Friday, March 24, 2017

Returnering af varer - Return of Stuff

Jeg har lige været en smut i København. Faktisk kun lige frem og tilbage. Jeg skulle aflevere noget, som jeg havde fortrudt, at jeg havde købt.

Jeg trænger nemlig til nyt nattøj, og jeg har været så opsat på at købe noget nyt, så forleden gik jeg ind i en forretning og købte et sæt. Inderst inde havde jeg fornemmelsen, at jeg gav efter for en følelse om, at nu skulle det være og bare valgte noget - fordi jeg nu havde sat mig selv op til det. Og ganske rigtigt viste det sig, da jeg kom hjem, at det egentlig ikke var, hvad jeg havde tænkt mig.

Så derfor var jeg inde og aflevere det i dag. Jeg prøver altid at få det afleveret fejlkøb så hurtigt som muligt, for ellers kommer det ind på en hylde, og en dag tager man det i brug. Men det er stadig ikke noget, der gør en glad.

Der er mange, der ikke kan lide at returnere fejlkøb, men det er der faktisk ikke nogen ben i. Det er jo ikke et personligt mellemværende mellem ekspedienten og køberen, og hvis man er blevet 'løbet lidt over ende' af en sælger, så må sælgeren bare acceptere, at han/hun har oversolgt varen.

Man skal bare være opmærksom på, at man ikke bliver overtalt til at købe 'noget andet', fordi man føler sig dårlig tilpas. Ofte bliver man nemlig spurgt, om størrelsen ikke passede, eller om der kunne være noget andet, der har interesse, og svaret bør være, at man ikke lige nu har lyst til at kigge efter noget nyt. Det lukker enhver diskussion.

Så få afleveret de ting, du køber, som viser sig, ikke er det 'rigtige'. De køb er nemlig bare spild af penge.

Og jeg skal såmænd nok finde noget nyt nattøj en anden dag - ellers holder det gamle nok lidt tid endnu, selvom det ikke er så charmerende mere.

Hav en rigtig dejlig weekend.

Ingen indkøb, men masser af forårsblomster
No shopping, but lots of spring flowers

I have just been on a small trip to Copenhagen. Actually just forth and back. I returned something, which I regretted buying.

I need new pajamas, and I have been so set up to buy something new, that I the other day went into a shop and bought something. Deep inside I had the feeling, that I was giving in for the feeling, that it had to be now, and that I just chose something - because I had set my mind to it. And quite right, when I came home, I knew, that it wasn't really, what I wanted.

So I went to return it today. I always try to return stuff asap, because otherwise it goes on a shelf, and one day I start using it. But it still doesn't make me happy.

Lots of people don't like returning, what they have bought, but acutally it isn't a big deal. When it comes down to it, it is not a personal thing between the sales person and you, and if you have been talked into the purchase, then the sales person has to accept, that he/she has 'oversold' the item.

Then you have to be aware, that you aren't talked into buying 'something else', because you feel a bit bad. Often you are asked, if the size wasn't right, or if something else could be of interest, and the answer should be, that you don't feel like looking for something else right now. That stops any discussion.

So return the items, you purchase, which aren't 'the right ones', because they are just waste of good money.

And I am sure, that I will find a pajamas some other day - the old one will probably do for a bit longer, even though it isn't that charming anymore.

Have a great weekend.

Wednesday, March 22, 2017

Fuldført arbejde - Task Completed

Har du gang i mange ting på en gang? Det har jeg haft - og jeg synes, at det er rædselsfuldt!

Endelig - ENDELIG - har jeg lært at lave en ting ad gangen. Ikke sådan at forstå, at jeg kun har gang i en ting ad gangen, for man har jo altid gang i både små og store ting. Men jeg har valgt at lave max. to ting ad gangen - så jeg ikke kører sur, og så koncentrerer jeg mig om de to ting. Måske er det noget i huset, og måske er det noget i mit sociale liv. Men jeg koncentrerer mig om disse ting færdige, før jeg hopper videre til noget nyt - og spændende.

F.eks. hvis badeværelset skal males, er det jo ikke bare at tage en pensel og klaske noget maling på væggen. Ting skal ryddes ud, skabe og gulve skal afdækkes, så skal der endelig males, og bagefter skal der vaskes af, gøres rent og sættes på plads. Så hvis opgaven er af større karatkter, så estimerer jeg tiden og afsætter den i kalenderen. Så står jeg ikke pludselig med et halvfærdigt projekt og en masse rod.

Så gør store og små projekter færdige. Det er meget bedre end af have gang i 100 ting på samme tid - som aldrig bliver færdige, fordi man ikke kan overskue dem, og alt bliver så overvældende, at man ikke orker det.

Så prioritér, sæt tid af, og fuldfør!

Ikke langt fra mål! - Not far from the goal!


Do you start many projects at the same time? I did - and I hated it!

Finally - FINALLY - I have learned to work and finish one thing at a time. Of course I have more than one thing going on, because I have small and big projects. Maybe it is something in my house, and maybe something in my social life, so I don't get fed up on one thing. So I have choosen to do max. two projects at a time, and I concentrate on finishing these, before I jump to the next new - and exciting one.

For instance if the bathroom needs painting, it is more than just grabbing a paint brush and a plash some paint on the wall. You have to take things out of the room, cover cabinets and floors, then paint, and afterwards you have to wash and clean and put the stuff back in again. So if the project is a bigger one, then I estimate the time and schedule it in my calendar. Then I am not left with a half finished project and a lot of clutter.

So finish big and small projects. It it much better than having 100 things going at the same time - which never finish, because everything becomes so overwhelming, that you don't have the energy.

Prioritize, set off time, DO!

Tuesday, March 21, 2017

Tings værdi - The Value of Things

Ting er pengene værd, hvis de er i brug! Hvis vi ikke bruger dem, har vi givet pengene ud på noget værdiløst!

Garagen, loftet og/eller kælderen er fuld af den slags ting. Hvordan er de kommet til at ligge der?

De er kommet en ad gangen. Måske som impulskøb, vi fandt ud af, at vi alligevel ikke havde brug for, men bare lyst til, og så havnede de hurtigt i en kasse. Men vi troede, at noget ville blive bedre, da vi købte. Ting er ikke lykken. Ting er bare fysisk overflod.

Så hvis kælderen er fuld, så afhænd tingene. Du kan sælge, men husk så, at tingene har den værdi, to mennesker kan blive enige om. Ikke en øre mere, uanset hvad du har givet for dem.

Så hvis tingene ikke kan sælges, så giv dem 'tilbage' til samfundet, f.eks. til dem, der ikke har så meget. Ligesom en bekendt, jeg havde, der havde samlet på spændende sten. Da han ikke fandt værdi i sin samling mere, gav han dem tilbage til naturen :-)

Med andre ord: Lad tingene leve, bring dem tilbage i cirkulation.


Et par sko, som må ud - jeg får ondt i anklerne, når jeg har haft dem på!
A pair of shoes, which has to go - my ankles hurt, when I have worn them!

Things are worth the money spent, if we use them! On the other hand they are worth nothing, if we don't use them, because then we have spent our money on something worthless.

The garage, the attic and/or the basement are full of these things. How did they get there?

One at a time. Maybe as impulse purchases, which we found out, that we didn't need anyway, but just felt like buying in that moment, and these kind of purchases go into a box very fast. But we just thought, that something would become better, when we bought it. But happiness isn't stuff. Stuff is just physical overload.

So if the basement is full, then get the stuff out of there. You can sell, but remember that things have the value two persons agree about. Not a bit more, no matter what the item has cost you.

If things don't sell, then give them back to 'society', to the ones who have less. A bit like a friend of mine, who collected 'insteresting' rocks. When he found no value in his stone collection anymore, he gave them back to Nature :-)

In other words: Let things live, bring them back in circulation.

Wednesday, March 15, 2017

Rodeskuffe - Junk Drawer

Jeg har en gang læst et interview, hvor en kendt person erklærede, at alle skulle have en rodeskuffe!

Hvis man kan leve med en rodeskuffe, altså et sted hvor der ligger ting, som man ikke rigtig kan huske og ikke kan finde, vil man så kigge i rodeskuffen, når man mangler noget? Ja, sikkert. Men måske har man også kigget 50 andre steder, før man når til rodeskuffen.

Men ville det ikke være så meget lettere, hvis ting bare har sin plads? Jo, det er det, og så skal man heller ikke organisere og omrokere hele tiden.

Jeg har læst, at et menneske bruger i gennemsnit 1 år af sin levetid på at lede efter ting. Det er jo total latterligt! At bruge 1 år på at rode rundt efter noget, man ikke kan finde.

Shakerne vidste det: En plads til hver ting, og hver ting på sin plads.

Så enkelt - og så svært er det!

