så meget du lyster, men du kan aldrig forudse, om du dækker dig ind på de rigtige områder. Der sker i reglen noget helt andet, end det du havde tænkt. Men oftest sker det slet ikke, og det ender bare i ophobning af ting, som du langsomt bliver kvalt i.

Jeg selv har været ved at drukne i ejendele. Jeg havde en lejlighed, der var propfuld af gode, fine ting, og der ud over havde jeg to kældre fyldt til loftet med diverse 'skatte'! Mit hjem og mine ejendele drænede al min energi, fordi der var altid noget, der 'skulle laves'. Men mine ting gav ikke værdi til mit liv længere. De skabte i stedet en konstant uro, og en dag fik jeg nok og bestemte, at det skulle være slut!

Alt det har jeg skrevet om i min bog 'Ryd Dig Op', som kan bestilles hos alle danske boghandlere, hvis de ikke ligger inde med den.

I dag føler jeg, at jeg lever med tid til at gøre ting, som jeg gerne vil sammen med de mennesker, som jeg elsker og holder af. Jeg er 'befriet' for at lægge følelser i ting. Det er det, jeg gerne vil dele med andre i samme situation,som jeg var i en gang, i håb om at flere kan komme til at opleve, hvor godt det føles.

Så for jer, der er begyndt – Godt gået og bliv endelig ved!
Og til jer, der vil begynde – God rejse, I vil aldrig fortryde det!


Now we have reached the end of the road with my January-project, and if you have followed this, you now know, that I really feel strongly about this.

To own as little as possible - without missing out on the good stuff.

So there comes some thoughts to end this trip.

In a home with a space for every thing you don't need systems. You don't need to do things in a certain way to find space for anything, or just to find something for that matter. You don't need to move things to get to other things. You know, what you have got, and where it is, and you know that everything is ready for use. No surprises.

It is obtainable, and it gives calm.

But to get there is takes an effort of getting rid of all the things, you don't use. And as said before it is all about concentrating about what you want to keep. Not about the stuff you let go.

It is also about not storing things for 'just in case...'. Because you can try to cover every upcoming need as much as you like, but you can never foresee, if you do it in the right areas. Very often something totally different happens, and most times it doesn't happen at all, and you just end up hoarding things, which will suffocate you slowly.

The reason for writing this comes from that I almost 'drowned' in my possession once. I had a flat filled to the roof with good, fine things, and I also had two basements filled with miscellaneous 'treasures'! My home and my belongings drained all my energy, because there always was something, which 'had to be done'. But my things gave no value to my life anymore, only creating constant unrest. That is why I write here on my blog.

One day I had had it, and I decided, that it had to change, and you can read all about that in my book 'Wipe Your Slate' (Amazon),

Today I feel, that I live having the time to do the things I want with the people I love and the ones I care about. I am 'freed' of putting feelings into things, and I have wanted to share this with people, who is in the same situation, as I once was, hoping that more people can experience, how good this feeling is.

So to you, who have already started – Well done and keep going!

And to you who want to start – Happy journey, you will never regret it!

onsdag den 3. februar 2016

Kælderen/Loftet - The Basement/Attick

En sød person, som jeg kender, fortalte mig før kort jul, at hun ikke kunne nå ind til kasserne med julepynten i sin kælder, fordi der stod så meget foran, som hun ikke orkede at flytte. Så mange ting har hun og familien sat i kælderen siden sidste år ved samme tid - hvor hun godt kunne få fat i kasserne.

Det er vanvid. Hvordan kan så mange ting bliver sat 'på køl' i løbet af et år? Hvorfor har man så mange ting gemt et sted, hvor ingen har nytte af dem?

Det er udelukkende, fordi vi ikke tænker på, hvad vi vil gøre med ting, som vi ikke bruger mere. Så bliver de bare sat i kælderen uden nogen spørgsmål. Vi spørger ikke os selv, om vi bruge dem senere. Eller om de kan blive afhentet af nogen, som har brug for dem? 

Vi overvejer ikke at løse problemet en gang for alle.

Men hvad er egentlig en kælder til? I min øjne er den til opbevaring af sæson-ting. Ting, som ikke hører til oppe i hus eller lejlighed, men som bruges regelmæssigt. F.eks.

Have- eller altanmøbler og haveudstyr
Pynt – påske, fødselsdage og jul
Værktøj
Cykler
Kufferter
Børneudstyr og legetøj (men kun hvis der i fremtiden er børn, der skal bruge det).

Det er de generelle ting, som kan stå i en kælder uden at udvikle sig til ophobning. Jeg ville gerne vise jer min kælder, som er 1,80x2,20 kvadratmeter stor, men det vil ikke give noget klart billede, for jeg har lånt over halvdelen af den til en ven, der ikke har kælder. Men udover nogle af de ovennævnte ting har jeg også følgende stående: To låger, til det skab, jeg har i mit køkken. Der er ikke plads til at have dem på, fordi køkkenet er for smalt. De kommer på, når min lejlighed bliver renoveret næste år, og skabet bliver flyttet. Der er seks stabelstole, som jeg bruger ca. 10 gange om året, 2 store billeder og 3 små, der sammen med et lille glasbord også skal op i lejligheden efter renoveringen.

