Wednesday, February 22, 2017

Ekstra lagerrum? - Extra Storage?

I MX Metroexpress i dag er der en annonce, der reklamerer for self storage. Altså hotellager. Jeg ønsker ikke at hænge firmaet ud, det er sikkert et godt firma, men argumenterne for at opmaganisere uden for ens egen bolig holder ikke!

1. argument: Du kan flytte uden problem.
Her argumenterer man for, at der er mange, der flytter, og hvis man skal vente på sin nye lejlighed, er det godt at bruge et hotellager. Det tror jeg er yderst sjældent, men selvfølgelig kan det ske, at man sælger et hus og skal bo et andet sted over en kortere periode, men det er jo bare et midlertidigt hjem, og der er sikkert plads til det meste.

2. argument: Mentalt overskud.
Her taler man om, at mange ting i hjemmet giver uro, og hvis man rydder op, får man større psykologisk overskud, og det er lettere at rydde op, når man har færre ting i hjemmet.
Det er jo helt klart, men man letter ikke noget ved at flytte det på lagerhotel. Det er det samme som at flytte ting i kælderen - uden at tage stilling til dem. Ryd op/ud i stedet! Lad være med at flytte problemet et andet sted hen - og betale i dyre domme for det.

3. argument: En tur til udlandet bliver realistisk.
Firmaet siger, at det kan gøre et langt ophold i et andet land muligt, hvis man ved, at man har et sted at opbevare sine ting i mellemtiden.
Her skal man virkelig gøre op med sig selv, hvad man vil, for man skal regne på, hvad det koster at opbevare sammenlignet med værdien af de ting, man opbevarer. Man kan let komme til at give flere gange værdien af tingene i leje i løbet af ganske kort tid, så med mindre det er ting af stor affektionsværdi af en størrelse, der ikke kan være i et par kasser hos venner eller familie, så er det en mulighed. Men skal man opbevare en brugt sofa i et år og betale 8-10.000 kr. i leje, skal man måske bare afhænde sofaen, spare pengene og købe en ny, når man kommer hjem.
Ofte giver et længerevarende ophold i et andet land også en ny måde at se omgivelserne på, så det er højst tænkeligt, at man har helt andre prioriteter, når (hvis) man tager tilbage.

4. argument. Nye muligheder i hjemmet.
Det handler om, hvis man vil renovere eller helt ombygge sit hjem, så har man et sted at flytte tingene hen, mens der er håndværkere.
Det er virkelig at lægge udgifter oven på udgifter, og det er sjældent, at man ikke har et eneste sted at opbevare tingene i et hus. For man skal jo også tænke på udgifterne til at flytte ting - og hvis man vil gøre det selv, så skal man overveje, om det er slæbet værd, eller om tingene ikke bare skal proppes ind i et rum, til ombygningen er færdig.

Der er i virkeligheden ikke ret mange gode argumenter for at give dyre penge ud på at leje et ekstra rum langt fra ens bolig. Ude af øje, ude af sind.

Gå på skrump med dine ting i stedet for. Alle de ovenfor nævnte argumenter er det bedste argument for at eje det, du har behov for - og ikke en snus mere. Så er der plads til dig de fleste steder.
In MX Metroexpress - a free newspaper in Denmark - today is a ad about self storage. I don't want to say anything about the company itself, it is probably a fine company, but the arguments for storing stuff outside your home doesn't stick!

1st argument: You can move without a problem.
Here they tell you, that a lot of people are moving, and if you have to wait for moving into your new home, it is good to use self storage. I think, that is is a rare occation, but of course it can happen, that you have sold your house and have to live in a another place over a period of time, but it is just a temporary home, where there will be room for everything.

2nd argument: Mental energy.
Here they talk about, that a lot of stuff in your home makes you feel at unease, and if you declutter, you get more mental energy, and it is easier to declutter, if you have fewer things in your home!
That is obvious, apart from that you don't solve the clutter problem by moving stuff into a self storage. It is the same thing as putting something in your basement - without knowing what you want to do with it. Do a proper de-clutter instead! Don't move the problem somewhere else - and pay a lot of money for it.

3rd argument: A trip abroad becomes realistic.
The company claims, that it can make a long stay in another country possible, if you know, that you have a place to keep your belonging.
Here your really have to make up your mind, what you want to do, because you have to do the calculation, what the storage will cost compared to the value of your belongings. You can easily get into the situation, where you will pay lots more than the value of your things during a short periode.
So unless it is items of great affectional value, which cannot be in a couple of boxes stored at family or friends, then it is an option. But if you store a used sofa for a year and have to pay the same as the value for the sofa, you should just let it go, save the money, and buy a new one, when you get home.
Being abroad for a while often changes your views on life, and you might have totally different needs, when (if) you go back.

4th argument: New possibilities in your home.
This is about, if you want to renovate or totally rebuild your home. Then you have a place to move your things, while the builders are working.
This is really to put expenses on top of expenses, and it is rare that you don't have a place to put yours things anywhere in your house. You get the building expenses, the storage expenses and on top of that the expenses for moving, if you don't want to struggle yourself, or you have the option just to stuff everything in a room for the period.

There are really not any good arguments to give away precious money for rent an extra room far from your home. Out of sight, out of mind.

So de-clutter instead. All the above mentioned arguments are the best arguments for owning what you need - and not a single thing more. Then there will be room for you most places.

Monday, February 20, 2017

Tilknytning til ting - Attachment to Things

Det er sagt, at når alt er værdifuldt, er intet værdifuldt! Det er rigtigt!

Så vi skal lære at skelne mellem det, som virkelig betyder noget og det, som bare er kommet os i hænde.

Somme tider beholder vi ting, fordi vi vil føle os skyldige, hvis vi afhænder dem. Det drejer sig i reglen om ting, der har tilhørt mennesker vi holder/holdt af. Hvordan håndterer vi det?

Vi trækker kortet, hvor der står: Du skal ikke føle skyld, hvis du ikke beholder denne ting! Det er udelukkende en følelse, som du pålægger dig selv. Ingen andre føler den.

Når det gælder arv og gaver, bliver vi ofte ejere af ting, som vi ikke har ønsket os.

Men vi skal kun beholde gaver, som er nyttige for os. Gaver, som ikke er nyttige, skal afhændes. Vil det få dig til at føle dig skyldig? Hvis det gør, så tænk på, at du er taknemlig for, at et menneske har taget sig tid til og givet penge ud på noget, der skulle glæde dig, og så glæd dig over selve glæden og giverens ønske om at gøre dig glad. Og lad tingen gå! Hvis du sælger den, kan du købe noget for pengene, som du ønsker dig, og hvis du giver det væk, giver du glæden videre. Det er her, at det for alvor er sandt, at det er tanken, der tæller.

Hvis det er arv, gælder det samme. Vi overtager ting fra en nærståendes dødsbo, og vi skal håndtere det følelsesmæssigt. Det er overvældende! Det bedste, vi kan gøre, er, at vælge få ting, som vi kan bruge i hverdagen, og hvis det drejer sig om pynteting, så vælg det, der minder dig mest om personen, og vælg noget du altid vil have plads til. Glem alt om, hvad personen selv satte pris på. Det er måske ikke din smag og vil derfor kun tynge dig.

Vælg f.eks. smykker kan bæres, som de er eller laves om til noget mere moderne. Ure kan repareres. Møbler skal passe ind i din møbelstil for at blive en succes. Køkkengrej skal man kun vælge, hvis man har brug for det. Prøv at tænke rationelt, selv om situationen er vanskelig.

Det værste man kan gøre er at fragte alt til sin egen bolig med intentionen om at gøre noget ved det, når man får mere overskud. Det kommer der aldrig et godt resultat ud af, fordi man så dagligt står med 'gode møbler' og andre 'værdifulde ting', som det bliver sværere og sværere at afhænde, fordi man tænker sig ind i alle scenarier om, hvordan man kan passe dem ind i sit liv.  Lad være med at købe opmagasinering! Det går - heller -ikke! Tøm i stedet alt for personlige papirer og tag dem med til en nærsortering, men tag stilling til alt andet her og nu. Vi skal heller ikke tænke på, om den eller den i familien kan bruge noget. Inviter nærmeste familie og lad dem vælge, hvad de vil. Træk ikke pinen lang, og lad være med at se tilbage. Vi lever fremad. Det er kun ting.

Jeg har fået lavet min Gudmors forlovelsesring om, og den sidder på min ene hånd hver dag, og min mors speciallavede ring sidder på den anden. Fra min far har jeg en 'æres-pokal', som han fik som anerkendelse for et stort arbejde han gjorde for andre, og mine bedsteforældre er husket ved et ur og en halskæde og min tip-oldemors lugtesaltflaske. Små ting, som har til huse i et lille, gammelt tobaksskab, som stammer fra mine oldeforældre. Alt sammen synligt opbevaret på 40x50 cm.

Man behøver ikke at gemme hele hjem fra alle forfædre - med mindre man ejer et museum! - så hold op med at føle skyld!

It is said, that when everything is valuable, nothing is valuable! That is true!

So we have to learn to differ between what really means something, and what just falls into our hands.

Sometimes we keep things, because we feel guilty, if we would give them away. It is mostly thing, which have belonged to people, we care/have cared about. And how do we handle that?

We draw the card, which says: You must not feel guilty, if you don't keep this thing! Because it is exclusively a feeling, you put upon yourself. No-one else feels it.

When it comes to inheritance and gifts, we often become owners of things, we haven't wanted.

But we should only keep gifts, which are of use to us. Gifts, which aren't, should go. Will that make you feel guilty? If it does, then think about that you are grateful, that someone has taken the time and money to give you something to make you happy, and then be happy about that feeling and the thought that this person wanted to make you happy. And let it go! If you sell it, you can buy something, you want, or if you give it away, you pass on the good feeling. It is right here, where the sentence 'It is the thought that counts' really counts.