Denne skuffe er min udfordring - mange ting med forskellige ting bliver ofte rodet.
This drawer is my challenge - a variety of things often get messy.

I once read an interview, where a wellknown person, declared, that everybody shouold have a junk drawer!

Why - and for what? If you can live with a junk drawer, a place where there is stuff, which you really cannot remember, and normally cannot find, would you then look in the junk drawer, if you were missing something. Yes, eventually. But then you have probably looked 50 other places first.

Wouldn't it be so much easier, if things just have their place. Yes, it would, and then you wouldn't have to organize and reorganize all the time.

I have read, that a person as an average during life time uses 1 year of his/her life to look for things. It is ridiculous! To spend one year to look for stuff, you cannot find.

The Shakers knew how to handle that: A place for each thing, and each thing in its place.

It is that simple - and that difficult!

Tuesday, March 14, 2017

Tilsidesætter du dig selv? - Do You Override Yourself?

Systemer og rutiner kan være en lettelse - hvis vi ikke stivner i dem.

Hvis vi kører i en fast rutine i hverdagen, er vi ofte bedre til at få tingene gjort. Det gør jeg, og jeg føler, at det er befriende. Så skal jeg ikke sidde og overveje, om jeg skal gøre det her eller noget andet lige nu. Det, jeg skal gøre mandag kl. 11, skal bare gøres. Indrømmet, så striks er jeg ikke, men der er ting, jeg gør om mandagen, andre ting om tirsdagen osv.

Og det giver en masse frihed! Tid, hvor jeg ikke skal indhente det ene eller det andet, og jeg laver det, jeg har lyst til, ustresset og uden dårlig samvittighed.

Med mindre... at der sker noget, der ikke kan tilsidesættes. F.eks. hvis nogen bliver syge, eller jeg får tilbudt en teaterbillet, eller en ven har brug for en snak. For selvfølgelig skal vi skelne mellem, hvad der er vigtigt, og hvad der ville være rart at få gjort.

Men hvis der sker noget uventet, kan man let overkomme det også, fordi man ikke er bagud med alt. Så er man 'kun' bagud med dagen eller et par dage.

Så hvis der er nogen, der vil have mig til at gøre en tjeneste, eller jeg bliver opfordret til at deltage i noget, så bliver det, når jeg kan passe det ind i min plan. Det gør, at jeg regelmæssigt siger nej tak til invitationer, og jeg er ikke det ringeste bange for at gå glip af noget. Det er et spøgsmål om at have klare prioriteter i sit liv. At man ved, hvad der tæller, og hvad der ikke gør. Hvis jeg ikke har tiden - så har jeg ikke tiden! Og der er heller ikke nogen, der er tjent med, at jeg deltager halvhjertet.

Mange mennesker - især kvinder - er gode til at tilsidesætte deres egne liv for at hjælpe andre. Det ender galt. Enten med at man bliver udnyttet, fordi man altid står til rådighed - "dig kan man altid stole på". Meget smigrende, men ikke særlig gavnligt hverken for den, der giver eller den, der modtager.

Så koncentrer dig om de ting, som er vigtige for dig og dine kære. Prioritér dine gøremål og din tid benhårdt. Få gjort det, der er nødvendigt, og brug resten af tiden på det og dem, du allerhelst vil bruge den på.


Systems and routines can be a relief - if we don't stiffen in them.

If you run a routine every day, you often get better at getting things done. I do, and I feel that it is very liberating. I don't have to sit and think about, wether I should do this or that right now. What I am going to do at Monday 11 o'clock just has to be done. Admitted, I am not that strict, but there are things I do on Mondays, other things on Tuesdays etc.

It gives a lot of free time. Time, where I don't have to catch up on other things, and I do, what I want unstressed and without feeling guilt.

Unless... something, which cannot be delayed, happens. If somebody gets sick, or I get a theater ticket, or a friend wants to talk. Because of course we should distinguish between, what is important, and what would be nice to get done with.

If something unexpected happens, you can easily fit it in, because you are not behind with everything. You are only one day or a couple of days behind.

But is somebody wants me to do a favour, or I get invited to participate in something, then I say yes, if it fits into my plan. Which means, that I often say no thanks to invitations, and I am not at all worried about missing out on something. It is a question about having clear priorities in you life. To know, what is important, and what is not. If I don't have the time - I don't have the time! And nobody need anybody on board, who is not wholehearted.

A lot of people - especially women - are to good at overriding their own lives to help others. That ends bad. Either you get exploited, because you are always available - "I can always count on you", which is very flattering, but not very beneficial to you or to the other part.

So concentrate on the things, which are important to you and your loved ones. Prioritize your chores and time unyielding. Get thing, which should be done, done, and spend the left over time on things you cherish the most.

Friday, March 10, 2017

Bliv ikke en samler - Don't Become a Collector

Det er selvfølgelig noget af et statement at sige, at du ikke skal samle på noget. Men samlinger tager ofte overhånd.

Jeg har en veninde, som samler på antikke gyngeheste. Hun har indtil nu 4 (såvidt jeg husker). De 3 er så små, at de står på en hylde, og den ene står på gulvet. Hun er feinschmeker, så det er ikke alt, hun køber. Det har taget hende lagt tid at finde disse heste. Men er hun samler, når hun kun har 4? Ja, det er hun, for hun går på loppemarkeder for at finde flere.

Så er spørgsmålet, hvordan samlingen fortsætter. Om hun har nogle kriterier omkring, hvor store de må være, og hvor gamle de skal være. For hvis hun ikke sætter nogle rammer omkring samlingen, kan den let blive stor og uhåndterlig i hendes lille toværelses lejlighed.

En anden veninde samlede på ugler. Det vil sige, hun startede med at købe porcelænsugle, som hun "ikke kunne stå for" og så senere en ugle, der ville matche.Og så greb det om sig, selvom hun egentlig ikke ville det. Men nu troede venner og familie, at hun samlede på ugler. Det var jo en bekvem måde at købe gaver til hende på, så folk fandt ugler i glas, ugler i ler, ugler i patchwork (en pude), ugler... i alle mulige materialer, og samlingen blev stor.

På et tidspunkt spurgte jeg hende om, hvad hun ville gøre, når hun ikke havde plads på hylden til flere ugler, og hun kiggede desparat på mig og sagde: "Jeg vil ikke have en ugle mere inden for døren, og jeg hader at tørre støv af dem, og at de dominerer hele min stue!" Så spurgte hun mig, hvordan hun skulle få folk til at lade være med at købe ugler, og hvordan hun skulle komme af med dem, så hun kun havde de to, som hun havde købt selv.

Det er helt klart ikke let at give en sådan udmelding, men det er et spørgsmål om at være ærlig. Hellere være ærlig en gang, end at lyve 300 gange - og så eje 300 ugler mere. Jeg foreslog hende at skrive en mail og fortælle sandheden. Hvordan hun aldrig havde tænkt sig at ville samle på ugler, og at hun nu ville 'bortaktionere' dem og lade beløbet gå til et godt formål. Hun skrev en mail og postede yderligere en besked på FB.

Var der nogen, der blev fornærmede? Ja, sikkert, men de sagde det ikke højt. Men der var til gengæld også en stor del, der synes, at det var så morsomt, at de hjalp hende med at komme af med dem. Nu har hun to ugler!

Generelt skal man være varsom med at give efter for at købe flere af samme slags. Det skaber et behov for, at man også skal have den næste ting, der bliver produceret af samme mærke. Og den næste ting. Det kan være årsskeer, juleuroer, platter, ølflasker, tegneserier og de dermed følgende figurer. Ja, der er ingen ende, og man kan samle på alt.

Det bedste er - lad være! Det er ting. Det er ting, der skal passes. Det er ting, der fylder op. Det er ting, der koster penge. Det er ting, der koster tid. Og hvis man ikke elsker at passe disse ting, hvis man ikke elsker at se på dem og ordne dem, hvis man ikke har lyst til at bruge tid på dem, og hvis du ikke elsker at bruge penge på dem, så lad være!

Bliv ikke samler ved et tilfælde. Bliv samler, hvis du brænder for det!


It is of course a bit of a statement to say, that you shouldn't collect anything. But collections often goes rampant.

I have a friend, who is collecting antique rocking horses. She has 4 (as far as I remember). Three small ones standing on a shelf, and one on the floor. She is a connoisseur, so she doesn't buy anything. It has taken her a long time to find these horses. But is she a collector, if she only has 4? Yes, she is, because she is going to flea markets to find more.

Then it is a quiestion about, how the collection goes on. If she has criterias about, how big they could be, and how old they have to be. Because if she doesn't set boundries around the collecting, it can easily become big and difficult to handle in her little 2 room apartment.