En kælder skal lige så lidt som ens bolig indeholde 'døde' ting. Der skal være grund til at sætte noget i kælderen. At være i tvivl om, hvad man skal gøre med tingene er ikke nogen grund. Overvej om du nogensinde vil få brug for det, som du sætter ned. Hvis du ikke har en grund til at beholde det, så sælg eller aflever det til genbrug. Så kommer tingene til gavn.

Klar til en udfordring?
Gå i kælderen en gang om ugen og tag 10 ting under behandling. Overvej om du bruger tingene regelmæssigt igennem året. Hvis ikke, så afhænd dem.

Hvis du gør det, kan du afhænder 520 ting på et år! Det kan da kaldes et resultat!

p.s. - og når nu du er der, så tag lige og gennemgå værktøjet og se, om der er noget, der trænger til en reparation/udskiftning, så det er klar, når du har brug for det næste gang. Det er skønt bare kunne gå ned i kælderen og hente det, man skal bruge, og at det fungerer!Shortly before Christmas a friend of me told, that she couldn't get to the boxes with the Christmas decorations down in her basement, because there were so many things in front of the them, that she couldn't be bothered to move the stuff. That is how much she and her family had put down there since last year at the same time – when she actually could get the boxes out.

That is crazy. How can so many things be put away during one year? Why do you keep so many things 'hidden' somewhere, where they are good for no one?

Just because we don't think of what to do with the things, we don't use anymore. Without questions they go to 'out of sight'. We don't ask ourselves, if we actually are going to use them any more. Or if we should let somebody get them. 

We don't think about solving the problem once an for all.

But what is a basement actually for? In my opinion it is for storing season items. Things, which don't belong in your living area, but still are in use frequently. F.ex.

Garden equipment of all kinds incl. Furniture
Decorations – Easter, Christmas, and birthdays
Tools
Bicycles
Suitcases
Children's equipment, toys and clothes (if you don't plan to expand your family, then give it away. There are many, who can use it).

This is the general basement stuff, which don't turn into hoarding. I would like to show you my basement, which is approx. 6 X 7,2 feet, but I will not do that, since I have borrowed more than half of it to a friend, who hasn't got a basement. But apart from some of the above mentioned things I have the following in my basement: To doors for the cabinet, I have in my kitchen now. I have taken them off, because the kitchen is too narrow for having them on. They will come back on, when my apartment has been renovated next year, and I can move the cabinet somewhere else. There are 6 stack chairs, which I use approx. 10 times a year, 2 big and 3 small pictures, which together with a small glass table also will come back up after the renovation.

A basement should like your home not be cluttered with 'dead' things. You must have a reason to put something in a basement. To be in doubts what to do with something, is no reason. Make up your mind, if you ever are going to use the things, you normally would put away. If you don't have a reason, then sell it or give it away. Then the stuff comes to good use and aren't just lying around in the dark being ruined.

Ready for a challenge?
Go to your basement once a week and deal with 10 items. Think about if you are going to use them frequently over the next year. If not they should go!

If you do that, you have dealt with 520 items in a year. That is called a result!

p.s. - and now that you are at it, then go through your tool box. See if anything need repair, maintenance or even to be replaced. It is so nice, when you can go to the basement and pick up anything – and it just works!

tirsdag den 2. februar 2016

Soveværelset - The Bedroom

Jeg har lige set en video om, hvordan man laver en dekorativ udstilling på sit sengebord! En udstilling bestående af en stabel dekorative bøger (ikke en stabel, som skal sengelæses, det er udelukkende for syns skyld). Ovenpå stablen af bøger skulle der stå en vase med 2 blomster. Gad vide, hvad der sker, når man slår en gang på snooze-knappen?! Der stod også en arkitektlampe og tog plads op (hvorfor ikke en væghængt lampe?). Yderligere skulle der være et personligt 'touch' bestående af 3 gamle flasker i forskellig størrelse og ens favorit-kop! Bordet var totalt fyldt op.

OK Venner - Vil man have et sengebord, der fungerer, eller vil man have en kunstig, værdiløs og støvsamlende udstilling?

I et soveværelse skal der være en seng, et sengebord, et klædeskab og/eller kommode, godt lys at læse ved og orden i skabe og skuffer. Og selvfølgelig kan du sætte personligt præg på rummet, men gør det enkelt. Det er det smukkeste og letteste.

På et sengebord skal der være plads til et vækkeur og de fornødenheder, som man har brug for, når man lægger dig til at sove, og når man vågner op. Ikke andet! Så tjener sengebordet sit formål, og man slipper for en større rengøring.