If it is inheritance, it's the same thing. We take over things from a close relative, and we have to handle the whole deal. It is overwhelming! The best thing we can is to choose a few things, which we can use in everyday life, and if it is decorative items, then choose, what reminds you of this person, and choose something which always will fit into your home. Forget everything about what the person him- og herself liked. It might not be your taste and will therefore always weigh you down.

As examples jewelry can be worn, or it can be changed into something more modern. Watches can be repaired. Furniture has to fit into your style to become a succes. Kitchen stuff should only be chosen, if you need it. Try to think rationally, even though the situation is difficult.

The worst thing you can do is to move everything to your own home with the intention about doing something about it later, when you get more distance. It will never give a good result, because you every day stand in front of 'good furniture' and other 'valuable' things, which will become harder and harder to do something about, because you try to think out all scenarias, how to incooperate these items into your life. And don't buy extra storage! It doesn't work - either! Instead collect personal papers and bring them home for further sorting, but handle everything else as quickly as possible. We shouldn't either deal with thinking about who could use what. Invite the family and let them choose. Don't pull the pain longer than necessary, and don't look back. We live 'forwards', and it is only things.

I have had my Godmother's engagement ring redone, and it is on one hand every day, and my Mother's special designed ring on the other. From my Father I have an honery cup, he received as an acknowledgement for the big effort he put into helping others, and my Grandparents are represented by a necklace and a watch, and then there is my Great Grandmother's smelling salt bottle. Small things, which are kept in a small tobacco cabinet, which has belonged to my great grandparents. Everything stored in sight on 20x16 inches.

You don't have to keep everything from all your ancestors - unless you own a museum! - so stop feeling guilty!

Friday, February 17, 2017

Kælder/Loft Oprydning - Basement/Attic De-Clutter

Her har vi et rum, der ikke er aktivt, men alligevel er det fyldt med ejendele. Der ligger nemlig:

Ting, som vi har planer med at gøre noget ved.
Ting, som vi beholder 'for en sikkerheds skyld'.
Ting, som har kostet penge, og vi derfor ikke har det godt med at skille os af med.
Ting, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre med.
Ting, som har tilhørt andre, som vækker minder, eller som er 'gode'.
Og endelig ting, som vi bruger regelmæssigt - og de fylder for det meste ikke ret meget!

Hvad skal vi gøre ved det?- og skal vi gøre noget overhovedet? Har tingene det ikke godt nok der?

JA, DET SKAL VI! - OG NEJ, DET ER IKKE GODT NOK.

For kældre og loftsrum er en byrde.

Det, vi burde opbevare, er kunne være:

Jule/påskepynt
Værktøj
Ting til have og terasse
Cykler og barnevogne
Ting til bilen

og der er kan være et par andre grupper, men kun omfatter ting, der bliver brugt.

For et stykke tid siden var jeg på vores containerplads, og en ældre mand stod med et stort stykke træ. Da han så mig, sagde han: "Ved du, hvor dyrt sådan et stykke træ er? Det er vildt, hvad folk smider ud! Nu tager jeg det med, for man ved aldrig, hvornår man kan få brug for sådan noget godt træ!"

Det er jo præcis det, der kendetegner mange af os. Vi ser noget, som vi ser en mulighed i, og så agerer vi! Uden nærmere eftertanke. Vi tænker ikke færdigt, for den første tanke burde have været: Hvad skal jeg bruge det til? Og næste tanke (hvis vi altså kan finde et formål): Hvornår skal jeg få det gjort?

I de fleste tilfælde burde svaret være: Godt træ, men jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge det til, og hvis jeg vidste det, så ville jeg sikkert aldrig få gjort noget ved det, for jeg har andre og vigtigere prioriteter. Så jeg lader det ligge!

Den gamle mand skulle have efterladt det til en, som rent faktisk havde planer om at bruge det til noget.

Der er omstændigheder, der følger med mange kældre og loftsrum. En af dem er fugt. En anden er stillestående luft, og de fleste steder er der ikke varme. Dette har en effekt på de opbevarede ting, for
ting ændrer sig, når de ligger stille længe. De ældes stadig, og de ældres anderledes, end hvis de havde været i brug.

En af mine erfaringer var en taske, som jeg ikke brugte så meget mere og derfor lagde i en kasse i kælderen, og efter en tid der nede fik den en lugt, der bedst kan defineres som 'gammel'. Den lugt, som er i mange genbrugsforretninger. Lugten af hengemt. Og den er ikke altid mulig at komme af med. Jeg fik den aldrig af tasken.

Jeg har været igennem 2 kælder-oversvømmelser! Det var både en negativ og en positiv oplevelse. Negativ, fordi jeg ærgrede mig over så mange ødelagte ting. Positiv, fordi jeg faktisk ikke savnede noget bagefter! Ikke en eneste ting. Lidt skræmmende, men sandt! Jeg var egentlig lidt lettet over at blive presset til at smide tingene ud. Det ærgerlige bestod i, at hvis jeg havde givet tingene væk, ville de have været til gavn for andre.

Så hvis man ikke vil bruge ting, så lad være med at lægge dem væk. Sælg dem eller giv dem væk, så de ikke lider den skæbne, at de ikke kan bruges, fordi de lugter af 'gammelt' eller bliver ødelagt.

Så tænk bare, hvis du, når du gik ned i kælderen, åbnede døren og fandt 4-5 kasser med ting, som du brugte med jævne mellemrum.
Tænk, hvis du ikke skulle lede, men kunne finde, hvad du skulle bruge med det samme.
Og tænk, hvis du vidste, at tingene der fungerede.

'Afskaf' din kælder. Gør den til det rum, hvor du opbevarer ting, som du bruger regelmæssigt hvert år og sørg for, at de bliver opbevaret godt. Så bliver kælderen en god forlængelse af dit hjem og ikke et gemmested for noget, som bare giver dårlig samvittighed, fordi du ikke har kontrol over det.

Så hav rigtig god weekend - måske bliver det perfekt gråvejr til en kælderoprydning?


Mit kælderrum for meget, meget lang tid siden
My basement very, very long time ago

Here we are talking about a room, which isn't active, but filled with stuff anyway. Often you find these categories of things:

Things, which we plan to do something about.
Things, we keep for 'just in case'.
Things, which have cost us money, which makes us feel bad to let go of.
Things, which we really don't quite know, what to do with.
Things, which have belonged to others, connected to memories, or 'good' stuff.
And finally thing, which we use regularly - and they don't take up much space.

What should we do about that? - and should we do anything? Aren't the stuff allright where it is?

YES! WE SHOULD DO SOMETHING! - AND NO! IT IS NOT ALLRIGHT!

Because basements/attics are a burden!

What we should keep there are the following:

Season decorations
Tools
Garden and terasse stuff
Bicycles and prams
Stuff for the car

and a few other groups of things, which are in use.

Some time ago I met an old guy at the container yard, who was holding a piece of wood board. When he saw me, he said: "Do you know how expensive such a board is? It is crazy, what people get rid of! Now I will take it with me, because you never know, when you are going to need a piece of wood like this."

This is precisely, what characterize a lot of us. We see a possibility in something, and then we act! No further thoughts. We don't finish thinking, because the first thought should have been: What can I use this for? Next thought (if you find a purpose): When will I get it done?

So the answer should have been: Good piece of wood board, but I don't know, what I would use it for, and if i knew, I probably never would find the time to do something about it, because I have other and more important priorities. So I will leave it!

The old mand should have left the board to someone, who actually had plans to use it for something.

There are circumstances, which come with most basements and attics. One of them is moisture. The other is stagnant air, and most places aren't heated. All these things ages the stuff stored there, and things change, when lying around un-used. They get older, and they get older in a different way, than if they had been in use.

I had an experience with a bag, which I didn't use that much anymore, so I put it in a box in the basement, and after some time it started smelling of something, which best can be described as 'old'. The smell you smell in a lot of secondhand shops. And that smell isn't always possible to get rid of. I never got it of my bag.

I have been through 2 floodings of my basement! It has been both a negative and a positive experience. Negative because I really was vexed about so much ruined stuff. Positive, because I didn't really miss any of it afterwards! Not a single thing. A little scary, right? I was actually relieved of being forced to throw out the stuff. The negative side was, that if I had given everything away, it could have been of use for others.

So if you don't get to use something, then don't put it away. Sell it og donate it, so it doesn't get to the point of no use, because it smells 'old' or gets ruined.

Just think about if you went to your basement/attic, opened the door and found 4-5 boxes.
Think if you didn't have to look for something, but knew exactly, where you could find it immediately.
And imagine, if you knew, that everything was in perfect condition.

'Get rid of' your storage. Make the basement/attic the room, where you store things, which you use regularly, and pack them well. Then you basement becomes an extension of your home and not a hiding place for something, which just makes you feel bad, because you don't control it.

So have a great weekend - maybe the weather will be perfect for a basement de-clutter?

Wednesday, February 15, 2017

Entre oprydning - Hall De-clutter

Entreen, indgangspartiet eller hvad det nu kan være for et rum, man møder, når man åbner døren, er altid - næsten - et mareridt.

Det er jo godt nok, at den ikke tager for meget plads i mindre boliger, men somme tider er den slet ikke gennemtænkt. Hverkan af arkitekten - eller af os, der bor der.

I en entre skal der der være plads til

At lægge/hænge sine nøgler, så man kan finde dem igen.
At hænge/sætte sin taske, så den ikke flyder på gulvet.
At hænge sit overtøj.
At sætte sine sko, hvis de er våde.
Et skoskab til tørre sko, som er i brug i indeværende sæson.
En reol eller et hængende* skabsmodul til bl.a. regntøj og paraplyer, vanter, huer etc.

*fordi det skal være let at gøre gulvet rent!

Det er ofte et meget lille rum, så jo mere striks, man er, des bedre. Det gør så stor forskel, når man kommer hjem, at man ikke overmandes af bunker af tøj, tasker, sko m.m.