Another friend collected owls. Well, the story is, that she started by buying a procelain owl, which she "just couldn't resist", and later found one in another shop, which would match. And then things took their own turn, even though she didn't really want it. Because now friends and relatives 'knew', that she was collecting owls. And it was an easy way to buy her a present, and she got owls in glas, cheramic owls, owls in patchwork (a pillow), owls in... all kinds of materials, and the collection became huge.

Once we were together I asked her, what she would do, when she didn't have more space for owls on the book shelf, and she looked all desparate at me and said: "I don't want one more owl to enter my home, and I hate dusting them, and they dominate my living room totally!" Then she asked me, how she was going to stop everyone from giving her more owls, and how she could get rid of all of them, except the ones she had bought herself.

It is quite clearly not easy to come out with announcement like that, but it is a question about being honest. Rather be honest once, than lying 300 times - and then be the owner of 300 owls more. I suggested her to write a mail and tell the truth. How she never had thought about being an owl collector, and that now she would make an 'auction' and donate the money for charity. She wrote a mail, and also posted it on FB.

Did anybody get offended? Yes, probably, but they didn't say it out loud. However a lot of people thought, that is was fun, and helped her get rid of them. Now she is left with two owls!

In general you should be never give in to buying more of the same kind. No matter what it is. It creates a desire for owning the next 'thing' in the production line. And the next. It can be anything. Plates, decorations, porcelain figurines, beer bottles, comics and comic dolls. There is no end, and you can collect anything.

The best thing is - don't! It is just things. Things you have to take care of. Things, which takes up space. Things, which cost money. Things, which takes your time. And if you don't love to take care of them, if you don't love to look at them, and if you don't love to spend your money on them, then don't!

Don't accidently become a collector. Become a collector, if you love it!

Wednesday, March 8, 2017

Oprydnings-fejltagelser - De-clutter Mistakes

Når man har bestemt sig for at rydde op, begynder man rigtig ofte med at gøre en stor fejl, for NU skal det være - så jeg må hellere købe nogle kasser til at pakke ned i!

Men det er helt galt. Man skal ikke købe mere til at tage plads op i huset, før man har skilt sig af med noget. Der skal action til, før man begynder at pakke noget ned, og aller helst skal tingene ikke pakkes ned, men sættes på plads eller afhændes.

Det er det endelige mål med en oprydning.

Første trin er at få sorteret sine ting. I 'arter', hvilket vil sige, at man skal samle ting af samme slags sammen. Ting man har flere af. I køkkenet skal man finde alle knive frem. Alle krus. Alle sakse o.s.v., for man kan ikke tage stilling til, hvad man vil beholde, for man kan ikke bestemme, hvilke knive, børster, håndklæder eller sko, man vil beholde, før man har dem alle sammen fremme i lyset. Hvis du vælger den første kniv, du falder over, er det ikke sikkert, at du ender med et bedste sæt knive. Så sorter ens ting i bunker, og derefter vælger og afhænder du.

Det samme gælder for alt, der ryddes op i, og også med tøj er det et god procedure. Alle hvide skjorter i én bunke, alle sorte t-shirts i en anden o.s.v. Det bliver så meget lettere at vælge det bedste. Og husk, du skal vælge 'til' - altså beholde det du bruger og holder af - og afhænde resten.

En oprydning tager tid, hvis man skal ende op med at tage de gode valg. Men husk, hvis du beholder alt, kommer det aldrig til at ligne - eller føles som en oprydning, og du vil aldrig få det resultat, du havde håbet på.

Tasker med tasker - Bags with bags


When you have decided to de-clutter, you often start with making a big mistake, because you want to do this NOW - so you go buy some boxes to put stuff into!

That is totally wrong. You should not buy anything to take up more space in your house, before you have got rid of some other stuff. It takes action, before you can start packing things, and in the most ideal scenaria stuff shouldn't be packed, but put in their place or disposed of.

That is the final goal for a de-clutter.

First step is to sort our things in groups. This means that you should collect things of the same sort. Things which you own several numbers of. In the kitchen you should take out all knives. All the mugs. Pairs of scissors and so on, because you cannot decide, which knives, brushes, towels or shoes, you want to keep, before you have all of them in front of you. If you choose the first knife, you pick up, you might not end up with the best set of knives. So sort the same sort, then choose, and then dispose.

This is good for every kind of de-clutter, even with clothes. All white shirts in one pile, all black t-shirts in another... it becomes so much easy to choose the best. And remember - don't sort with a negative attitude like no-good, no-good, no-good. You choose with: I use this, I use this, I use this. This way it becomes evident, what has to go.

A de-clutter takes time, if you want to end up owning your good stuff. So make the good choices. But remember, if you keep everything, it will never look like - or feel like a de-clutter, and you will never get the result, that you had hoped for.

Monday, March 6, 2017

Et trick til at afhænde ting - A trick to Overcome to Sell/Dispose of Things

Når du står overfor en ting, som du har svært ved at afhænde, eller du ikke rigtig kan finde ud af, om du bør beholde, så er der ét spørgsmål, du kan stille dig selv, som kan hjælpe:

Ville jeg have købt denne ting, hvis jeg havde set den i en forretning i dag?

Hvis du ikke ville købe den, så skal du lade den gå, for så har den ingen værdi for dig.

Hvis du kunne være fristet til at købe den, så kan du pakke den ned i en kasseog skrive en dato på 6 måneder frem i tiden, og hvis du ikke i mellemtiden har savnet tingen, så lad kassen gå til genbrug på denne dato.

Det er ikke alle ting, du ejer, som er af værdi, selv om du har givet penge for dem, og du vil føle dig så meget bedre tilpas, hvis du ikke hele tiden skal konfronteres med dine fejlkøb.


When you hold an item in your hand, which you have difficulties with letting go of, or you cannot really find out, if you should keep it or not, there is one question, you can ask yourself, which can help you:

Would I have bought this thing, if I had seen it in a shop today?

If you wouldn't have bought it, then you should let go, because then it has no value to you.

If you could have been tempted to buy it, you should put it in a box and put a date 6 months ahead on the box, and if you haven't missed the item during that period, you should let it go.

Not everything you own has value, even though you have paid money for it, but you will feel so much better not being confronted with your bad purchases.

Friday, March 3, 2017

Ind og ud-listen opsummering for 2016 - In and Out List summary for 2016

Jeg synes egentligt, at det er ganske sjovt, at jeg stadig - selvom jeg har erklæret min oprydning 'færdig' - finder ting, som jeg sender til genbrug!

Jeg er blevet spurgt, om det kan ses i mit hjem, og det tror jeg egentlig ikke, men det kan ses i mine skabe. Jeg har ikke problemer med plads. Der er plads til det hele - men 'det hele' måske heller ikke så meget mere.

Så for ikke andet end det morsomme i det, opgjorde den totale ind-og udliste, og den kom til at se sådan ud:

59 ting ind, heraf 18 erstatninger, hvilket vil sige, at jeg har anskaffet 41 nye ting, og
150 ting er ude af mit hjem.

De 150 ting fordeler sig således:
9 ting blev solgt
12 ting blev smidt ud, fordi de ikke egnede sig til genbrug
5 ting blev foræret væk.
Så 124 ting gik til genbrugsforretninger.

Det er en on-going ting at holde sit hjem fri for unødige og unyttige ting. Vi vil alle sammen altid være forbrugere, og behov ændrer sig, og dermed opstår behovet for andre ting (som ikke behøver at være nye). Vi slider ting op. Vi går igennem forskellige livsperioder: Børn, teenagers, unge voksne, unge familier, gamle familier, gamle mennesker, og der er forskellige behov for de forskellige tidsaldre.

Men vi skal ikke hænge fast i det gamle. Vi skal mindes de gode oplevelser, og selvfølgelig skal vi også gemme nogle små skatte, men vi skal ikke drukne vores liv nu med det, der skete en gang. Det er en stor fornøjelse at give ting til genbrug, så andre kan bruge tingene færdig.

At lade fortiden tage for meget plads op (fysisk og psykisk) forhindrer os i at leve nu og gøre det bedste ud af i dag.

Så gå ud og gør i dag til en mindeværdig dag - uden ting. Hav en rigtig dejlig weekend.

De sidste genbrugsposer i 2016 - The last second hand bags in 2016

I think that it is quite funny, that I still - even thought I have decleared my de-clutter 'finished' - can find things to get rid of.

I have been asked, if it you can see it in my home, and I don't think so, but you can see it in my closets and cabinets. I have no space problems. There is a place for everything - but then again 'everything' might not be so much any more.

Only for the fun of it I have 'analyzed' the ins and outs, and the result is:

59 items in, of these 18 items are replacements, which means, that I have bought 41 new things, and
150 items went out.

The 150 items are devided in
9 items sold
12 things were ruined or otherwise not for use
5 items were given away.
So 124 items went to the 2nd hand shop.