Om der skal være tv i soveværelset vil sikkert kunne skabe en del debat, men for min del er det helt udelukket. Soveværelset er det sted jeg sover og der, hvor jeg klæder mig om. For mig hører tv sammen med at være i vågen tilstand, og det foregår i stuen.

Soveværelset kan også være det sted, hvor man anbringer en kontorplads. I disse dage, for de fleste af os har en laptop, kan det sagtens lade sig gøre at arbejde i køkken eller stue, men hvis en stationær arbejdsplads er nødvendig, og soveværelset er det eneste sted, hvor den kan være, så sørg for afskærmet pladsen så meget som muligt, så man ikke ligger og kan se det arbejde, der venter. Det stresser for meget lige før sengetid.

I et soveværelse er der meget støv fra sengetøj og omklædning, så gem ikke en masse ting under sengen, for det gør det besværligt at gøre rent, og så får man det ofte ikke gjort. Hold pladsen fri. Det giver også en god luftcirkulation under sengen, som er generelt godt for klimaet i værelset. Og luft ud! Hver morgen 5-10 min. Det er nemlig også et værelse med en masse fugt fra kropsvarme og varme senge.

Jeg kan garanteres, at det kan føles!

Så hvis klædeskabet er ryddet nu for alt overskydende tøj, sengetøj, håndklæder m.m., skulle det være en smal sag at indrette soveværelset!

Mit eneste ikke-hvide sæt sengetøj, men det næste bliver helt hvidt igen!
My only not-white set of bed linen, but the next one is going to be totally white again!

I have just seen a video about, how to make a decortive display on your bedside table! A display with a stack of decorative books (old looking – and not to read, only for the looks). On top of the books should be a vase with 2 flowers. I wonder what is going to happen, when you hit the snooze botton!? There was a table lamp taking up space (why not a wall hung lamp?). Furthermore you should add a personal 'touch', which here were 3 old bottles in different sizes, and then you should top the whole display with your favorite cup! The table was totally filled.

OK Friends – Do you want a bedside table, which has function, or do you want a fake, worthless, dust collecting exhibition?

In a bedroom would be a bed, at bedside table, a closet and/or a dresser, a good lamp and order on shelves and in drawers. And of course you can put a personal touch to the room, but make it simple. Beautiful and easy to cope with.

On the bedside table should be space for your alarm clock and what you might need, when you go to bed, and when you wake up. No more than that. Then the table serves it's purpose, and you will not have to do more cleaning than necessary.

If you should have TV in the room can probably can be discussed, but for my part it is out or the question. I sleep, and I get dressed there. For me TV is all about being awake, and at my place that is in the living room.

The bedroom can be the place, where you have a work desk. In these day when most people have a laptop, you can easily work in the kitchen or the living room, but if a permanent workplace is necessary, and the bedroom is the only place it can be, then try to hide it, so you don't lay in bed watching the work waiting. It stresses too much before going to sleep.

There is a lot of dust in a bedroom from the bed linen and getting dressed, so keep it simple, so cleaning is made easy. Don't hide a lot of things under the bed, because it makes it more difficult, and then you might not get it done so often. Keep that space free. It gives a good air circulation under the bed, and it makes the climate in the room better in general. Also open doors and windows 5-10 minutes every day, as there is a lot of moisture from the warm beds.

I can guarantee that you can feel it!

So if your closet is cleaned out now for excessive clothes, bed linen, towels etc. it should be easy to decorate the bedroom!


mandag den 1. februar 2016

Sengetøj, håndklæder m.v. - Bed Linen, Towels etc.

Jeg sover helst i hvidt sengetøj. Bare fordi jeg synes, at det er smukt og lækkert! Jeg er også nørdet nok til at stryge det, men det er en af mine små manier. I har sikkert jeres!

Men man behøver ikke 7 sæt pr. person. Til voksne er 3 nok. Så er der 1 sæt der ligger klar i skabet, 1 sæt der ligger til vask og 1 sæt der ligger på sengen. Til småfolk skal man have 5-6 sæt, så der er en lille buffer til 'uheld'.

Som tidligere nævnt, siger eksperterne, at man skal skifte badehåndklæde (mindst) hver 4. dag. Det er et simpelt regnestykke, der siger 2 badehåndklæder pr. person pr. uge og 7-10 stk hen over ugen til almindelig håndtørring, 1 stk. pr. dag til fælles afbenyttelse.

Man skal mindst have 7 viskestykker i køkkenet og gerne lidt flere. Mindst et til hver dag i ugen og nogle ekstra til dage, hvor der sker meget i køkkenet.

Så gå nu i gang med at kassere alt sengetøj, der ikke matcher og ikke er intakt. Når et pudebetræk eller et dynebetræk går i stykker, så afhænd begge dele. Man kommer ikke til at bruge den anden del igen alligevel.