Entreen må ikke blive en opbevaringsplads for ting, der ikke er i brug, for morgener bliver så meget bedre, når alle, der skal ud af huset, kan finde deres ting.

Der er nyere boliger, der ikke har en entre, men hvor man kommer direkte ind i et andet rum, ofte et køkken-alrum. Så er det ekstra vigtigt at finde en god løsning. Det kan det være nødvendigt at skræddersy et skab til formålet, og selvom det tager plads op, vil det være en god investering, så rod ikke breder sig.

Så igen - alt ud af rummet, se på det med nye øjne og find en løsning, der fungerer. Jo enklere, jo bedre.


Min entre er lille, men jeg er heldig, at jeg har indbyggede skabe, der kan rumme overtøj, strygebræt, ekstra stol, vaskestativ og en stige.
My 'hall' is very small, but I am lucy to have built in cabinets, which hold coats, ironinig board, a folding chair, drying rack and a latter. 

The entrence to the house, the hall or which ever room you meet, when you enter your home, is - almost always - a nightmare!

It is ok, that it doesn't take up much space in small flats, but sometimes it isn't planned well at all. Not by architechts or by us.

In the - let's call it a hall! - you should find room for

A place to hang or put your keys, so you can find them again.
A place to hang or put your bag, so it doesn't end up on the floor.
A place to hang your coat.
A place to put your shoes, if they are wet.
A shoe cabinet for dry shoes, which you use during the present season.
A shelf or a hanging* cabinet for mittens and hat during winter season, rainclothes and umbrellas.

*because it should be easy to clean the floor!

It often is a very small room, so the more strict you are, the better. It makes a big difference, when you come home, that you don't get overwhelmed by piles of clothes, bags, shoes etc.

The hall must not become a storage for thing, which aren't in use, because mornings get so much better, if everybody, who is leaving the house, can find their stuff.

There are flats, which don't actually have a hall, where you go right into the livingroom/kitchen/all-room. If so, it becomes really important to find a good solution. It can become necessary to 'design' a cabinet/closet for the purpose, and even though it takes up space, it will be a good investment to prevent clutter to spread.

So again - everything out of the room, look at it with 'new' eyes and find a solution, which works. The simpler - the better.

Monday, February 13, 2017

Soveværelse oprydning - Bedroom De-clutter

Soveværelse skal være et roligt sted. Det er stedet, hvor vi samler kræfter, sover, er sammen, slapper af - og det kan man bare ikke med bunker af tøj, der ligger på gulvet, stabler af vasket/uvasket tøj, masser af ting på natbordet. Et soveværelse med rod giver ingen ro.

Det bør begrænses til at indeholde seng, sengeborde eller hylde, og gode sengelamper. Garderobeskabe til tøj og linned, måske en kommode.

Der er rigtig mange, der godt kan lide at have tv i soveværelset, men videnskaben er kommet så vidt, at man med sikkerhed kan sige, at det giver en dårligere søvn, hvis man udsætter sig selv for tv-kiggeri, indtil man falder i søvn.

Selve oprydningsrådene fra tidligere kan kun repeteres: Fjern alt, og sæt det absolut nødvendige tilbage. Put resten i kasser og sæt dem væk. Sæt en dato på kasserne, og fjern dem når datoen oprinder.

Jer, der har fulgt med her over et stykke tid, ved, at jeg er dyb og inderlig modstander af kasser. Især under sengen. Soveværelset er faktisk det sted, hvor der er mest støv, og det er det sted, hvor vi trænger til mest frisk luft! Sengetøj støver, fordi vi 'støver'. Venner, støvet er vores gamle hudceller! Så ville det ikke være dejligt, hvis det ikke er så besværligt at gøre rent under sengen. Desuden er sengeskuffer ofte fyldt med ting, som vi ikke bruger. Så ryd dem væk! Prøv det! Luften vil blive så meget bedre i rummet.

Det samme gælder faktisk for tæpper på gulvet. Brug et lille løst tæppe ved sengen, hvis du er ked af at træde ud på et bart gulv om morgenen, men uanset hvor meget rengøring-sans man har, så er et vasket gulv mere rent end et støvsuget gulvtæppe!

Gør soveværelset til det enkleste rum i huset. Det giver bedre søvn og bliver meget lettere at holde pænt.

Desværre har jeg ikke et objektiv, der kan vise hele rummet, men jeg har et klædeskab på den anden væg.
Unfortunately I don't have a lense, which can show the whole froom, but I have a closet along the other wall.

The bedroom should be a calm space. The space, where you relax, sleep, are together - and you cannot do that, if loades of clothes are lying on the floor, piles of washed/unwashed items are lying around, lots of things on the night stand. A bedroom with a lot of clutter doesn't give any peace.

The room should have a bed, bed stands or shelves and good bedlamps. A closet for clothes and linen, maybe a dresser.

Lots of people likes to have a tv in the bedroom, but trials now shows, that it is a fact, that watching tv before going to sleep, make you sleep less well.

The de-clutter itself is a repetition of what is said earlier: Remove everything and put back only the necessary items. Put the left-overs in boxes and put them away. Set a dato on the boxes and remove them, when the date comes.

The ones of you, who have followed my blog for a while, know that I am a deep and heartfelt opponant of boxes. Especially under the bed. The bedroom is actually the place, which collect most dust, and it is the place, where we need the cleanest air! Bed linen is dusty, because we are 'dusty'. Friends, the dust is our old skin cells! So wouldn't it be wonderful, if it wasn't difficult to clean under the bed. Anyway bedrollers and boxes under the bed is often spaces we fill with the stuff, we don't use. So get rid of them! Try it! The air will become so much better.

The same counts for carpets. Use a small carpet on the bedside, if you don't like putting your feet on the floor in the morning, but no matter how clean you keep your house, then a washed floor will always be cleaner than a vacuumed carpet!

Make your bedroom the most simple room in the house. It will give you a better sleep and becomes much easier to keep nice an tidy.

Friday, February 10, 2017

Kærlighed i luften - Love is in the Air

Ikke noget oprydning i dag, men en lille historie. En historie fra virkeligheden.

Jeg skulle til byen i dag, og metroen var fyldt. Jeg sad klods op af en ung kvinde med smukt kastaniebrunt hår. Hun stod op. Pludselig kom en flot, yngre mand løbende gennem kupeen og lagde armene om hende, og jeg hørte den unge hende udbryde: "Thomas!", og så fulgte en række søde kys mellem dem.

Jeg kunne ikke undgå at høre lidt af samtalen: "...og det var også en dum måde at skilles på... ja, det var ligesom, at der pludselig blev rejst en Berlin-mur - som heldigvis gik i stykker nu, ligesom den var lavet af glas...".

Et par, der var skiltes i går på en dårlig måde, blev forenet igen. Det kan ikke blive bedre - med mindre hele verden kunne mødes, kysse og blive venner igen!

Ha' en rigtig god weekend og gå ud og find lidt kærlighed :-)


No de-cluttering today, but a small story. A story from real life.

I had to go to the city today, and the metro was crowded. I was sitting close to a young woman with a beautiful chestnut brown hair. She was standing up. Suddenly a handsome, young man came running through the compartment and put his arms around her, and I heard her yell out: "Thomas!" , and then a string of sweet kisses were exhanged between them.

I just couldn't avoid hearing a bit of the conversation: "... and it was a stupid way to part... yes, it was like the Berlin Wall just came between us - but luckily it is broken now, like glass...".

Here was a couple, who had parted in a bad way, now united again. This doesn't get any better -unless the whole world could meet, kiss and make friends again.'

Have a really nice weekend and go find a bit of love :-)

Thursday, February 9, 2017

Badeværelse-oprydning - Bath Room De-Clutter

Et badeværelse skal være lækkert, og det skal være let at holde rent.

Det gøres lettest ved ikke opbevarer så mange ting der ude. Det er selvfølgelig ideelt, hvis man har plads til ekstra toiletpapir og nogle ekstra håndklæder, men ellers skal man holde 'ting' på et minimum. Især dekorationer af alle slags. Der er ikke noget værre end et badeværelse med støvede pyntegenstande.

Det er stedet, hvor mange opbevarer make-up og cremer, og begge dele er bakteriebomber. Det, man smører på kroppen og ikke mindst på børnkroppe skal være i orden. Det vil sige, at man ikke skal opbevare ting for længe. Ligesom fødevarer har make-up og cremer en udløbstid, som kosmetikfirmaerne desværre ikke printer. Det ville ellers nok være en god forretning for dem, så det er ret uforståeligt.

Jeg køber ikke noget, som jeg ikke skal bruge her og nu. Så der sker ingen indkøb, før cremetuben laver hvæsende, sjove lyde eller bunden af krukken er synlig.  Jeg bruger tingene op, og så køber jeg. Det er også alt for dyrt at gøre andet.

Solcremer fra sidste sommer ryger ud, selvom der måske stadig er noget i tuben. Den lovede dækningsgrad bliver svagere med tiden, så når det bliver sommer, vil den ikke virke optimalt. Det er ikke en solskoldning værd.

Medicin skal aldrig opbevares på badeværelset på grund af fugten. Hvis der ikke direkte står, at det skal opbevares i køleskab, skal det være under lås og slå et mørkt sted i stuetemperatur. Hvis det er i køleskab, skal det være i en container, der ikke kan åbnes af små fingre.

Så ryd - som sædvanlig - alt ud og find ud af, hvad der ikke er rørt de sidste 2 måneder og lad smid det ud. Der skal aldrig være lager på et badeværelse, men det er godt at have et skab, der er stort nok til at indholde det man bruger, så gulvet er let at vaske, og det man behøver ikke står og samler støv.

Hvis du trænger til fornyelse, så skift bruseforhæng og bademåtte. Det gør badeværelset 'nyt', uden at man skal ofte en formue.


A bathroom must be inviting, and it must be easy to keep clean.