It is an ongoing thing to keep your home free of unnecessary stuff. We will always be consumers, and our needs change, and needs for new things occur (things which might not be new). We wear things out, and we go through different life periods: Children, teenagers, young adults, young families, old families, old people, and there are different needs for all ages.

But we should not get stuck in times past. Of course we should remember good times, and of course we should keep little treasures. But we shouldn't drown in, what happened once. It is a big pleasure to pass things on to others, who can 'finish' our belongings, when we don't need them anymore.

To let the past take up too much room (mentally and physically) stops us from living now and making the best out of today.

So go out a make this day memorable - without things. Have a great weekend.

Wednesday, March 1, 2017

Vi jager altid 'noget' - We are always chasing something

Vi jager altid noget. Har du nogensinde tænkt på det?

Hvad er det egentlig, du knokler for?
Er det det samme, som du brænder for?
Måske skal du fordele energien lidt anderledes?
Måske er det værd at tænke lidt over, selvom det kan være noget, der bringer forstyrrelser ind i vores liv.

Vi skal nemlig altid lige have noget overstået. Når xx er i hus, eller når jeg har klaret det eller det, så skal jeg til at ......

Nope, min ven. Livet er det her moment. Det er lige nu.

Prøv en dag at holde frikvarter for alle 'mål'. Bare lev dagen, som den nu kommer til dig. Lad være med at bekymre dig om i morgen. Den kommer. Prøv at flyde med.

Giv dig selv lidt luft, så du kan tænke mere klart, og måske kan du så komme lidt nærmere hen imod det, du allerhelst vil. Din belønning skal ikke vente.

The sky is the limit

We are always chasing something. Have you ever thought about that?

So what is it really, that you are working so hard for?
And is it the same thing, as you are passionate about?
Maybe you should divide your energy differently?
Maybe it is something worth thinking about, even though it can be something, which brings disturbances into your life.

Because we are always trying to get over a hurdle, "because when I have done this-or-that, then I am going to...." fill in yourself.

No, my friend. Life is this very moment. It is right now.

So try to take a time-off from all 'goals'. Just live the day, as it presents itself to you. Don't worry about tomorrow. It will come. Try to float with the stream.

Give yourself a bit of breathing space, so you can think more clearly, and maybe come closer to what you actually want. Your reward shouldn't wait.

Monday, February 27, 2017

Den vanskelige ønskeseddel - The Difficult Wish List

Jeg har lige haft fødselsdag - i fredags - og jeg ønskede mig... reelt ingenting!

Så jeg har gravede rundt i mit hoved, for vi giver gaver i min familie, og det første, der kom op, var en øseske! Jeg ønsker mig en øseske i stål, da min øseske er af guderne-må-vide-hvor-giftig plastic og 30 år gammel.

Så kom jeg også til at tænke på de plejeprodukter, som jeg bruger, og her var nogle flere muligheder. Jeg skrev nogle ting på listen, som jeg kommer til at 'forbruge' hen ad vejen, så som min lækre body-olie, sæben fra Pureshop, håndlotion fra apoteket. Alt sammen ting, der koster, og som får mig til at føle mig velplejet.

Og det er jo dejligt at få sådan noget i fødselsdagsgave, og det er heller ikke så ringe at give sådan nogle gaver, og tredie fordel er, at det fylder ikke op i skuffer og skabe for altid. Så man kan godt give gaver til en, der ikke ønsker sig ting.

P.s. Jeg kunne jo også have ønsket mig lækker chokolade! Eller champagne... nej, jeg er faktisk mere til en god hvidvin.

P.P.s. Henvisningen til Pureshop er ikke sponsoreret.

En ind - en ud!
One in - one out!It has just been my birthday - last Friday - and I actually wanted nothing!

So I searched my head, because we do give presents in our family, and the first thing which popped up was a ladle! I want a ladle in stainless steel, since the one I have is plastic (and what kind of plastic?) and about 30 years old!

Then I thought about the care products, I use, and there were other wishes. So I wrote things on my list, which I will 'consume' over time, like my wonderful body oil, the soap from Pureshop, and the handlotion from the pharmacy. All the things which makes me feel well groomed.

It is nice to have things like that as a present, and it is nice to give! - and doesn't take up space in drawers or cabinets forever. So you can easily give presents to someone, who doesn't want more stuff.

P.s. I could also have asked for chocolate! Or Champagne... no, I am more a white wine person.

P.p.s. The link to Pureshop isn't sponsered.

Wednesday, February 22, 2017

Ekstra lagerrum? - Extra Storage?

I MX Metroexpress i dag er der en annonce, der reklamerer for self storage. Altså hotellager. Jeg ønsker ikke at hænge firmaet ud, det er sikkert et godt firma, men argumenterne for at opmaganisere uden for ens egen bolig holder ikke!

1. argument: Du kan flytte uden problem.
Her argumenterer man for, at der er mange, der flytter, og hvis man skal vente på sin nye lejlighed, er det godt at bruge et hotellager. Det tror jeg er yderst sjældent, men selvfølgelig kan det ske, at man sælger et hus og skal bo et andet sted over en kortere periode, men det er jo bare et midlertidigt hjem, og der er sikkert plads til det meste.

2. argument: Mentalt overskud.
Her taler man om, at mange ting i hjemmet giver uro, og hvis man rydder op, får man større psykologisk overskud, og det er lettere at rydde op, når man har færre ting i hjemmet.
Det er jo helt klart, men man letter ikke noget ved at flytte det på lagerhotel. Det er det samme som at flytte ting i kælderen - uden at tage stilling til dem. Ryd op/ud i stedet! Lad være med at flytte problemet et andet sted hen - og betale i dyre domme for det.

3. argument: En tur til udlandet bliver realistisk.
Firmaet siger, at det kan gøre et langt ophold i et andet land muligt, hvis man ved, at man har et sted at opbevare sine ting i mellemtiden.
Her skal man virkelig gøre op med sig selv, hvad man vil, for man skal regne på, hvad det koster at opbevare sammenlignet med værdien af de ting, man opbevarer. Man kan let komme til at give flere gange værdien af tingene i leje i løbet af ganske kort tid, så med mindre det er ting af stor affektionsværdi af en størrelse, der ikke kan være i et par kasser hos venner eller familie, så er det en mulighed. Men skal man opbevare en brugt sofa i et år og betale 8-10.000 kr. i leje, skal man måske bare afhænde sofaen, spare pengene og købe en ny, når man kommer hjem.
Ofte giver et længerevarende ophold i et andet land også en ny måde at se omgivelserne på, så det er højst tænkeligt, at man har helt andre prioriteter, når (hvis) man tager tilbage.

4. argument. Nye muligheder i hjemmet.
Det handler om, hvis man vil renovere eller helt ombygge sit hjem, så har man et sted at flytte tingene hen, mens der er håndværkere.
Det er virkelig at lægge udgifter oven på udgifter, og det er sjældent, at man ikke har et eneste sted at opbevare tingene i et hus. For man skal jo også tænke på udgifterne til at flytte ting - og hvis man vil gøre det selv, så skal man overveje, om det er slæbet værd, eller om tingene ikke bare skal proppes ind i et rum, til ombygningen er færdig.

Der er i virkeligheden ikke ret mange gode argumenter for at give dyre penge ud på at leje et ekstra rum langt fra ens bolig. Ude af øje, ude af sind.

Gå på skrump med dine ting i stedet for. Alle de ovenfor nævnte argumenter er det bedste argument for at eje det, du har behov for - og ikke en snus mere. Så er der plads til dig de fleste steder.
In MX Metroexpress - a free newspaper in Denmark - today is a ad about self storage. I don't want to say anything about the company itself, it is probably a fine company, but the arguments for storing stuff outside your home doesn't stick!

1st argument: You can move without a problem.
Here they tell you, that a lot of people are moving, and if you have to wait for moving into your new home, it is good to use self storage. I think, that is is a rare occation, but of course it can happen, that you have sold your house and have to live in a another place over a period of time, but it is just a temporary home, where there will be room for everything.

2nd argument: Mental energy.
Here they talk about, that a lot of stuff in your home makes you feel at unease, and if you declutter, you get more mental energy, and it is easier to declutter, if you have fewer things in your home!
That is obvious, apart from that you don't solve the clutter problem by moving stuff into a self storage. It is the same thing as putting something in your basement - without knowing what you want to do with it. Do a proper de-clutter instead! Don't move the problem somewhere else - and pay a lot of money for it.