Håndklæder og viskestykker: Smid de elendige ud! Der er ikke noget så kedeligt som et slidt håndklæde eller viskestykke. Det tørrer ikke ordentligt, farven er måske (sikkert) næsten væk, og det er ikke appetitligt. Køb, så de farvemæssigt kan vaskes sammen.

Det er ikke meget, der er så skønt som en lækkert redt seng og et blødt håndklæde, der tørrer godt. Så vær hårdhændet. Sengetøj og håndklæder er ikke klenodier!

Denne simple oprydning vil sikkert give lidt ekstra plads på hylderne, og eventuelle skuffer og kasser under sengen kan måske tømmes?

Men det kommer vi til, når vi indretter soveværelset.I prefer white bed linen. Just because I think, that it is beautiful! I am also so much of a nerd that I iron it, but that is one of my small manias. You probably have yours!

But you don't need 7 sets per person. For adults 3 sets are enough. Then you have a clean one on the self, one set in the laundry bag, and one on the bed. For babies and smaller children you can have 5-6 sets, so you have a buffer in case of 'accidents'.

As earlier mentioned the experts say, that you have to change your bath towel every 4th day (at least). It is a rather simple calculation, which says 2 bath towels per person per week, and 7-10 ordinary towels for drying hands, one per day, shared use.

You have to have at least 7 tea towels for the kitchen and preferable a bit more. One for each day in the week, and some extras for days, when you have a lot of kitchen work.

So now get going with trashing all the non-matching and/or worn bed linen sets. When a pillow cover or a duvet cover is worn out, then get rid of both parts. You will never get to use the left over part ever again.

The towels and tea towels: Trash the miserable ones! There is nothing so pitiful as a worn towel. It doesn't dry well, the color is maybe (probably) gone, and it is not very delicious. Buy colors, which can be washed together.

It is so nice with a bed made with nice linen and a soft towel, which looks good and dries you well. So be firm. Bed linen and tea towels aren't treasure items!

This simple clean out will probably also give a bit of space on the shelves, and maybe in some drawers. Maybe even the boxes under your bed can be emptied?

But we will come to that, when we talk about the bedroom.

lørdag den 30. januar 2016

Udsalg, drop dem! - Sales, Don't Go!

I dag var jeg nede i det lokale shoppingcenter, og der var udsalg. Igen-igen! Før jul var der Black Friday, til jul var der udsalg, og nu udsalg igen her i slutningen af januar. Det vil sige, udsalg hver måned! Hvis det ikke er forbruger-vanvid, så ved jeg ikke, hvad det er!

Gør det ikke.

Et godt tilbud er kun et godt køb, hvis du har brug for det*

Lad os være helt ærlige. Når en ny sæson kommer, føler vi ofte, at vi har lyst til at købe noget nyt. Måske er der kommet en ny trend, som vi godt kan lide. Måske har vi forandret facon eller måske af en helt anden grund.

Så hvis du ser noget, her til foråret, som du virkelig ønsker dig og HAR BRUG FOR, så er mit råd – som sagt i går! - køb det!

Grund nr. 1: Du kan ikke regne med at finde det til udsalget senere.
Grund nr. 2: Hvis du senere går på udsalg, køber du så noget andet i stedet, som du ikke bliver så glad for, som hvis du havde købt den 'rigtige' ting.
Grund nr. 3: Du skal generelt holde dig fra udsalg, fordi det får dig til at købe ting, udelukkende fordi det virker som et godt tilbud – se ovenfor*

Udsalg er det, som forretningerne ikke har kunnet få dig til at købe til fuld pris – fordi du faktisk ikke havde brug for det. Og du har heller ikke brug for det nu, fordi du kan få det til den halve pris!

Generelt – gå ikke i butikker, hvis du ikke har planlagt, hvad du skal købe. At 'ose' kan være sjovt, men normalt betyder det bare penge ud af pungen, og de ting, du ikke har set, har du ingen behov for.

Benjamin Franklin: The bitterness of pour quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.


Today I was down in the local shopping center, and there was sales going on. Yet again! Before Christmas there was Black Friday, at Christmas there were sales, and now again at the end of January. Actually sales every month! If this isn't consumer craze, then I don't know, what it is!

Don't do it! 

Because a good offer is only a good purchase, if you need it*

Let's be honest. When a new season comes, we often feel, that we need something new. Maybe there is a new trend, which we really like. Maybe we have changed appearance or for some other reason.

If you see something this Spring, which you really want AND NEED, then my advise is – as said yesterday – buy it!

Reason no. 1: If you wait for the sale, you might not get it.
Reason no. 2: If you are at the sale, you buy something else, which will not make you as happy as the 'real' thing.
Reason no. 3: In general stay away from sales. It makes you buy something, because things looks likes bargains – see above*

Sales are all about the stuff, which the shops haven't been able to sell you at the full price – because you actually didn't need them. And you still don't need them now, when they are only half price!