To make that possible, it is important, that you don't have much stash out here. It is ideal to have extra toiletpaper and some spare towels, but keep 'stuff' to a minimum. Especially decorative items. There is nothing worse that a bathroom with dusty ornaments of different kinds.

It is the place, where most of us have our make-up and creams, and both of these are bacterial bombs. What you put on your body, not to mention on kids, should be fresh. Like food, make-up and creams have an expiry date - though the cometic companies aren't into printing these. I don't understand why, because it would probably be good business for them.

I don't buy anything, which I am not going to use now. No shopping, before the cream tube makes funny noises. That way I prevent, that things grow old in the bathroom cabinet. I use every drop, and then I buy something new. Anything else is too expensive.

Sun block cream from last season has to go, no matter how much is left. The promised factor fades during time, so a year later it will not give the same protection. It is not worth a sun burn.

Medicine should never be stored in the bathroom because of the moisture. If the package doesn't say, that it must be stored in the fridge, it should be under lock and key in a dark place at room temperature. If it is in the fridge, it should be in a container, which little fingers cannot open.

So clean out - as usual - everything and see, what you haven't used during the past 2 months, and let that go. You should never have any stock in a bathroom, but it is sensible to have a cabinet big enough to hold everything you need, so nothing gets dusty and damp.

If you feel the need for something new, then change the shower curtain and/or the bath mat. It makes the bathroom look 'new', without spending a big sum.

Tuesday, February 7, 2017

Stue oprydning - Living Room De-clutter

Hvis du har fulgt med, vil du vide, hvad drop-zones er. Det er de steder, hvor ting 'automatisk' ender. Dér, hvor du lægger posten, når du kommer hjem. Dér hvor du smider dit vasketøj. Dér hvor aviserne og reklamer ligger, når du har læst dem - og så videre.

Nu gælder det din stue. Dropzoner skal fjernes! De skal være ikke-eksisterende, for det skal være lige så let at lægge tingene på plads, som bare at smide dem.

Men så skal der komme noget andet i stedet:

Man starter med at afmelde abonnementer! I første omgang er det en økonomisk gevinst, for mange gange får man ikke læst de ting, som man abonnerer på, og så er det billigere at købe et blad en gang imellem.

Derefter sørger man for, at der er et sted at lægge ting. Hvis man spiller kort og spil, både i fysisk og digital forstand er det nærliggende at have et opbevaringssted til både æsker med spil og fjernbetjeninger og konsoller, som kan være et skab eller en reol. Jeg vil anbefale et skab eller en skænk, fordi det generelt får et rum til at se mindre rodet ud, når tingene er gemt væk.

Hvad skal en stue ellers indeholde? Gode siddepladser til alle husets beboere. Måske et sofabord, og et spisebord, hvis der ikke er plads i køkkenet. Et skab som omtalt før og/eller en bogreol.

Det er nu, at du kigger på din bogsamling, som jeg tidligere har talt om her.

Fjern små møbler! Små borde, der ikke bruges til andet en fralægningsplads. Stolen, der aldrig bliver siddet i - også selvom den er arvet eller har været dyr. Din stue er ikke et museum eller et udstillingslokale.

Når du nu er i gang, så pak også alle dine nips ned! Prøv det i 14 dage og se, hvad du savner - og jeg lover dig, at du ikke vil savne halvt så meget, som du har pakket ned. Prøv først at nyde det åbne rum, før du sætter ting tilbage igen - og hold ud ud så længe, at du får prøvet, hvor let det er at gøre rent, inden du 'fylder' stuen op igen.

Hold det enkelt! Det gør hverdagen så meget lettere, både fysisk og tidsmæssigt. Du vil elske det!If you have followed this January project, then you know, what drop zones are. They are the places, where stuff  'automatically' ends up. The places you put your mail, when you get home. Where the laundry is dropped. The place where newspapers, magazines and special offer-catalogues are, when you have read them, if you get to read them - and so on.

Now it is all about your living room. Drop zones must go! They should be non-existing, because you should make it just as easy to put things in their right places, as it is just dropping them anywhere.

You can do that in two ways:

If you un-subscribe from all magazines, newspapers and subscriptions of any kind, which comes in physical form, then you don't get any hoarder piles. To unsubscribe subscriptions can also be an economical gain. Very often you don't get the time to read everything, and then it is cheaper to buy a magazine now and again.

See to that there is a place for everything. If you play cards and games, both physical and digital it is a good solution to have a storage for boxes, consoles and remote controls like a cabinet or a bookshelf. I recommend a cabinet, because it makes a room look less messy, when you get stuff out of sight.

What kind of furniture should be in you livingroom? A comfortable place for all family members. Perhaps a coffee table, and maybe a dining table, if you don't have the space in the kitchen. A cabinet for everything you don't use every day and a bookshelf. And it is now that you take a close look at your book collection, as I have talked about here.

Remove all small furniture! Little tables, which has no use - except that they become drop zones. Chairs, which no-one sits in - even if you inherited it, or even if it is expensive. You living room is no museum, nor is it an exhibition room.

When you are in the groove, then pack all your decorative ornaments and knick-knacks in boxes. Let them stay there in 2 weeks and see, what you miss - I promise you that you will not miss half of the items, you have packed. Try to enjoy the open space first, before you put anything back - and at least let it stay in the boxes until you have tried, how easy it is to clean the room.

Keep it simple! It makes everyday life so much easier, psysical as well as time wise. You will love it!

Friday, February 3, 2017

Børneværelses-oprydning - Childrens' Room De-Clutter

Et børneværelse indeholder normalt en seng, en reol/skab fyldt med legetøj, masser af kasser med mere legetøj, og et gulv fyldt med legetøj, for de fleste børn har oceaner af legetøj. Men uanset hvor meget de har, vil de ind imellem sige, at de ikke har noget at lege med - simpelthen fordi de ikke kan overskue det hele, og fordi de ikke kan vælge.

Derfor er det en virkelig god ide at pakke det legetøj, der ikke lige nu bliver leget med, ned i kasser og sætte dem væk. For det første levner det plads til de ting, der rent faktisk bliver leget med, og for det andet bliver børnenes valg lettere. Børn har altid 'perioder', hvor de interesserer sig for 3-4 ting, og når en periode er slut, er det dejligt at kunne hente en ny kasse, som kan afløse det, der ikke længere har interesse. Nyt behøver ikke altid at være nyt.

I et børneværelse skal der være gulvplads og overskuelighed. Værelset skal ikke være skrabet for legetøj - det ser vi alt for meget af på Pinterest og lignende steder, og sådan ser den virkelige verden ikke ud for de fleste. Men der skal være plads til, at tingene er let tilgængelige og kan stå synligt.

Så planlæg en legetøjsoprydning og inkluder børnene. Fortæl, at intet bliver afhændet, men at det, de ikke leger med lige nu, bliver lagt til side, og at de skal vælge, hvad de synes er allermest spændende nu. Lad dem vælge 'til'.

Vis børnene, hvor det overskydende legetøj kommer hen, men husk at sortere ødelagte ting fra først. Pak resten pænt, så det er let at finde igen, og stil yndlingtingene frem på hylderne - og måske er det så en mulighed at kassere nogle kasser, så rummet bliver lettere at holde rent.

Der er altid mange minder forbundet med børn og legetøj. Ofte er det bare mest de voksnes minder. Hvis lille Oliver har slæbt rundt med sin bamse, fra det øjeblik han kunne holde på den, til han bliver 12 år, så er der grund til at gemme den. Men hvis det bare er en nuttet lille gave, som han aldrig rigtig har beskæftiget sig med - så giv den videre. Gem ikke legetøj med mindre der planlægges familieforøgelse. Det bliver bare til en masse kasser, som børnene ikke er interesserede i, når de flytter hjemmefra, men tager med fordi mange forældre videregiver en masse dårlig samvittighed. Gør ikke dine børn til hoardere. Gem så lidt som muligt.

Hav en rigtig god week-end.

Legetøj, der venter på, at favorit Lillesøster bliver stor nok
Toys, waiting for favorite Little Sister to get big enough

 Legetøjskassen til mine små favorit mennesker
The toy box for my small favorite persons
 Men favorit Storebror skal have lidt større udfordringer nu
But favorite Big Brother need bigger challanges now.

Childrens' rooms often contain a bed, a bookshelf/closet filled with toys, lots of boxes with more toys, and a floor filled with toys - because most children have tons of toys. But no matter how much they have, they will from time to time claim, that they have nothing to play with  - simply because they get overwhelmed by all the stuff, and because they cannot make up their minds what to choose.

So it is a very good idea to pack the toys, which aren't being played with right now, into boxes and put them away. No 1 reason - it leaves space for the toys, which actually are being played with, and reason no. 2 - it makes choosing easier. Children always have 'periods', where they play with 3-4 things, and when a period is over, it is nice to be able to take out a box, which can supersede the stuff, which isn't interesting any more. New stuff doesn't always have the be new.

In the room itself you should aim for a lot of floor space and visability. The room shouldn't be cleared from toys - we see too much of that on Pinterest and other internet sites, but the real world doesn't look like that for most people. But there must be room for things to be visable and easily accessed.

So plan a toy de-clutter and include the children. Make sure that they know that nothing will be tossed, but that the things, they don't use right now, are just being put aside for a while, and then make them pick the things, they find the most interesting right now. Let them choose with a 'yes'.


Show the children where the toys are going to be stored, but remember to sort away things which aren't perfect. Pack the rest nicely, so everything is easy to find, and put the favorite things back on the shelves again - and maybe now there is an opportunity to remove some boxes, so the room will be easier to keep clean.

There is always a lot of memories connected to children and toys. But often it is the memories of the grown-ups and not the child. If little Oliver always carried his teddybear around, from the day that he could hold it and until he was 12 years old, then there is a good reason to save it. But if it just is a cute little present, which he never really noticed - then pass it on. Don't save toys unless you plan to have more children. It just becomes a lot of boxes, which you aren't really interested in, when you move away from home, and it is passing on a heavy load of  feeling guilty, because the parents have feelings about it. Don't make your children into hoarders. Save very little.