3rd argument: A trip abroad becomes realistic.
The company claims, that it can make a long stay in another country possible, if you know, that you have a place to keep your belonging.
Here your really have to make up your mind, what you want to do, because you have to do the calculation, what the storage will cost compared to the value of your belongings. You can easily get into the situation, where you will pay lots more than the value of your things during a short periode.
So unless it is items of great affectional value, which cannot be in a couple of boxes stored at family or friends, then it is an option. But if you store a used sofa for a year and have to pay the same as the value for the sofa, you should just let it go, save the money, and buy a new one, when you get home.
Being abroad for a while often changes your views on life, and you might have totally different needs, when (if) you go back.

4th argument: New possibilities in your home.
This is about, if you want to renovate or totally rebuild your home. Then you have a place to move your things, while the builders are working.
This is really to put expenses on top of expenses, and it is rare that you don't have a place to put yours things anywhere in your house. You get the building expenses, the storage expenses and on top of that the expenses for moving, if you don't want to struggle yourself, or you have the option just to stuff everything in a room for the period.

There are really not any good arguments to give away precious money for rent an extra room far from your home. Out of sight, out of mind.

So de-clutter instead. All the above mentioned arguments are the best arguments for owning what you need - and not a single thing more. Then there will be room for you most places.

Monday, February 20, 2017

Tilknytning til ting - Attachment to Things

Det er sagt, at når alt er værdifuldt, er intet værdifuldt! Det er rigtigt!

Så vi skal lære at skelne mellem det, som virkelig betyder noget og det, som bare er kommet os i hænde.

Somme tider beholder vi ting, fordi vi vil føle os skyldige, hvis vi afhænder dem. Det drejer sig i reglen om ting, der har tilhørt mennesker vi holder/holdt af. Hvordan håndterer vi det?

Vi trækker kortet, hvor der står: Du skal ikke føle skyld, hvis du ikke beholder denne ting! Det er udelukkende en følelse, som du pålægger dig selv. Ingen andre føler den.

Når det gælder arv og gaver, bliver vi ofte ejere af ting, som vi ikke har ønsket os.

Men vi skal kun beholde gaver, som er nyttige for os. Gaver, som ikke er nyttige, skal afhændes. Vil det få dig til at føle dig skyldig? Hvis det gør, så tænk på, at du er taknemlig for, at et menneske har taget sig tid til og givet penge ud på noget, der skulle glæde dig, og så glæd dig over selve glæden og giverens ønske om at gøre dig glad. Og lad tingen gå! Hvis du sælger den, kan du købe noget for pengene, som du ønsker dig, og hvis du giver det væk, giver du glæden videre. Det er her, at det for alvor er sandt, at det er tanken, der tæller.

Hvis det er arv, gælder det samme. Vi overtager ting fra en nærståendes dødsbo, og vi skal håndtere det følelsesmæssigt. Det er overvældende! Det bedste, vi kan gøre, er, at vælge få ting, som vi kan bruge i hverdagen, og hvis det drejer sig om pynteting, så vælg det, der minder dig mest om personen, og vælg noget du altid vil have plads til. Glem alt om, hvad personen selv satte pris på. Det er måske ikke din smag og vil derfor kun tynge dig.

Vælg f.eks. smykker kan bæres, som de er eller laves om til noget mere moderne. Ure kan repareres. Møbler skal passe ind i din møbelstil for at blive en succes. Køkkengrej skal man kun vælge, hvis man har brug for det. Prøv at tænke rationelt, selv om situationen er vanskelig.

Det værste man kan gøre er at fragte alt til sin egen bolig med intentionen om at gøre noget ved det, når man får mere overskud. Det kommer der aldrig et godt resultat ud af, fordi man så dagligt står med 'gode møbler' og andre 'værdifulde ting', som det bliver sværere og sværere at afhænde, fordi man tænker sig ind i alle scenarier om, hvordan man kan passe dem ind i sit liv.  Lad være med at købe opmagasinering! Det går - heller -ikke! Tøm i stedet alt for personlige papirer og tag dem med til en nærsortering, men tag stilling til alt andet her og nu. Vi skal heller ikke tænke på, om den eller den i familien kan bruge noget. Inviter nærmeste familie og lad dem vælge, hvad de vil. Træk ikke pinen lang, og lad være med at se tilbage. Vi lever fremad. Det er kun ting.

Jeg har fået lavet min Gudmors forlovelsesring om, og den sidder på min ene hånd hver dag, og min mors speciallavede ring sidder på den anden. Fra min far har jeg en 'æres-pokal', som han fik som anerkendelse for et stort arbejde han gjorde for andre, og mine bedsteforældre er husket ved et ur og en halskæde og min tip-oldemors lugtesaltflaske. Små ting, som har til huse i et lille, gammelt tobaksskab, som stammer fra mine oldeforældre. Alt sammen synligt opbevaret på 40x50 cm.

Man behøver ikke at gemme hele hjem fra alle forfædre - med mindre man ejer et museum! - så hold op med at føle skyld!

It is said, that when everything is valuable, nothing is valuable! That is true!

So we have to learn to differ between what really means something, and what just falls into our hands.

Sometimes we keep things, because we feel guilty, if we would give them away. It is mostly thing, which have belonged to people, we care/have cared about. And how do we handle that?

We draw the card, which says: You must not feel guilty, if you don't keep this thing! Because it is exclusively a feeling, you put upon yourself. No-one else feels it.

When it comes to inheritance and gifts, we often become owners of things, we haven't wanted.

But we should only keep gifts, which are of use to us. Gifts, which aren't, should go. Will that make you feel guilty? If it does, then think about that you are grateful, that someone has taken the time and money to give you something to make you happy, and then be happy about that feeling and the thought that this person wanted to make you happy. And let it go! If you sell it, you can buy something, you want, or if you give it away, you pass on the good feeling. It is right here, where the sentence 'It is the thought that counts' really counts.

If it is inheritance, it's the same thing. We take over things from a close relative, and we have to handle the whole deal. It is overwhelming! The best thing we can is to choose a few things, which we can use in everyday life, and if it is decorative items, then choose, what reminds you of this person, and choose something which always will fit into your home. Forget everything about what the person him- og herself liked. It might not be your taste and will therefore always weigh you down.

As examples jewelry can be worn, or it can be changed into something more modern. Watches can be repaired. Furniture has to fit into your style to become a succes. Kitchen stuff should only be chosen, if you need it. Try to think rationally, even though the situation is difficult.

The worst thing you can do is to move everything to your own home with the intention about doing something about it later, when you get more distance. It will never give a good result, because you every day stand in front of 'good furniture' and other 'valuable' things, which will become harder and harder to do something about, because you try to think out all scenarias, how to incooperate these items into your life. And don't buy extra storage! It doesn't work - either! Instead collect personal papers and bring them home for further sorting, but handle everything else as quickly as possible. We shouldn't either deal with thinking about who could use what. Invite the family and let them choose. Don't pull the pain longer than necessary, and don't look back. We live 'forwards', and it is only things.

I have had my Godmother's engagement ring redone, and it is on one hand every day, and my Mother's special designed ring on the other. From my Father I have an honery cup, he received as an acknowledgement for the big effort he put into helping others, and my Grandparents are represented by a necklace and a watch, and then there is my Great Grandmother's smelling salt bottle. Small things, which are kept in a small tobacco cabinet, which has belonged to my great grandparents. Everything stored in sight on 20x16 inches.

You don't have to keep everything from all your ancestors - unless you own a museum! - so stop feeling guilty!

Friday, February 17, 2017

Kælder/Loft Oprydning - Basement/Attic De-Clutter

Her har vi et rum, der ikke er aktivt, men alligevel er det fyldt med ejendele. Der ligger nemlig:

Ting, som vi har planer med at gøre noget ved.
Ting, som vi beholder 'for en sikkerheds skyld'.
Ting, som har kostet penge, og vi derfor ikke har det godt med at skille os af med.
Ting, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre med.
Ting, som har tilhørt andre, som vækker minder, eller som er 'gode'.
Og endelig ting, som vi bruger regelmæssigt - og de fylder for det meste ikke ret meget!

Hvad skal vi gøre ved det?- og skal vi gøre noget overhovedet? Har tingene det ikke godt nok der?

JA, DET SKAL VI! - OG NEJ, DET ER IKKE GODT NOK.

For kældre og loftsrum er en byrde.

Det, vi burde opbevare, er kunne være:

Jule/påskepynt
Værktøj
Ting til have og terasse
Cykler og barnevogne
Ting til bilen

og der er kan være et par andre grupper, men kun omfatter ting, der bliver brugt.

For et stykke tid siden var jeg på vores containerplads, og en ældre mand stod med et stort stykke træ. Da han så mig, sagde han: "Ved du, hvor dyrt sådan et stykke træ er? Det er vildt, hvad folk smider ud! Nu tager jeg det med, for man ved aldrig, hvornår man kan få brug for sådan noget godt træ!"