In general – don't go shopping, if you haven't planned, exactly what to buy. To 'browse' can be fun, but normally it just means money out of your purse, and you have no longings for the things, you haven't seen.

Benjamin Franklin: The bitterness of pour quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.


fredag den 29. januar 2016

Minimalist garderobe start - Minimalist Wardrobe Start

OK - så starter vi!

Dit klædeskab skal være overskueligt. Du skal ikke behøve at lede efter tingene. Du skal kunne se dem!

Bukser, nederdele, skjorter, jakker på bøjle. Toppe, t-shirts og sweaters på hylder eller i skuffer. Jeg ruller mine bluser og mit undertøj. Det giver meget plads og godt overblik.

Som med al anden oprydning, så skal alt ud på gulvet eller sengen, og alt skal tages op i hånden. Hvert eneste stykke tøj. Gør det ordentligt denne gang.

Det er meget, meget vigtigt, at du ikke tager stilling til det, der skal ud. Bare læg det væk!

DU SKAL TAGE STILLING TIL, HVAD DU VIL BEHOLDE!

Sorter det så i tre bunker:
 1. Beholdes
 2. Sendes videre
 3. Smides ud
Der er ingen kategori, der hedder 'måske'. Er der et 'måske', er det tegn på så meget tvivl, at det er din underbevidsthed, der siger nej. Så det stykke tøj skal i en af de to sidste bunker.

Derefter prøver du alt tøjet fra stakken, som du vil beholde. Igen, hvis du er i tvivl, skal det i bunke 2 eller 3.

Glem ikke at gennemgå undertøj, strømper og sportstøj. Det er ting, der let bliver slidt. Lækkert undertøj er godt. Jeg føler mig altid godt tilpas, bare jeg har noget lækkert undertøj på. Det gør ikke noget, at der ikke er nogen, der ser det. Bare jeg ved det! Det er 'skjult luksus'.

Når du er færdig med denne sortering, pakker du 'sendes-videre' og 'smides-ud' bunkerne i sække og sætter dem væk. Og det er nu forbudt at hente noget som helst tilbage fra disse sække. Se at komme af med det hurtigst muligt.

Nu vil du måske gå i panik over, hvor lille 'beholde'-stakken er. Det er normalt ikke den bunke, der vælter! Men du kan være helt rolig. Du har præcis lige så meget tøj, som du havde før!

Nemlig alt det, som du rent faktisk bruger!

Hvis du har været helt konsekvent med dine valg, er jeg også helt sikker på, at du ikke mere har et pladsproblem i dit klædeskab! Ellers har du snydt dig selv! Det gælder ikke om at have meget. Det gælder om at have det rigtige.

Og nu begynder det sjove.

Læg det resterende tøj op i sæt. Se, hvad du kan matche – og her skal du så frasortere dubletterne. Ingen behøver 6 grå t-shirts. Se, hvad du mangler for at få garderoben til at hænge endnu bedre sammen. Er der noget, der stikker ud, så læg også det væk. Koncentrer dig om de ting, som du vil bygge videre på.

Så er det tid til at gå ud kigge efter præcis den ting, eller de par ting, som giver din garderobe det sidste løft. Skriv dem en seddel og hav den altid hos dig og køb kun de ting, der står på den. Hvis det er noget dyrt, så giv dig god tid, spar sammen og køb, når du ser det helt rigtige. Gør det til en sport!

Du er nu på vej til at få en garderobe, som du har kontrollen over, og du har tøj til alle anledninger. Ikke flere panik-køb, når du skal det ene eller det andet. Kun de velovervejede køb!

Men du har ikke kun fået kontrollen over din garderobe og dine indkøb. Du får også kontrollen over dine morgener, når du ikke mere skal bruge tid på at bestemme, hvad du vil have på. For lige meget, hvad du vælger, kan du finde noget, der passer til, og det er alt sammen noget, som du kan passe.

Lyder det rart? Så gå i gang! - og rigtig god fornøjelse. Det er faktisk sjovt. Nyd det!
OK – here we go!

Your closet should be manageable. You shouldn't have to search for different items. You must be able to see everything.

Pants, skirts, shirts, jackets on hangers. Tops, T-shirts and sweaters on shelves or in drawers. I roll my t-shirts, sweaters and underwear. It is easy to see and takes up very little space.

So like in all other cleaning sessions everything has to get out in the open on the floor or on the bed, and you have to take every piece up in your hands. Every single one. Do it properly this time.

It is very, very important, that you don't concentrate on the items, which have to go. Just put them aside!

YOU HAVE TO CONCENTRATE ON THE THINGS, YOU ARE GOING TO KEEP!

Now sort it in three piles:
 1. To keep
 2. To give away
 3. To throw out
There is no category called 'maybe'. When 'maybe' comes up, it is a sign of doubt, and it is your subconsciousness saying no, so that garment goes in pile 2 or 3.