Have a great weekend.

Wednesday, February 1, 2017

Køkken-oprydning - Kitchen De-clutter

Køkkenet er et af de letteste steder at rydde op og ud i. Påstand? Tja, måske. Men køkkenet er en arbejdsplads, og der skal man have de redskaber, som man har brug for, og de skal fungere.

I min bog 'Ryd Dig Op' fik jeg lov til at bringe en liste over de ting, som mesterkokken Erwin Lauterbach anbefaler, og den er på 40 stykker køkkengrej - undtaget tallerkner, glas, bestik og kopper! Og når han ikke har brug for mere, så har jeg i hvert fald heller ikke!

Før oprydningen skal du sørge for at have nogle kasser hjemme til at pakke overskydende ting ned i.

Selve oprydningen skal begynde med, at man rydder alt - ALT - ud af køkkenskabene... og så er det jo en fantastisk ide at vaske skabene af, når man nu er i gang. Det bliver så lækkert bagefter.

Og så skal der vælges 'til', som beskrevet i foregående blogpost. Du sætter alle de ting, du bruger på regelmæssig basis tilbage i skabene og lægger resten i kasser.

F.eks. kan du glemme alt om 4 røreskåle. Det er ikke nødvendigt. Én stor skål, man kan bruge til alt, og en stål-skål til kolde ting. Dubletter behøves ikke!

Tallerkner, glas, kopper, krus og bestik skal sorteres. Det er meget pladsbesparende, at disse ting har samme størrelse og design. Ikke fordi det behøver at være noget særligt, men fordi det fylder mindre og er meget mere overskueligt.

I vores køkkener sniger der sig ofte 'minder' ind. Noget man har arvet eller fået. Hvis du ikke bruger det, så giv det videre til en, der vil bruge det. Hvis en ting ikke bliver brugt, er den ligegyldigt. Det er køkkengrej = værktøj, og hvis det ikke har et formål, tager det bare plads op.

Vaffeljernet, som du bruger én gang om året? Måske skulle du overveje, om det ikke er sjovere at indføre en vafffel-tur-tradition med familien den ene gang om året, og så lade pladsen i skabet blive brugt til noget andet. Dette er selvfølgelig kun ment som et eksempel på køkkenudstyr, som vi kun bruger en gang om året eller med meget store intervaller.

Pak alt det overskydende ned i kasser, og det er så nu, at du bestemmer, om du har temperament til at afhænde det til genbrug med det samme, eller om du hellere vil sætte det i kælder eller garage i et par måneder. Hvis du gør det sidste, så husk at sætte en dato for afhændelse i kalenderen, så det ikke bare - igen - bliver en ophobning af ting, bare et andet sted.

God fornøjelse - du vil elske resultatet! Jo mindre du har i skabene, jo lettere er det at holde orden. Og ikke mindst så meget lettere at lave mad!The kitchen is one of the easiest places to de-clutter. Right? Well, maybe. But the kitchen is a workplace, and in such a place you have to have the tools, you need, and they have to be in order.

In my book 'Wipe Your Slate'  the Danish master chef Erwin Lautherbach let me print a list over kitchen things, he recommends should be in a kitchen. It includes approx. 40 items - except plates, glasses, cutlery and cups! When he doesn't need more, I definitely don't either!

Before you start de-cluttering, you should get some boxes to pack all excess stuff into.

The de-cluttering starts with clearing all cabinets in the kitchen. Everything has to get out into the open, and then it is a fantastic idea to wash the cabinets down, while you have the opportunity. It feels so good afterwards.

And then - like described in the previous blog post - you have to choose with a 'yes'. You choose all the things, which you use on a regular basis and put the rest into the boxes.

As an example you can forget all about having 4 bowls. It isn't necessary. One big one, you can use for everything and a steel bowl for cold dishes. You don't need duplicates.

Dishes, glasses, cups, mugs and cutlery should be sorted. It is space saving, if things have the same size and design. Not because these things have to be something special, but because it takes up less space.

Sometimes 'memories' sneak into our kitchens. An item you have inherited or a gift. If you don't use it, send it away to someone, who will use it. If an items isn't used, then it doesn't matter.  Kitchen stuff = tools, and if it hasn't got a purpose, it just takes up space.

Do you make waffles once a year? Maybe you should consider, if it isn't more fun to make a family trip to a waffle place as a tradition, and leave the space in the cabinet for something else. This is only an example of things we have in our kitchens, which we actually never use.

Pack everything else in the boxes, and it is now, you will decide, wether you have the temperament to send it to a 2nd hand shop immidiately, or if you rahter will put it away for a couple of months in the garage or basement. If you choose the last option, please remember to put a date for the disposal in your calendar, so the boxes do not - again - become a hoarder pile, just in another place.

Have fun - you will love the result! Less stuff in the cabinets makes it so much easier to keep everything in order. Not to mention so much easier to cook!

Monday, January 30, 2017

Den Ultimative Oprydning - The Ultimate Declutter Session

Jeg vil fortælle en lille historie fra min barndom, fordi jeg da - uden at vide det - lavede den ultimative oprydningsmetode.

Jeg var 8 år, da min far fik arbejde i Silkeborg, og vi måtte flytte. Jeg kom i en ny skole, og jeg fik først venner i skolen, men senere blev jeg ven med en pige hjemme på vejen, hvor vi boede. Hun hed Lilian, og mine skolekammerater fortalte mig, at hun var fattig. Jeg kommer selv fra en arbejderfamilie, og jeg vidste, at vores fædre kendte hinanden, og min far sagde, at Lilians far var en god mand, der gjorde, hvad han kunne for sin familie.

Lilian og jeg legede for det meste ude foran huset, eller også inde hos mig. Men en dag inviterede Lilian mig til at lege hos hende. Lilians hjem var fint og rent, men jeg kunne godt se, at de ikke boede så godt, som min familie gjorde. Der var spartansk.

Men vi var 2 små piger, så det var ikke væsentligt. Vi gik ind på det lille værelse, som Lilian delte med sin søster. Der var køjesenge, en kommode med 6 skuffer, 2 spisestuestole og en knagerække på væggen. Pynten bestod af nogle tegninger, som hendes storesøster havde tegnet - og de var gode, og nogle udklip af filmstjerner fra blade og aviser. Der var ikke noget legetøj at se - så det lignede bestemt ikke det værelse, som min bror og jeg delte.

Lilian åbnede nederste skuffe, og der lå hendes legetøj. Det kunne alt sammen være i én skuffe. Hendes søster havde også en skuffe til sine personlige ting. De andre 4 skuffer indeholdt alt pigernes tøj.

Da jeg gik hjem, kom jeg til at tænke på, hvor meget legetøj jeg havde. Jeg havde en hel kommode og en reol for mig selv - og et par kasser under sengen. Så jeg fik ideen, at Lilian kunne få det legetøj, som jeg ikke legede med. Og jeg gik i gang med at sortere: Jeg bruger mit sjippetov og mine bolde - jeg elsker mine påklædningsdukker - det lille plys-egern er så sødt. jeg elsker mit dukkehus, denne her dukke og hendes dukkeseng leger jeg altid med o.s.v. Jeg lavede en bunke med 'de gode ting'.

Min mor kom ind på værelset (fordi min bror havde fortalt, at jeg var i gang med et mystisk projekt) og spurgte, hvad jeg lavede, og jeg fortalte min plan. Min mor standsede mit forehavende, og det var sikkert godt nok, for det kunne måske godt se lidt underligt ud, at jeg kom slæbende med flere kasser legetøj, og Lilian havde heller ikke givet udtryk for, at hun manglede noget. Faktisk forholdt det sig lige modsat. Jeg kendte ingen, der var så glad for sit legetøj som Lilian.

Men da jeg skulle rydde det hele væk, blev alt det frasorterede legetøj proppet ned i kommoden og kasserne under sengen og så aldrig lyset igen, før vi flyttede videre, og mange, mange år senere forsvandt de - uden at være pakket op - i en tredie flytning. Men til gengæld havde jeg stadig alle mine yndlingsting, som ved oprydningen var kommet op og stå på reolen, hvor jeg kunne se dem og havde let adgang til dem.

Så hvad handler denne historie om?

Jo, jeg havde - 8 år gammel - instinktivt lavet den ultimative oprydning. Jeg havde valgt alle de ting, som jeg holdt af og legede med, og jeg havde pakket resten væk.

Sådan skal en oprydning være! Den skal bestå af tilvalg - ikke fravalg. En oprydning skal ikke bestå af en hel bunke med 'skal-måske-beholde-for-en-sikkerheds-skyld'. Alt, man ikke holder af og ikke bruger, skal pakkes væk, og efter 3 eller 6 måneder kan man forære tingene væk. Tro mig, man kommer ikke til at savne noget.

Denne lille fyr var min maskot i mange år :-)
This litte fellow was my mascot for many years :-)

I am going to tell a story from my childhood, because there - without knowing it - I made the ultimate de-clutter methode.

I was 8 years old, when my father got a new job in another city, and we had to move. I came in a new school, and at first I made new friends at school, and later I got a friend in the street, where we lived. Her name is Lilian, and my school mates told me, that she was poor. I come from a working class family, and I knew, that our fathers knew eachother, and my father said, that Lilian's father was a good man, who did, what he could for his family.

Lilian and I played a lot outside the house, or we played indoors at my place. But one day she invited me to play at her place. Lilian's home was neat and clean, though I could see, that they didn't live quite as nice as my family. It was spartan.

But we were to small girls, so it didn't matter. We went into the room Lilian shared with her big sister. There were bunk beds, a dresser with 6 drawers, 2 table chairs and a coat rack on the wall. The decor was drawrings, which her sister had made - and they were good, and some clippings of movie stars from magazines and newspapers. No toys in sight - so it didn't look at all like the room I shared with my brother.