Det er jo præcis det, der kendetegner mange af os. Vi ser noget, som vi ser en mulighed i, og så agerer vi! Uden nærmere eftertanke. Vi tænker ikke færdigt, for den første tanke burde have været: Hvad skal jeg bruge det til? Og næste tanke (hvis vi altså kan finde et formål): Hvornår skal jeg få det gjort?

I de fleste tilfælde burde svaret være: Godt træ, men jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge det til, og hvis jeg vidste det, så ville jeg sikkert aldrig få gjort noget ved det, for jeg har andre og vigtigere prioriteter. Så jeg lader det ligge!

Den gamle mand skulle have efterladt det til en, som rent faktisk havde planer om at bruge det til noget.

Der er omstændigheder, der følger med mange kældre og loftsrum. En af dem er fugt. En anden er stillestående luft, og de fleste steder er der ikke varme. Dette har en effekt på de opbevarede ting, for
ting ændrer sig, når de ligger stille længe. De ældes stadig, og de ældres anderledes, end hvis de havde været i brug.

En af mine erfaringer var en taske, som jeg ikke brugte så meget mere og derfor lagde i en kasse i kælderen, og efter en tid der nede fik den en lugt, der bedst kan defineres som 'gammel'. Den lugt, som er i mange genbrugsforretninger. Lugten af hengemt. Og den er ikke altid mulig at komme af med. Jeg fik den aldrig af tasken.

Jeg har været igennem 2 kælder-oversvømmelser! Det var både en negativ og en positiv oplevelse. Negativ, fordi jeg ærgrede mig over så mange ødelagte ting. Positiv, fordi jeg faktisk ikke savnede noget bagefter! Ikke en eneste ting. Lidt skræmmende, men sandt! Jeg var egentlig lidt lettet over at blive presset til at smide tingene ud. Det ærgerlige bestod i, at hvis jeg havde givet tingene væk, ville de have været til gavn for andre.

Så hvis man ikke vil bruge ting, så lad være med at lægge dem væk. Sælg dem eller giv dem væk, så de ikke lider den skæbne, at de ikke kan bruges, fordi de lugter af 'gammelt' eller bliver ødelagt.

Så tænk bare, hvis du, når du gik ned i kælderen, åbnede døren og fandt 4-5 kasser med ting, som du brugte med jævne mellemrum.
Tænk, hvis du ikke skulle lede, men kunne finde, hvad du skulle bruge med det samme.
Og tænk, hvis du vidste, at tingene der fungerede.

'Afskaf' din kælder. Gør den til det rum, hvor du opbevarer ting, som du bruger regelmæssigt hvert år og sørg for, at de bliver opbevaret godt. Så bliver kælderen en god forlængelse af dit hjem og ikke et gemmested for noget, som bare giver dårlig samvittighed, fordi du ikke har kontrol over det.

Så hav rigtig god weekend - måske bliver det perfekt gråvejr til en kælderoprydning?


Mit kælderrum for meget, meget lang tid siden
My basement very, very long time ago

Here we are talking about a room, which isn't active, but filled with stuff anyway. Often you find these categories of things:

Things, which we plan to do something about.
Things, we keep for 'just in case'.
Things, which have cost us money, which makes us feel bad to let go of.
Things, which we really don't quite know, what to do with.
Things, which have belonged to others, connected to memories, or 'good' stuff.
And finally thing, which we use regularly - and they don't take up much space.

What should we do about that? - and should we do anything? Aren't the stuff allright where it is?

YES! WE SHOULD DO SOMETHING! - AND NO! IT IS NOT ALLRIGHT!

Because basements/attics are a burden!

What we should keep there are the following:

Season decorations
Tools
Garden and terasse stuff
Bicycles and prams
Stuff for the car

and a few other groups of things, which are in use.

Some time ago I met an old guy at the container yard, who was holding a piece of wood board. When he saw me, he said: "Do you know how expensive such a board is? It is crazy, what people get rid of! Now I will take it with me, because you never know, when you are going to need a piece of wood like this."

This is precisely, what characterize a lot of us. We see a possibility in something, and then we act! No further thoughts. We don't finish thinking, because the first thought should have been: What can I use this for? Next thought (if you find a purpose): When will I get it done?

So the answer should have been: Good piece of wood board, but I don't know, what I would use it for, and if i knew, I probably never would find the time to do something about it, because I have other and more important priorities. So I will leave it!

The old mand should have left the board to someone, who actually had plans to use it for something.

There are circumstances, which come with most basements and attics. One of them is moisture. The other is stagnant air, and most places aren't heated. All these things ages the stuff stored there, and things change, when lying around un-used. They get older, and they get older in a different way, than if they had been in use.

I had an experience with a bag, which I didn't use that much anymore, so I put it in a box in the basement, and after some time it started smelling of something, which best can be described as 'old'. The smell you smell in a lot of secondhand shops. And that smell isn't always possible to get rid of. I never got it of my bag.

I have been through 2 floodings of my basement! It has been both a negative and a positive experience. Negative because I really was vexed about so much ruined stuff. Positive, because I didn't really miss any of it afterwards! Not a single thing. A little scary, right? I was actually relieved of being forced to throw out the stuff. The negative side was, that if I had given everything away, it could have been of use for others.

So if you don't get to use something, then don't put it away. Sell it og donate it, so it doesn't get to the point of no use, because it smells 'old' or gets ruined.

Just think about if you went to your basement/attic, opened the door and found 4-5 boxes.
Think if you didn't have to look for something, but knew exactly, where you could find it immediately.
And imagine, if you knew, that everything was in perfect condition.

'Get rid of' your storage. Make the basement/attic the room, where you store things, which you use regularly, and pack them well. Then you basement becomes an extension of your home and not a hiding place for something, which just makes you feel bad, because you don't control it.

So have a great weekend - maybe the weather will be perfect for a basement de-clutter?

Wednesday, February 15, 2017

Entre oprydning - Hall De-clutter

Entreen, indgangspartiet eller hvad det nu kan være for et rum, man møder, når man åbner døren, er altid - næsten - et mareridt.

Det er jo godt nok, at den ikke tager for meget plads i mindre boliger, men somme tider er den slet ikke gennemtænkt. Hverkan af arkitekten - eller af os, der bor der.

I en entre skal der der være plads til

At lægge/hænge sine nøgler, så man kan finde dem igen.
At hænge/sætte sin taske, så den ikke flyder på gulvet.
At hænge sit overtøj.
At sætte sine sko, hvis de er våde.
Et skoskab til tørre sko, som er i brug i indeværende sæson.
En reol eller et hængende* skabsmodul til bl.a. regntøj og paraplyer, vanter, huer etc.

*fordi det skal være let at gøre gulvet rent!

Det er ofte et meget lille rum, så jo mere striks, man er, des bedre. Det gør så stor forskel, når man kommer hjem, at man ikke overmandes af bunker af tøj, tasker, sko m.m.

Entreen må ikke blive en opbevaringsplads for ting, der ikke er i brug, for morgener bliver så meget bedre, når alle, der skal ud af huset, kan finde deres ting.

Der er nyere boliger, der ikke har en entre, men hvor man kommer direkte ind i et andet rum, ofte et køkken-alrum. Så er det ekstra vigtigt at finde en god løsning. Det kan det være nødvendigt at skræddersy et skab til formålet, og selvom det tager plads op, vil det være en god investering, så rod ikke breder sig.

Så igen - alt ud af rummet, se på det med nye øjne og find en løsning, der fungerer. Jo enklere, jo bedre.


Min entre er lille, men jeg er heldig, at jeg har indbyggede skabe, der kan rumme overtøj, strygebræt, ekstra stol, vaskestativ og en stige.
My 'hall' is very small, but I am lucy to have built in cabinets, which hold coats, ironinig board, a folding chair, drying rack and a latter. 

The entrence to the house, the hall or which ever room you meet, when you enter your home, is - almost always - a nightmare!

It is ok, that it doesn't take up much space in small flats, but sometimes it isn't planned well at all. Not by architechts or by us.

In the - let's call it a hall! - you should find room for

A place to hang or put your keys, so you can find them again.
A place to hang or put your bag, so it doesn't end up on the floor.
A place to hang your coat.
A place to put your shoes, if they are wet.
A shoe cabinet for dry shoes, which you use during the present season.
A shelf or a hanging* cabinet for mittens and hat during winter season, rainclothes and umbrellas.

*because it should be easy to clean the floor!

It often is a very small room, so the more strict you are, the better. It makes a big difference, when you come home, that you don't get overwhelmed by piles of clothes, bags, shoes etc.

The hall must not become a storage for thing, which aren't in use, because mornings get so much better, if everybody, who is leaving the house, can find their stuff.

There are flats, which don't actually have a hall, where you go right into the livingroom/kitchen/all-room. If so, it becomes really important to find a good solution. It can become necessary to 'design' a cabinet/closet for the purpose, and even though it takes up space, it will be a good investment to prevent clutter to spread.