Now you try on everything in the keep-pile. Again if in doubt, let it go into pile 2 or 3.

Don't forget to go through underwear, stockings and sportswear. These categories often get really worn, and nice underwear is good. I always feel good, if I wear nice underwear. It doesn't matter, that no one can see it. As long as I know. It is 'hidden luxury'.

When you have finished this sorting, you pack the 'give-away' and the 'throw-out' piles in plastic bags and put them away. And now it is forbidden to take anything back. Get it out of the house ASAP.

Now you might panic about, how small the 'keep' pile is. It is normally not the pile, which tilts! But be quite calm. You have exactly as much clothes as before!

You have all the clothes, you actually use!

If you have been totally consequent in your choices, I am also quite certain, that you no longer have a space problem in your closet. Otherwise you have cheated yourself! It is all about not having a lot. It is all about having the right things.

And now the fun begins.

Put the remaining clothes on the bed in pairs. See, what you can match – and now it is time to sort away the doublets. No one needs 6 grey t-shirts. See, what is missing to make it all come together. Is anything sticking out, then put that away too. Concentrate on the things you will build you new wardrobe on.

Now it is time to go looking for exactly the thing, or the few things, which can give your wardrobe the last lift. Write them down on a piece of paper and always keep it in your bag, and only buy the things written on it. If it is somethings expensive, save you money and buy, when you find the right thing. Make it a sport!

You are now on your way to own a wardrobe, which you control, and you have outfits for all occasions. No more panic purchases, when you have to go to this or that event.

But you have not only gained control over your clothes and your purchases. You have also got the control over your mornings, now you don't have to waste time choosing, what to wear. Because no matter what you choose, you will always be able to find something, which matches, and every item fits you.

Does this sound good? Well, then get going! - and it is actually fun. Enjoy!

torsdag den 28. januar 2016

Klar til en minimalist garderobe? - Ready for a Minimalist Wardrobe?

Er du klar til at bygge en minimalist-garderobe, der dækker alle dine behov?

Før man begynder at rydde op i sit tøj, skal man kigge på, hvilket liv man lever. Både på arbejde og privat. Måske kan du bruge dit tøj begge steder. Måske skal du være lidt mere formel på arbejde. Hvis du skal være formel, kan det være en fordel at sammensætte en 'uniform'. Nogle sæt tøj, der kan kombineres på kryds og tværs, som kun bruges på arbejde.

Næste spørgsmål er, om du er til sneakers eller stiletter. De fleste er vel lidt af hver, men hvis du er en sporty type, behøver du ikke 10 par stilletter og omvendt. Vær rationel.

En tidligere kollega havde sorteret sit tøj på en måde, jeg ikke har mødt før – eller siden. Men den er effektiv og interessant. På 6 bøjler hang en bh med tilhørende trusser (om vinteren også strømper), en nederdel eller bukser, en bluse og yderst en cardigan eller en jakke. På 3 bøjler hang et sæt undertøj, jeans og sweater eller t-shirt og på den sidste hang hendes sportstøj. I en dragtpose hang en habit af finere karat og en pæn kjole, og i bunden af posen lå tilhørende sko. Hvis der var bælter, tørklæder eller andre accessories hang de også på bøjlen. Dertil havde hun en jakke og en frakke til sommer og det samme til vinteren.

Hele garderoben var holdt i farver, der matchede, så hvis hun ville, kunne hun bytte rundt. Men det gjorde hun sjældent! Systemet gav hende total frihed fra at skulle bruge tid på at bestemme sig om morgenen. Hun havde bestemt sig én gang for alle og var en af de mest gennemførte og velklædte kvinder, jeg har mødt.

En hel garderobe på 10 bøjler! Der er mange måder at gøre det på. Find den, der er rigtig for dig.

Men uanset hvad du gør, er det er altid godt at tænke i sæt. Hvis man ikke køber et helt sæt, (en overdel og en underdel), men kun en del, skal man kun købe en ting, hvis den matcher mindst 3 stykker tøj, som man allerede har i garderoben.

Sko! For mange kvinder er sko og tasker meget vigtige, og disse ting kan da også sætte prikken over i'et på ens garderobe i højere grad end meget andet. Men hvis du har rigtig mange sko, så er der med garanti også mange par, som du aldrig bruger. Fejlkøb er almindeligt. Det er svært at prøve sko og finde ud af, om man kan gå i dem i løbet af en gåtur frem og tilbage på skoforretningens bløde tæppe, og efter en gang ude på fliserne kan de ikke byttes. Så somme tider må man (meget nødigt) erkende, at man ikke kan holde ud af have dem på.

Jeg har lige givet et par skønne Marc Jacobs ballarina-sko videre til Røde Kors. Jeg kunne ikke holde dem på fødderne, da jeg havde haft dem på 2 gange. Jeg gik og slubrede rundt i dem med krummede tæer. Så de røg ud! For sko tager fantastisk meget plads op!