Lilian pulled out the lower drawer in the dresser, and there was her toys. Everything in one dresser. Her sister also had a drawer for her things, and the remaining 4 drawers contained the girls' clothes.

When I went home, I thougth about, how much toys I had. I had a whole dresser and a big bookcase for myself - and a couple of boxes under my bed. So I got the idea, that Lilian could have all the toys, which I didn't play with. So I started sorting: I play with my jump rope, I love my paper dolls, the small toy squirrel is so cute, I love my doll house, this doll and her bed is one I always choose, and so on. I made a pile of the 'good stuff'.

My mother came into the room (because my brother had told her, that I was working on a mystical project) and she asked me, what I was doing, and I told her about my plan. My mother stopped my 'enterprice', which probably was ok, because it might have become a bit ackward, if I had arrived dragging several boxes of toys, and Lilian had not ever given the impression, that she was missing anything. On the contrary, I didn't know anyone, who appreciated her belongings, as much as her.

But when I had to put everything back, all the toys, which I had intended to give away, were put in the dresser and the boxes, and never saw the light of day again, before we moved on, and many years later they disappeared in a new move - without ever had been opened. But I had all my favorite things, which had moved up into the light on my bookcase, where I could see them and have easy access.

So what is this story about?

Well, I had - 8 years old - instinctively made the ultimate de-cluttering. I had chosen all the things, which I really appreciated and was using, and I had packed everything else away.

That's how a clean up of a house should be! You should choose, what you use and really love. You should choose with a 'yes', not with a 'no'. Also a total de-clutter should not contain any 'maybees' or 'just-in-case' stuff. All that should be packed in boxes, and after 3 or 6 months you can let it go without any worries. Trust me, you are not going to miss it.

Wednesday, January 25, 2017

For meget Gør-det-selv? - Too Much DIY?

Jeg var lige ved at gøre det igen i dag. At skrive noget på min indkøbsliste, som jeg ved, at jeg ikke får tid til at lave i meget lang tid fremover. Både fordi jeg har andre prioriteter lige nu, og fordi jeg ikke har tid, hvis jeg også skal have tid til at være menneske.

Jeg kan, som jeg tidligere har skrevet om, godt lide at (prøve at) lave forskellige ting selv. Lige nu har jeg mit strikketøj liggende i en smuk vinkasse, og jeg vil gerne sy en pose, der passer til, så jeg ikke skal være forsigtig med, at garnet ikke hænger fast i kanten.

Jeg fik skrevet lærred på listen, og jeg har slettet det igen. For som sagt: Andre prioriteter og for lidt tid. Jeg har spildt mange penge på at købe ind til ting, jeg aldrig kom i gang med, og jeg har lavet mange 'to-do'-bunker, som bare har ligget i årevis og tynget.

Det har taget mig lang tid til at erkende, at jeg ikke kan lave alt, jeg gerne vil, og jeg er blevet meget bedre til at holde igen. Hvis noget bliver ved med at vende tilbage til mig (så som at strikke en plaid), så skal det laves, og så går jeg i gang. Men listerne med alle de ting, som jeg (også) gerne vil lave, eksisterer ikke mere. De stressede mig for meget. De blev til pligter i stedet for afstressende fornøjelser.

Så hvis du har en masse ufuldendte projekter liggende - så vælg ét - 1! - og ryd resten ud. Giv dem væk eller sælg dem. Gør dig selv fri. Vælg det ene projekt og gør det færdigt, og køb ikke ind til næste 'gode ide', før du har tomme hænder. Lad det ligge. Hvis ideen er god nok, vil den komme igen.

Løft de selvpåførte pligter væk fra dine skuldre. Lav én ting ad gangen og giv dig tid til at gøre det ordentligt. Det er sådan, man fuldfører projekter, og det er de projekter, som man bliver så glad for.

Halvvejs til færdig plaid - Halfway to a finished blanket!


I almost did it again today. I was writing something on my shopping list, which I know, that I don't get the time to do anything about for a long time ahead. Both because I have other priorities now, and because I don't have the time, if I also want time to be a human being.

I like, as earlier mentioned, to make (try to make) different things myself. Right now my knitting is lying in a beautiful wood wine box, and I want to make a linen bag that fits, so I don't have to be careful about the yearn sticking, when I take it out.

I wrote linen on the shopping list, and I deleted it again. Because as said: Other priorities and too little time. I have wasted too much money buying material for projects, which I never got to make, and I have made so many 'to-do'-piles, which just weighed me down.

It has taken a long time to acknowledge, that I cannot make all the projects, I want, so I have become much better at sorting the ideas. If something keeps popping up (like knitting a blanket), then I will take action to make it, and I get started. But the lists with all the good ideas about things, which I (also) want to make, do not exist anymore. They stressed me too much. They all became duties instead of de-stressing pleasures.

If you have a lot of unfinished projects lying around - then choose one - 1! - and give the rest away or sell them. Make yourself free. Choose the one project and finish it, and don't buy anything for the next 'good' idea, before you have empty hands. Leave it alone. If the idea is good enough, it will come back.

Lift off the self inflicted duties from your shoulders. Do one thing at a time and give yourself time to do it properly. That's how you complete projects, and these projects become the ones, you really get happy about.

Monday, January 23, 2017

Oprydning af bogsamlingen - Decluttering The Book Collection

Nogle mennesker samler ikke bøger, fordi de har andre interesser. Men de, der læser, har i reglen en masse. Både nogle som de har læst, nogle de læser nu, og nogle som de har indkøbt til at læse i fremtiden. Hvem har ikke prøvet at have en stak bøger liggende til kommende læsning.

Det har jeg, og jeg har ofte fortrudt det, for det tager glæder af at læse fra mig. Så bliver det til noget, jeg skal 'have gjort'. Det er sikkert langt fra alle, der har det sådan, men hvis jeg ser en bog, som jeg gerne vil læse, så skriver jeg den på en ønskeliste, og når jeg så er 'bog-fri', kigger jeg på listen og køber, hvad jeg gerne vil i gang med. Jeg får tid til at gentænke mine ønsker, og der er ofte en eller to øjebliks-fristelser, som jeg alligevel ikke vil bruge penge på.

Men nu er det jo sådan, at ikke alle bøger får varig værdi for læseren. Mange bøger læser vi kun for fornøjelsen i øjeblikket. Der er ingen grund til, at disse bøger tager plads op i din reol. Der skal kun stå de bøger, du vil vende tilbage til.

Sortér de andre bøger fra. De fortjener ikke at tage plads op i din reol. Giv dem væk til familien og venner eller til en genbrugsshop, for en bog, der ikke bliver læst, er intet værd.

Det er sjældent, at jeg læser en skønlitterær bog flere gange. Det vil sige, jeg har et par stykker, som jeg har fået et specielt forhold til, og som jeg en gang imellem går hen og slår noget op i for at genopleve en speciel sekvens, så de fleste af mine skønlitterære bøger bliver sendt videre. Jeg har til gengæld en del fagbøger, som jeg ofte bruge.

Så få luft i reolen til nye oplevelser ved at spørge:  "Hvilke bøger vil jeg læse igen?" og pak resten ned og send meddelelse ud om, at der er bøger til afhentning. Det kan blive til en hyggelig aften sammen med andre læsere.


Dette er også mit 'kontor', hvor laptoppen og mit kamera ligger (derfor tomme hylder)
This is also my 'office', where the laptop and my camera are placed (therefore the empty shelves)


For det meste fotobøger og albums - men også et par yndlingsbøger
Mostly photo books and albums - but also a couple of favorite books

Some people don't collect books, because they have other interests. But those, who read, often have a lot of books. Some they already have read, some they are reading, and some they have bought for reading in the future. Who hasn't tried to have a stack of books lying around for reading later.

I have, and I have often regretted it, because it kills my joy of reading. It becomes something, which I 'have to do'. I am sure, that not everybody feels this way, but if I see a book, which I want to read, I write it on my wish list, and when I am 'book-free', I look at the list and pick, what I want to read next. I get time to re-think my wishes, and there are often one or two whims, that I don't want to spend money on anywaay.

But not all books give lasting value for the reader. Very often we only read for the pleasure of the moment. There is no reasons, that these books should take up space in your bookshelves. They should be for books, you want to return to.

The other books don't deserve the space on your shelf. Give them away to family and friends, or to a 2nd hand shop, because a book, which isn't read, is worth nothing.

It is rare, that I read a fiction book several times. I have a couple of books, which I have gained a special feeling for, and sometimes I will pick them out and read/relive a special section, but most of my fiction books will be passed on. On the other hand I have several non-fiction books, which I often use.

So get some space for new experiences by asking: "Which books do I want to read again?" and pack up the rest and send out the message, that there are books for free. It can become a really nice afternoon together with other readers.

Friday, January 20, 2017

At gemme minder - To Store Memories.

I december var jeg til en frokost, hvor vi kom til at tale om gamle minder. En af tilstedeværende fortalte, at der var et familiemedlem, der havde fundet hendes gamle sut, og den gemte hun nu som minde. Jeg kunne høre, at hun søgte bekræftelse i, at det var et minde, så jeg forfulgte det ikke - hvilket jeg normalt heller ikke gør, fordi jeg aldrig i festligt lag fører samtalen i oprydnings-retning.

Men hvorfor vil man dog gemme sin gamle sut? Der er jo ingen minder forbundet med den, med mindre hun brugte sut, indtil hun var ca. 4 år gammel. Jeg har et familiemedlem, der fik sin barndoms sut i forsølvet udgave på sin konfirmationsdag, og jeg kan tydeligt huske hans reaktion. Først væmmelse og derefter forundring. Hvorfor få en gammel sut - og til hvad? Da dagen var ovre, smed han den i skraldespanden! Det forstår jeg godt. Det var ikke hans minde.

Vi skal være varsomme med, hvordan vi ser på minder, for alt kan gøres til minder. En dejlig dag ved stranden kan bliver til mange glas fyldt med strandfund. Gode fester kan blive til mange kasser fyldt med bordpynt. En rejse kan blive til læssevis af ting, som ikke passer ind i et dansk hjem (eller klima).