So again - everything out of the room, look at it with 'new' eyes and find a solution, which works. The simpler - the better.

Monday, February 13, 2017

Soveværelse oprydning - Bedroom De-clutter

Soveværelse skal være et roligt sted. Det er stedet, hvor vi samler kræfter, sover, er sammen, slapper af - og det kan man bare ikke med bunker af tøj, der ligger på gulvet, stabler af vasket/uvasket tøj, masser af ting på natbordet. Et soveværelse med rod giver ingen ro.

Det bør begrænses til at indeholde seng, sengeborde eller hylde, og gode sengelamper. Garderobeskabe til tøj og linned, måske en kommode.

Der er rigtig mange, der godt kan lide at have tv i soveværelset, men videnskaben er kommet så vidt, at man med sikkerhed kan sige, at det giver en dårligere søvn, hvis man udsætter sig selv for tv-kiggeri, indtil man falder i søvn.

Selve oprydningsrådene fra tidligere kan kun repeteres: Fjern alt, og sæt det absolut nødvendige tilbage. Put resten i kasser og sæt dem væk. Sæt en dato på kasserne, og fjern dem når datoen oprinder.

Jer, der har fulgt med her over et stykke tid, ved, at jeg er dyb og inderlig modstander af kasser. Især under sengen. Soveværelset er faktisk det sted, hvor der er mest støv, og det er det sted, hvor vi trænger til mest frisk luft! Sengetøj støver, fordi vi 'støver'. Venner, støvet er vores gamle hudceller! Så ville det ikke være dejligt, hvis det ikke er så besværligt at gøre rent under sengen. Desuden er sengeskuffer ofte fyldt med ting, som vi ikke bruger. Så ryd dem væk! Prøv det! Luften vil blive så meget bedre i rummet.

Det samme gælder faktisk for tæpper på gulvet. Brug et lille løst tæppe ved sengen, hvis du er ked af at træde ud på et bart gulv om morgenen, men uanset hvor meget rengøring-sans man har, så er et vasket gulv mere rent end et støvsuget gulvtæppe!

Gør soveværelset til det enkleste rum i huset. Det giver bedre søvn og bliver meget lettere at holde pænt.

Desværre har jeg ikke et objektiv, der kan vise hele rummet, men jeg har et klædeskab på den anden væg.
Unfortunately I don't have a lense, which can show the whole froom, but I have a closet along the other wall.

The bedroom should be a calm space. The space, where you relax, sleep, are together - and you cannot do that, if loades of clothes are lying on the floor, piles of washed/unwashed items are lying around, lots of things on the night stand. A bedroom with a lot of clutter doesn't give any peace.

The room should have a bed, bed stands or shelves and good bedlamps. A closet for clothes and linen, maybe a dresser.

Lots of people likes to have a tv in the bedroom, but trials now shows, that it is a fact, that watching tv before going to sleep, make you sleep less well.

The de-clutter itself is a repetition of what is said earlier: Remove everything and put back only the necessary items. Put the left-overs in boxes and put them away. Set a dato on the boxes and remove them, when the date comes.

The ones of you, who have followed my blog for a while, know that I am a deep and heartfelt opponant of boxes. Especially under the bed. The bedroom is actually the place, which collect most dust, and it is the place, where we need the cleanest air! Bed linen is dusty, because we are 'dusty'. Friends, the dust is our old skin cells! So wouldn't it be wonderful, if it wasn't difficult to clean under the bed. Anyway bedrollers and boxes under the bed is often spaces we fill with the stuff, we don't use. So get rid of them! Try it! The air will become so much better.

The same counts for carpets. Use a small carpet on the bedside, if you don't like putting your feet on the floor in the morning, but no matter how clean you keep your house, then a washed floor will always be cleaner than a vacuumed carpet!

Make your bedroom the most simple room in the house. It will give you a better sleep and becomes much easier to keep nice an tidy.

Friday, February 10, 2017

Kærlighed i luften - Love is in the Air

Ikke noget oprydning i dag, men en lille historie. En historie fra virkeligheden.

Jeg skulle til byen i dag, og metroen var fyldt. Jeg sad klods op af en ung kvinde med smukt kastaniebrunt hår. Hun stod op. Pludselig kom en flot, yngre mand løbende gennem kupeen og lagde armene om hende, og jeg hørte den unge hende udbryde: "Thomas!", og så fulgte en række søde kys mellem dem.

Jeg kunne ikke undgå at høre lidt af samtalen: "...og det var også en dum måde at skilles på... ja, det var ligesom, at der pludselig blev rejst en Berlin-mur - som heldigvis gik i stykker nu, ligesom den var lavet af glas...".

Et par, der var skiltes i går på en dårlig måde, blev forenet igen. Det kan ikke blive bedre - med mindre hele verden kunne mødes, kysse og blive venner igen!

Ha' en rigtig god weekend og gå ud og find lidt kærlighed :-)


No de-cluttering today, but a small story. A story from real life.

I had to go to the city today, and the metro was crowded. I was sitting close to a young woman with a beautiful chestnut brown hair. She was standing up. Suddenly a handsome, young man came running through the compartment and put his arms around her, and I heard her yell out: "Thomas!" , and then a string of sweet kisses were exhanged between them.

I just couldn't avoid hearing a bit of the conversation: "... and it was a stupid way to part... yes, it was like the Berlin Wall just came between us - but luckily it is broken now, like glass...".

Here was a couple, who had parted in a bad way, now united again. This doesn't get any better -unless the whole world could meet, kiss and make friends again.'

Have a really nice weekend and go find a bit of love :-)

Thursday, February 9, 2017

Badeværelse-oprydning - Bath Room De-Clutter

Et badeværelse skal være lækkert, og det skal være let at holde rent.

Det gøres lettest ved ikke opbevarer så mange ting der ude. Det er selvfølgelig ideelt, hvis man har plads til ekstra toiletpapir og nogle ekstra håndklæder, men ellers skal man holde 'ting' på et minimum. Især dekorationer af alle slags. Der er ikke noget værre end et badeværelse med støvede pyntegenstande.

Det er stedet, hvor mange opbevarer make-up og cremer, og begge dele er bakteriebomber. Det, man smører på kroppen og ikke mindst på børnkroppe skal være i orden. Det vil sige, at man ikke skal opbevare ting for længe. Ligesom fødevarer har make-up og cremer en udløbstid, som kosmetikfirmaerne desværre ikke printer. Det ville ellers nok være en god forretning for dem, så det er ret uforståeligt.

Jeg køber ikke noget, som jeg ikke skal bruge her og nu. Så der sker ingen indkøb, før cremetuben laver hvæsende, sjove lyde eller bunden af krukken er synlig.  Jeg bruger tingene op, og så køber jeg. Det er også alt for dyrt at gøre andet.

Solcremer fra sidste sommer ryger ud, selvom der måske stadig er noget i tuben. Den lovede dækningsgrad bliver svagere med tiden, så når det bliver sommer, vil den ikke virke optimalt. Det er ikke en solskoldning værd.

Medicin skal aldrig opbevares på badeværelset på grund af fugten. Hvis der ikke direkte står, at det skal opbevares i køleskab, skal det være under lås og slå et mørkt sted i stuetemperatur. Hvis det er i køleskab, skal det være i en container, der ikke kan åbnes af små fingre.

Så ryd - som sædvanlig - alt ud og find ud af, hvad der ikke er rørt de sidste 2 måneder og lad smid det ud. Der skal aldrig være lager på et badeværelse, men det er godt at have et skab, der er stort nok til at indholde det man bruger, så gulvet er let at vaske, og det man behøver ikke står og samler støv.

Hvis du trænger til fornyelse, så skift bruseforhæng og bademåtte. Det gør badeværelset 'nyt', uden at man skal ofte en formue.


A bathroom must be inviting, and it must be easy to keep clean.

To make that possible, it is important, that you don't have much stash out here. It is ideal to have extra toiletpaper and some spare towels, but keep 'stuff' to a minimum. Especially decorative items. There is nothing worse that a bathroom with dusty ornaments of different kinds.

It is the place, where most of us have our make-up and creams, and both of these are bacterial bombs. What you put on your body, not to mention on kids, should be fresh. Like food, make-up and creams have an expiry date - though the cometic companies aren't into printing these. I don't understand why, because it would probably be good business for them.

I don't buy anything, which I am not going to use now. No shopping, before the cream tube makes funny noises. That way I prevent, that things grow old in the bathroom cabinet. I use every drop, and then I buy something new. Anything else is too expensive.

Sun block cream from last season has to go, no matter how much is left. The promised factor fades during time, so a year later it will not give the same protection. It is not worth a sun burn.