Sorter med hård hånd og glæd dig over de sko, som dine fødder har det godt i. Så næste gang du køber sko, så brug både følelserne i dit hjerte og i dine fødder. Man bliver grim i ansigtet af sko, der klemmer og gør ondt!

Nu kommer jeg med noget, som måske ikke lyder rigtigt, når jeg hele tiden taler om at spilde penge! Men altså... Hvis du ser den rigtige ting til din garderobe, og du har pengene, så køb! Lad være med at vente til udsalget, for så kan du sikkert ikke få præcis den ting, og så køber du måske noget, der ligner, som du ikke bliver glad for. Så køb, mens tingene er der!

Du vil spare penge andre steder, når du ikke shopper så meget, og så er du også fri for at løbe rundt og ose på udsalg og måske komme til at købe noget, bare fordi et er der!

Jeg er blevet spurgt, hvor mange stykker tøj jeg har i min garderobe, og det går jeg faktisk ikke så meget op i, men jeg ved, at mange minimalister tæller deres ting og vil have et bestemt antal. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Jeg kan overskue min garderobe med et blik, og jeg kan godt lide, at den er 'komprimeret'.

Jeg pakker min tøj ind og ud hver sæson, selvom der er meget (bl.a. toppe) som er helårstøj. Det gør jeg, fordi jeg ikke føler, at jeg har et realistisk syn på det tøj, jeg bruger nu. Men når jeg pakker det ud igen, kan jeg se det med friske øjne, og jeg er ofte blevet overrasket over, hvor slidt en sweater eller en cardigan er blevet. Eller hvor dårlig et par bukser sidder! (Måske fordi jeg forandrer facon, men det er jo lige meget). Det holder også 'bestanden' af tøj nede.

Jeg lever et praktisk liv, hvor jeg går og cykler meget, så jeg føler mig bedst tilpas i bukser, og jeg går mest i flade sko.

Men her kommer det:
 • Jeans: 2 par sorte, 1 par grå, 3 par blå
 • Bukser: 2 par sorte, 1 par grå
 • Skjorter: 1 blå, i hvid
 • Cardigans: 1 blå, 1 sort, 1 grå melange
 • Sweaters: 1 natur, 1 blå, 1 stribet, 1 mørk grå
 • T-shirts: 5 stk. - blå, hvid, sort, grå
 • Toppe uden ærmer: 10 i forskellige farver, som jeg bruger som undertøj, under en cardigan, under en jakke til fest
 • Sko: Her i vinter – 1 par korte sorte pæne støvler. 1 par solide sorte sneakers, 1 par sne-støvler.
 • Fest: En sort silkehabit, som jeg bruger med top, t-shirt eller skjorte under.
 • Undertøj: 10 bh'er og 20 par trusser (en svaghed!)
 • Frakker: 1 grå til lidt pænere brug, 1 sort til daglig.
 • Tasker:
  1 sort crossbody, 1 sort stor (til laptop m.m.), 1 lys crossbody, 1 brun tote
  3 små festtasker, 1 sort, en turkisblå, begge crossbody, 1 brun vintage clutch
  1 syv-dages kuffert og et nylon-net, som ikke vejer noget, men kan indeholdeindeholde de ting, som man vil have med sig (hvis kufferten skulle blive væk!). Jeg er blevet god til at rejse let.
 • 2 sæt sportstøj
 • - og jeg er så dårlig til at bruge accessories. Jeg bruger kun tørklæder for at holde kulden ude, og jeg bruger aldrig bælter. Men jeg har nogle yndlingssmykker, som jeg bruger hver dag, og så veksler jeg med mine øreringe. Jeg har 4 par til fest og 5 til hverdag.
Det er vist det! Nu kommer jeg i tanker om, at jeg har en hue, et halstørklæde og handsker, og jeg har også en bumbag – som er den, jeg altid har med til nøgler, telefon, læbepomade og pung. Jeg er samtidig sikker på, at der sikkert er ting, som jeg har glemt, men det må I tilgive mig! Men I er velkomne til at stille spørgsmål.

Vær klar til i morgen. Så rydder vi ud i klædeskabet (-skabene) og kommoden (kommoderne)!

 Kassen øverst til venstre indholder mit sommertøj -
The box on top of the closet contains all my summer clothes.

Mit undertøj - My underwear

Are you ready for building a minimalist wardrobe, which covers all your needs?

Before you start cleaning out in your clothes, you should take a look of what kind of life you live. Both work wise as well as privately. Maybe you can use your clothes both places. Maybe you have to be a bit more formal at work. If you have to be formal, it is a good idea to build a 'uniform'. Three – four sets of clothes which can be combined in many ways, and then only use that at work.

Next question is, if you are a sneakers-person or you love heals. Most of us are a bit of both, buy if you are a sporty type, you don't need 10 pairs of Manolos or vice versa. Be rational.