"Men hvis jeg ikke har disse ting, så glemmer jeg, hvor skønt det hele var". Nej, sådan er det nemlig ikke. Du vil altid huske det mindeværdige, og selvfølgelig skal vi huske vores fortid, men vi skal ikke dvæle ved den. Vi er her nu.

Vi skal heller ikke gemme en masse for vores børns skyld. Det gør vi nemlig ikke for deres skyld. Det gør vi for vores! Børnene kan alligevel ikke huske en brøkdel af, hvad de har lavet i tidens løb, og der er ingen grund til at starte deres liv med rod.

Vi skal heller ikke gemme en masse af vores (forældrenes) ting, for ungerne skal ikke starte på mindernes parkeringsplads, som er en plads, de ikke selv har valgt. Udse nogle få gode, sjove ting og pak dem ned. Ikke i 5 eller 6 kasser, men i én. Ved at begrænse sig til én kasse bliver man nødt til at sortere det mindst vigtige fra hele tiden.

Vi har alle vores ide om, hvad minder er, og de er meget forskellige fra person til person. Så vær kritisk. Kig fremad. Det er den vej, du lever.


In December I attented a lunch, and we started to talk memories. A woman told me, that somebody had found her old pacifier, and she had kept it as a memory. I could hear, that she was seeking approval, that this was ok, so I didn't follow up on it - which I normally don't do, if I am together with friends.

But why on earth would anybody keep an old pacifier? There are not memories connected to a pacifier, unless you were 4 years old, before you stopped using it. I have a family member, who at his confirmation got his childhood's pacifier - silvered - as a present. I remember his face. He was disgusted and puzzled - Why? When the day was over, he threw it into the garbage bin. I understood that. It wasn't his memory.

We have to be very careful and conscious about, what we consider memories, because we can make everything into memories. A lovely day at the beach can become many boxes/glasses filled with beach finds. Good parties can become many boxes filled with table decorations. A travel can become piles of stuff, which doesn't fit into a Danish home (or climate).

"But if I don't have these things, I forget, how wonderful it was". No, believe me, you will always remember events worth remembering, and of course we should remember, but we shouldn't dwell in the past. We are here now.

We shouldn't either save all our childrens' creations. They will not remember a fraction of all the stuff they have made in kindergarten or school. And we - to be quite honest don't save these thing for the childrens' sake. We save them for our sake. They are our memories.

The same counts for our (the parents') stuff. Our children should not live in a memory lane, which they haven't created themselves. So pick a few things of quality and put them away. Not in 5 or 6 boxes, just one. By limiting the number to one box you will have to sort out the best stuff all the time. We all have an personal idea about, what a memory is, and they are very different from one person to another.

So be critical. And look ahead. That's the lane you should walk.

Tuesday, January 17, 2017

Når livet spænder ben - When You Get Tackled by Life

Der har været stilhed her på bloggen, for de sidste dage har været turbulente. Favorit Storebror kom akut på hospitalet med feberkramper. Det er meget skræmmende, når nogen, man elsker, bliver udsat noget så voldsomt. Heldigvis har han det godt nu, selv om han er meget træt, men han er en lille Ferrari, der går fra 0 til 100 på ingen tid!

Det er en oplevelse, som jeg ikke ønsker nogen, men det er også en oplevelse, der får ens prioteter banket på plads. De mennesker, man elsker, tæller - det gør ting ikke!

Jeg er tilbage om nogle dage med Det Enkle Liv, og jeg håber, at I holder fast.There has been silence here on the blog, because the last couple of days have been turbulent. Favorite Big Brother acute came to the hospital with febrile seizures. It is very scary, when somebody you love, is exposed so something that violent. Luckily he is fine now, though he is very tired, but he is a small Farrari, who goes from 0 to 100 in no time!

It is an experiene, which I don't want for anybody, but is also something, which knocks your priorities in place. The persons you love count - things/stuff don't!

I am back in a couple of days with The Simple Life, and I hope, that you will hang on.

Friday, January 13, 2017

Minimalisme eller fanatisme - Minimalism Or Fanatism

Den her blogpost er noget, jeg har tænkt meget over, om jeg skulle skrive, for emnet er lidt ømfindtligt. Men lige meget - her kommer det.

Jeg går helt og fuldt ind for, at man ikke skal have så mange ting i sin tilværelse, at de tager magten, og at man skal være meget opmærksom på, hvad man bærer ind over dørtærsklen. Det skal der ikke være tvivl om. Livet med mindre er lettere!

Jeg har skrevet en bog om emnet og er i gang med en ny, og jeg søger hele tiden ny viden, og jeg har for at få ny inspiration deltaget i flere forskellige minimalist-fora. Man kan jo altid lære mere og blive klogere eller komme til at se noget fra en ny synsvinkel.

Men det har faktisk resulteret i, at jeg i sidste uge frameldte 6 forskellige online 'inspirations'-kilder. Grunden til at jeg skriver dette i citationstegn er, at de ikke inspirerer. De simpelthen er gået amok! Det er begyndt at dreje sig om, hvor mange der har smidt deres seng ud og sover på gulvet, og hvem der ikke ejer en sofa, et tv eller vaskemaskine, for nu vaskes de 3 stykker tøj, de har, i hånden hver aften. Eller hvor mange der kun ejer én spork (en spork er en mellemting mellem en ske og en gaffel - spoon/fork), én kop og én tallerken. Det har udviklet sig til en konkurrence om, hvem der ejer mindst muligt, og tidligere foregangs-minimalister er pludselig blevet eksperter i alt fra samlivsproblemer til børneopdragelse og infrastruktur! Der er gået orakler og fanatisme i det.

Så er jeg steget af, og jeg vil ikke sættes i bås med den retning!

For mig drejer det sig om at strømline mine ejendele, så de giver mig størst mulig støtte i det liv, jeg lever. At jeg har, hvad jeg behøver uden at føle mangel, men ikke mere end det, og ikke at eje noget der tynger mig ned. At det, jeg ejer, er af god kvalitet, så jeg både kan glædes over den gode forarbejdning og den lange levetid. Mit hjem er funktionelt og enkelt, men samtidig en oase og en base, hvor jeg samler kræfter og hygger mig med og uden gæster. Gæster er mere end velkomne - jeg har mere end et krus. Det skal være et varmt og dejligt sted.

Jeg håber, at I forstår, at når jeg skriver 'skære ind til benet', så er mener jeg ikke, at det skal være for enhver pris. Ens hjem skal være komfortabelt, og man skal føle sig godt tilpas, så der er energi til overs til at lave sjove ting med andre mennesker.

Jeg vil stadig 'prædike' :-) at man skal afhænde det, man ikke bruger, og lade være med at anskaffe ting, som man ikke kommer til at bruge. Det er lettere at leve enkelt uden en masse at passe og flytte rundt med.

Rigtig god weekend! Jeg er tilbage næste uge med ny inspiration til et enklere liv.


This blogpost is one, which I have given quite a lot of thought, whether I should write it or not, because I could pull some trickers. But never mind - here I go.

I fully believe, that you shouldn't have so much stuff in your live, that it takes your life away, and that you always should be aware about, what you bring into your house. No doubts. Life is easier with less!

I have written a book about it, and I am working on the next one, so I seek new knowledge all the time, and I have for inspiration participated in several minimalist fora. I feel, that I can always learn more, get wiser and come to see something from a new angle.

This has actually had the result, that I last week unsubscribed from 6 different online 'inspiration' blogs. The reason I write this in quotes is, that they don't inspire. They have gone crazy! Now it is all a competition about, who has thrown out their bed and sleep on the floor, who don't own a sofa, a tv or a washing machine, because now they wash the 3 pieces of clothes, they own, by hand every night. Or who only owns one spork (a spoon-fork thing), one mug and one plate. It has developed into a competiton about, who owns the least, and early minimalist pioneers have suddenly turned into marrige counselors and children psychologists as well as experts in weightproblems! I my opinion, a big part of the minimalist world has turned into self-appointed oracles and fanatics.

I will not be part of that!

For me it is about strealining my stuff, so it supports me in the life I live. That I have, what I need without feeling deprived, but not having more that necessary, and not to have anything which weighs me down. That everything I own is of good quality, so I can enjoy the good patina things get, and also enjoy that my things have a long 'lifetime'. My home is functional and simple, and it is an oasis and a base, where I gain energy and have a good time with and without guests. Guests are more than welcome - I have more than one mug! It must be a warm and nice place.

I hope, that you understand, that when I write 'cut to the bone', then I don't mean, that everything has to go. Your home should be comfortable, and you should feel good every time you enter, and you should gain energy for having fun and good times with family and friends.

I will still 'preach' to get rid of stuff, you don't use, and that you don't buy new things, which you will never get to use. It is easier to live a simple life without a lot to manage and take care of.

Have a really good weekend. I will be back next week with new inspiration for a simple life.

Wednesday, January 11, 2017

Drop-zoner - Drop Zones

Det næste 'angreb' på hjemmet skal være synligt og hurtigt efter den store tøj-omgang i mandags. Så lad os kigge på overfladerne.

I et hjem opstår der nogle automatiske drop-zoner. I entreen, hvor fodtøj, tøj, tasker og nøgler lægges. Køkkenbordet eller et sted i stuen, hvor reklamer, aviser/blade og post bliver lagt. Tøj, der ikke rammer vasketøjskurven, og opvask der ikke selv kan finde ud af at blive skyllet af eller puttet i opvaskemaskinen.

Tag en runde rundt i huset med en affaldspose og saml alt sammen, der ikke er lagt 'på plads' for det er jo ikke sikkert, at det har en plads) og få et overblik over, hvor der bliver rodet hver dag.

Saml famlien og vend bunken ud på gulvet, så alle kan se, hvad der skaber dagligt rod.