A colleague, I used to work with, had sorted her clothes in a way, I have never seen before – or after. But it is effective and interesting. She had 6 hangers were a bra and panties were hanging (during winter also stockings), a skirt or pants, a blouse/shirt and a cardigan or a jacket. On 3 hangers also underwear, then jeans and a sweater or a t-shirt, and on the last hanger her sports wear. In an garment bag she had a suit and a little black dress for parties, and in the bottom of the bag were the shoes. If there was any accessories to any of the outfits, they were on the hangers, too. And to finish a coat and a jacket for summer as well as for winter.

All of it were in colors, which she could combine and match, the way she wanted. But she rarely did that! The system gave her total freedom from using time for deciding, what she wanted to wear every day. She had decided once and for all, and was one of the most completed and well dressed women, I have ever met.

A whole wardrobe on 10 hangers! But there are many ways to do it. Find the one, which is right for you.

But no matter what you do, it is always wise to think in sets. If you don't buy a set (a top and a skirt/pair of pants) but only one piece, you must buy something, which will match at least 3 pieces, which already is in the wardrobe.

Shoes! For many women shoes and bags are very important, and these items can really make the most casual outfit become special. But if you have many shoes, I will bet, that you also have many shoes, which you never use. Sometimes we make mistakes. It is difficult to try on shoes and find out, if you can walk in them, when you are walking on the soft carpet in the shoe shop, and after one walk on the pavement you cannot return them. Sometimes you have to accept (weather you like it or not) that you simply cannot wear them.

I have just given a pair of really pretty Marc Jacobs ballerinas to the Red Cross shop. I couldn't keep them on, when I had worn them twice. They slipped off all the time, and I was walking with curved toes. So they went. Because shoes take up a lot of space!

So sort ruthlessly and enjoy the shoes, your feet feel good with. And the next time you buy shoes use both the feelings in your heart and in your feet. You get an ugly expression in your face wearing shoes which hurt!

Now I am going to say something, which might not sound right, since I all the time talk about not wasting money! But... if you see the 'right' thing for your wardrobe, and you have the money, buy it! Don't wait for the sales, because you risk that the 'right' thing is gone, and then you buy something, which looks like it, but you will regret it. So buy now!

You will save the money else where, when you don't shop so much, and you will not have to spend time on sales, where you might 'by accident' buy something, just because it is there.

I have been asked, how I have put together my wardrobe, but I don't really pay much attention, even though I know that lots of minimalist count their things and want a certain number of items. For me that isn't necessary. I can take one look and see everything, and I like that it is 'compressed'.

I put my clothes away after every season, even though a lot of the items are all season things (like tops). I do that, because I don't feel, that I have a realistic look on the clothes, which I am wearing the same season. But when I unpack next year, I look at it wit fresh eyes, and I am often surprised, how worn a cardigan is, or how bad a pair of pants fit me! (Maybe because I have changed body shape, but never the less!). The method also keeps the number of pieces down.

I live a practical life. I walk and bike a lot, so I feel best wearing jeans/pants, and I wear flat shoes.

But here it is:
 • Jeans: 2 pairs of black, 1 pair of grey, 3 pairs of blue
 • Pants: 2 pairs of black, 1 pair grey
 • Shirts: 1 blue, 1 white
 • Cardigans: 1 blue, 1 black, 1 grey melange
 • Sweaters: 1 off white, 1 blue, 1 with stripes, 1 dark grey
 • T-shirts: 5 – blue, white, black, grey
 • Tops without sleeves: 10 in different colors, which I use as underwear, under a cardigan or under a jacket as party wear.
 • Shoes: During winter – 1 pair of short nice boots, 1 pair of solid sneakers, 1 pair of boot for snow.
 • Party: A silk suit, which I use with a top or a shirt under.
 • Underwear: 10 bras and 20 pairs of pants (my weakness!)
 • Coats: 1 light grey for nicer occasions, 1 black for daily use.
 • Bags:
  1 black crossbody, 1 big black (for a laptop etc.), 1 off white crossbody, 1 brown tote
  3 small party bags, 1 black, 1 turquoise blue, both crossbodys, 1 brown vintage clutch
  1 seven-days suitcase and a big nylon tote, which doesn't weigh anything, but can contain the things, you need on an airplane (if you suitcase goes missing!). I have become good at travelling light.
 • 2 sets of sport outfits
 • - and I am not the best at using accessories. I only wear scarfs to keep out the cold, and never belts, but I have some favorite jewelry, which I use every day, but I change my ear rings. I have 4 pairs for party occasions and 5 for everyday life.
And I think that this is everything. But of course now I remember, that I have a winter hat, a scarf and a pair of gloves, and my bumbag, which contains my keys, phone, lip balm and wallet. I wear that every day. It is like not carrying a bag! And I am sure that there is something, which I have forgotten. But you will have to forgive me for that. But you are welcome to ask questions.

And tomorrow – Then we clean the closet(s) and the dresser(s)!