Find sammen ud af, om der skal hænges nogle kroge op i entreen til tasker og jakker.
Om der skal være én kasse til hvert familiemedlem til sko, vanter og huer.
Om der skal ekstra kroge op på badeværelset.
Om der skal gøres bedre plads til vasketøj.
Om der er en, der skal have ansvaret for alt post og sorterer skidt fra kanel hver dag, og at det bliver lagt, så man kan finde det, hvis der er noget, man skal gøre noget ved senere.
Og så videre.

Bunken fortæller nemlig, hvor problemerne ligger, så tag fat på det sammen. Er man 3 år eller mere, kan man sagtens finde ud af det meste.

Så fortæl familien, hvad der skal ske, og gå i gang med indsamlingen. At få fladerne i et hjem ryddet giver en fornemmelse af ro, og de smukke ting, som man sætter pris på at have stående fremme, kommer til sin ret.


The next 'attack' on your home will be visible and fast after the big clothes intervension. So let's look at the surfaces.

In most homes some drop-zones will arise all by themselves. In the entrance, where shoes, clothes, bags and keys will fall. The post will end up at the kitchen counter or on a random shelf or table somewhere includring newspapers/magazines, regular mails and different offers. Clothes which never hits the laundry bag, and dirty dishes which cannot find their way into the dishwasher by themselves.

So take a round around the house with plasticbags and pick up everything not 'in place' (because it might not have a place) and get at view of, where the clutter piles up every day.

Get the family together and turn upside down on the plasticbags, so everybody can see the everyday clutter.

Then let everybody be a part of solving these clutter problems.

Should you have some hooks for bags, coats etc at the entrance?
Should you have a box for each family member for shoes, gloves and hats?
Should there be extra hooks in the bathroom?
Could you make more room for laundry?
Could one person take responsibility for the post coming into the mailbox to sort important stuff from unimportant (which goes into the trash immediately) and put the rest, so you can find it later.
And so on.

The pile on the floor tells everything about, where your clutter problems are, so solve it together. If you are 3 years old or more that is easily learned.

So tell the family, what you are about to do and start collecting the clutter. To have cleared the surfaces in a home gives so much space and peace of mind, and the beautiful things, which you actually love having on display, really stands out.

Monday, January 9, 2017

Tøj og din type - Clothes and your Type!

Det er faktisk ikke det emne, jeg helst vil tage fat på først, men det er altid det, der tiltrækker mest opmærksomhed, så...

Jeg er ikke en af dem, der går ind for at dele hele bunken af tøj i: beholde - 'måske' - afhænde. Jeg tror simpelthen ikke på det. Der skal laves tilvalg - ikke fravalg, og det foregår på denne måde:

Åbn dit klædeskab (eller -skabe), skuffer og andet, der indeholder ting fra din garderobe. Tænk så lige på, hvordan du har opnået det - skal vi kalde det resultat, som du har nu.

Køber du på impuls?
Lader du dig rive med, når andre shopper?
Kan du ikke tage en bytur uden at komme hjem med noget?
Køber du, når du er 'nede', 'oppe', eller når du keder dig?
Eller noget helt andet.

Og hvad køber du så?
Køber du dubletter. Den hvide t-shirt, den sorte cardigan osv., fordi det kan man aldrig få for meget af?
Køber du noget, som du har set på en anden eller i et modemagasin?
Køber du den sidste nye trend?

Det er helt bestemt værd at ofre lidt tankevirksomhed på, fordi det næste gang du har pungen fremme, vil du automatisk komme til at tænke over dit købe-mønster.

Så må du også gerne tænke over, hvordan du egentlig gerne vil have din garderobe til at se ud.
Vil du lave en Capsule Wardrobe?
Vil du have en 'uniform'?
Vil du være med på sidste trend?
Vil du have en klassisk basisgarderobe af kvalitetsting?

For de fleste af os vil ønsket nok være, at vi har tøj, som vi kan lide at tage på - og det er det tøj, du skal finde frem af bunkerne nu.

Du vælger kun de stykker tøj, som du altid vælger. Ikke noget, som du somme tider tager på, men det du altid vælger, når du har travl, er i tvivl om hvad du skal have på, og ikke mindst som du har det så godt i, at du glemmer, hvad du har på.

Fordi det tøj er DIG! Det er din type! Det er dit 'særpræg'.

Mange har et tøj-forbillede, en inspirationskilde, men desværre ligger deres liv og måske også facon ofte langt fra vores, og det virker ikke. Så hvis veninden er smuk i pink, og Lou Dillon er fantastisk i forrevne jeans, er det ikke ensbetydende med, at andre vil se godt ud i det. Undgå af efterabe. Vær dig selv.

Tag også hensyn til din hverdag. Går du i skole? På arbejde? Har du små børn? Færdes du i bil, bus eller på cykel? Skab din stil omkring din hverdag, så den fungere.

Så find dine favoritter og læg alt andet tøj i poser og sæt dem væk. Du skal ikke afhænde noget endnu, men sæt det langt væk. Hvis du så finder ud af, at du mangler en eller flere ting, så hent dem. Men når der er gået 3 måneder skal det til tilbageværende i sækkene væk. Du skal selvfølgelig tage hensyn til sæsonen, og sommertøjet skal gemmes, indtil du kan lave samme proces med det.

Hvis det er for grænseoverskridende for dig, er der en variant. Sæt et bælte eller et tørklæde på en bøjle og hæng den ind i skabet helt ovre til den ene side. Når du har haft et stykke tøj på, hænges det over på den anden side af bøjlen, og efter en måned kan du se, hvad du har haft gang i. Det vil være klogt at rydde en hylde eller en skuffe til ting, der ikke kan hænge, men systemet er det samme. Resten er klar til at lægges væk i poser i 2 måneder yderligere, og derefter kan de også afhændes.

I begge tilfælde har du lige så meget tøj, som du havde før - nemlig det du bruger!

Med mindre du ligger inde med tøj af eksklusive brands, så forær tøjet væk. Giv det til genbrug, for det er så energikrævende at sælge tøj, som man alligevel ikke får en ordentlig pris for.

Det er en stor mundfuld. Ingen tvivl om det, men jeg vil alligevel ønske god fornøjelse, for du kan gøre det til en spændende proces, der bringer så mange goder med sig. Dejligt tøj at tage på hver dag uden tidsspilde. Ingen panik-stunder, hvor man ikke har en klud at tage på. Ingen spildt tid på endeløse shoppeture. Ingen spildte penge. Jeg gentager: Ingen spildte penge! Fordi når du har fundet ud af, hvilken garderobe du ønsker dig, så kommer du til at spare penge. Ikke sådan at du ikke kommer til at købe dyre ting. Men tøj, der ikke bliver brugt, er altid købt for spildte penge!

Brug dine penge ordentligt. Køb lidt, men godt.


It's actually not the subject, which I wanted to start with, but it is the one, which everybody's paying most attention to, so...

I am not one of the ones, who say, that you should devide your clothes in: keep - maybe - let go. I don't believe in it. You should make a pro-choise. You should say 'yes', and it works this way:

Open your closet (or closets), dressers and other places, where you store your clothes. Then give a thought about, how you have obtained this - let's call it result, which you have now.

Do you buy on impuls?
Do you get carried away, when somebody else is shopping?
You cannot go into a mall without bringing something home?
Do you buy, when you are 'up', 'down' or bored?

And when this happens, what do you buy?
Do you buy doublets. The white t-shirt, the black cardigan etc. You can never have too much of those, can you?
Do you buy something, which you have seen in a magazine or on a friend?

It is worth taking the time, because next time you go shopping, you will think about your shopping pattern.

Then you have to think about, what you want your wardrobe to look like.
Do you want a capsule wardrobe?
Do you want a uniform?
Do you want to follow the latest trend?
Do you want to built a classic wardrobe with quality items?

Most of us want to have clothes, which we like to wear - and these are the items you should pick out now.

You only choose those items, which you always choose. Not something which you wear now and then, but the items you choose, when you are in a hurry, when you are in doubts about what to wear, and not the least the clothes you feel so good in, that you forget what you are wearing.

Because those items are YOU! They are your type of clothes! They are your distinctiveness!

Many have a fashion idol, a sourse of inspiration, but infortunately their lives and maybe also their looks far from the rest of us, and that doesn't work. If your friend looks good in pink, and Lou Dillon is fantastic in torn jeans, it doesn't mean, what we will look just as fantastic wearing the same thing. So don't be a copycat. Be you!

Also consider your everyday life. Do you go to school? Do you work? Do you have small children? Is your transport a car, the bus, or a bicycle? Create your style around your life.

So find your favorites and put everything else in bags and put them away. Don't get rid of anything yet, but put it far away. If you then find out, that you miss one or two items, go and get them. But when 3 month have passed, you let the bags go. Of course you have to consider the season, and the summer clothes should be put aside, until you can take the same action with them.

If this method is too harsh for you, there is another variaty. Put a belt or a scarf on an hanger and put it at one end of the clothes rail. When you have worn a piece something, you hang it on the other side of the hanger, and after one month you can see, which of the items are in use. It will be smart to clear a dresser or a shelf for items, which cannot hang, but the system is the same. Put it there, only if you have used it. The 'leftovers' go into bags for 2 months more, and after this period they go.

In both scenarios you have just as much clothes as always - which is the clothes you actually use!

Unless you are the owner of clothes of very expensive brands, then give the clothes away. Give it to a charity shop, because it is such an ungrateful task to sell clothes, which you don't get a decent price for anyway.

This is quite a mouthful, no doubts, but enjoy - you can easily make it a very exciting process, which will bring you so many benefits. Nice clothes to wear every day without wasting time. No panic moments, when you don't have a rag to wear. No time wasted on endless shopping trips. No wasted money. I repeat: No wasted money! Because when you have found out, what kind of wardrobe you want to go for, you will save money. Not that you won't buy expensive stuff. But clothes which you never use, are always bought for wasted money!

Use your money well. Buy less, but better.