Medicine should never be stored in the bathroom because of the moisture. If the package doesn't say, that it must be stored in the fridge, it should be under lock and key in a dark place at room temperature. If it is in the fridge, it should be in a container, which little fingers cannot open.

So clean out - as usual - everything and see, what you haven't used during the past 2 months, and let that go. You should never have any stock in a bathroom, but it is sensible to have a cabinet big enough to hold everything you need, so nothing gets dusty and damp.

If you feel the need for something new, then change the shower curtain and/or the bath mat. It makes the bathroom look 'new', without spending a big sum.

Tuesday, February 7, 2017

Stue oprydning - Living Room De-clutter

Hvis du har fulgt med, vil du vide, hvad drop-zones er. Det er de steder, hvor ting 'automatisk' ender. Dér, hvor du lægger posten, når du kommer hjem. Dér hvor du smider dit vasketøj. Dér hvor aviserne og reklamer ligger, når du har læst dem - og så videre.

Nu gælder det din stue. Dropzoner skal fjernes! De skal være ikke-eksisterende, for det skal være lige så let at lægge tingene på plads, som bare at smide dem.

Men så skal der komme noget andet i stedet:

Man starter med at afmelde abonnementer! I første omgang er det en økonomisk gevinst, for mange gange får man ikke læst de ting, som man abonnerer på, og så er det billigere at købe et blad en gang imellem.

Derefter sørger man for, at der er et sted at lægge ting. Hvis man spiller kort og spil, både i fysisk og digital forstand er det nærliggende at have et opbevaringssted til både æsker med spil og fjernbetjeninger og konsoller, som kan være et skab eller en reol. Jeg vil anbefale et skab eller en skænk, fordi det generelt får et rum til at se mindre rodet ud, når tingene er gemt væk.

Hvad skal en stue ellers indeholde? Gode siddepladser til alle husets beboere. Måske et sofabord, og et spisebord, hvis der ikke er plads i køkkenet. Et skab som omtalt før og/eller en bogreol.

Det er nu, at du kigger på din bogsamling, som jeg tidligere har talt om her.

Fjern små møbler! Små borde, der ikke bruges til andet en fralægningsplads. Stolen, der aldrig bliver siddet i - også selvom den er arvet eller har været dyr. Din stue er ikke et museum eller et udstillingslokale.

Når du nu er i gang, så pak også alle dine nips ned! Prøv det i 14 dage og se, hvad du savner - og jeg lover dig, at du ikke vil savne halvt så meget, som du har pakket ned. Prøv først at nyde det åbne rum, før du sætter ting tilbage igen - og hold ud ud så længe, at du får prøvet, hvor let det er at gøre rent, inden du 'fylder' stuen op igen.

Hold det enkelt! Det gør hverdagen så meget lettere, både fysisk og tidsmæssigt. Du vil elske det!If you have followed this January project, then you know, what drop zones are. They are the places, where stuff  'automatically' ends up. The places you put your mail, when you get home. Where the laundry is dropped. The place where newspapers, magazines and special offer-catalogues are, when you have read them, if you get to read them - and so on.

Now it is all about your living room. Drop zones must go! They should be non-existing, because you should make it just as easy to put things in their right places, as it is just dropping them anywhere.

You can do that in two ways:

If you un-subscribe from all magazines, newspapers and subscriptions of any kind, which comes in physical form, then you don't get any hoarder piles. To unsubscribe subscriptions can also be an economical gain. Very often you don't get the time to read everything, and then it is cheaper to buy a magazine now and again.

See to that there is a place for everything. If you play cards and games, both physical and digital it is a good solution to have a storage for boxes, consoles and remote controls like a cabinet or a bookshelf. I recommend a cabinet, because it makes a room look less messy, when you get stuff out of sight.

What kind of furniture should be in you livingroom? A comfortable place for all family members. Perhaps a coffee table, and maybe a dining table, if you don't have the space in the kitchen. A cabinet for everything you don't use every day and a bookshelf. And it is now that you take a close look at your book collection, as I have talked about here.

Remove all small furniture! Little tables, which has no use - except that they become drop zones. Chairs, which no-one sits in - even if you inherited it, or even if it is expensive. You living room is no museum, nor is it an exhibition room.

When you are in the groove, then pack all your decorative ornaments and knick-knacks in boxes. Let them stay there in 2 weeks and see, what you miss - I promise you that you will not miss half of the items, you have packed. Try to enjoy the open space first, before you put anything back - and at least let it stay in the boxes until you have tried, how easy it is to clean the room.

Keep it simple! It makes everyday life so much easier, psysical as well as time wise. You will love it!

Friday, February 3, 2017

Børneværelses-oprydning - Childrens' Room De-Clutter

Et børneværelse indeholder normalt en seng, en reol/skab fyldt med legetøj, masser af kasser med mere legetøj, og et gulv fyldt med legetøj, for de fleste børn har oceaner af legetøj. Men uanset hvor meget de har, vil de ind imellem sige, at de ikke har noget at lege med - simpelthen fordi de ikke kan overskue det hele, og fordi de ikke kan vælge.

Derfor er det en virkelig god ide at pakke det legetøj, der ikke lige nu bliver leget med, ned i kasser og sætte dem væk. For det første levner det plads til de ting, der rent faktisk bliver leget med, og for det andet bliver børnenes valg lettere. Børn har altid 'perioder', hvor de interesserer sig for 3-4 ting, og når en periode er slut, er det dejligt at kunne hente en ny kasse, som kan afløse det, der ikke længere har interesse. Nyt behøver ikke altid at være nyt.

I et børneværelse skal der være gulvplads og overskuelighed. Værelset skal ikke være skrabet for legetøj - det ser vi alt for meget af på Pinterest og lignende steder, og sådan ser den virkelige verden ikke ud for de fleste. Men der skal være plads til, at tingene er let tilgængelige og kan stå synligt.

Så planlæg en legetøjsoprydning og inkluder børnene. Fortæl, at intet bliver afhændet, men at det, de ikke leger med lige nu, bliver lagt til side, og at de skal vælge, hvad de synes er allermest spændende nu. Lad dem vælge 'til'.

Vis børnene, hvor det overskydende legetøj kommer hen, men husk at sortere ødelagte ting fra først. Pak resten pænt, så det er let at finde igen, og stil yndlingtingene frem på hylderne - og måske er det så en mulighed at kassere nogle kasser, så rummet bliver lettere at holde rent.

Der er altid mange minder forbundet med børn og legetøj. Ofte er det bare mest de voksnes minder. Hvis lille Oliver har slæbt rundt med sin bamse, fra det øjeblik han kunne holde på den, til han bliver 12 år, så er der grund til at gemme den. Men hvis det bare er en nuttet lille gave, som han aldrig rigtig har beskæftiget sig med - så giv den videre. Gem ikke legetøj med mindre der planlægges familieforøgelse. Det bliver bare til en masse kasser, som børnene ikke er interesserede i, når de flytter hjemmefra, men tager med fordi mange forældre videregiver en masse dårlig samvittighed. Gør ikke dine børn til hoardere. Gem så lidt som muligt.

Hav en rigtig god week-end.

Legetøj, der venter på, at favorit Lillesøster bliver stor nok
Toys, waiting for favorite Little Sister to get big enough

 Legetøjskassen til mine små favorit mennesker
The toy box for my small favorite persons
 Men favorit Storebror skal have lidt større udfordringer nu
But favorite Big Brother need bigger challanges now.

Childrens' rooms often contain a bed, a bookshelf/closet filled with toys, lots of boxes with more toys, and a floor filled with toys - because most children have tons of toys. But no matter how much they have, they will from time to time claim, that they have nothing to play with  - simply because they get overwhelmed by all the stuff, and because they cannot make up their minds what to choose.

So it is a very good idea to pack the toys, which aren't being played with right now, into boxes and put them away. No 1 reason - it leaves space for the toys, which actually are being played with, and reason no. 2 - it makes choosing easier. Children always have 'periods', where they play with 3-4 things, and when a period is over, it is nice to be able to take out a box, which can supersede the stuff, which isn't interesting any more. New stuff doesn't always have the be new.

In the room itself you should aim for a lot of floor space and visability. The room shouldn't be cleared from toys - we see too much of that on Pinterest and other internet sites, but the real world doesn't look like that for most people. But there must be room for things to be visable and easily accessed.

So plan a toy de-clutter and include the children. Make sure that they know that nothing will be tossed, but that the things, they don't use right now, are just being put aside for a while, and then make them pick the things, they find the most interesting right now. Let them choose with a 'yes'.


Show the children where the toys are going to be stored, but remember to sort away things which aren't perfect. Pack the rest nicely, so everything is easy to find, and put the favorite things back on the shelves again - and maybe now there is an opportunity to remove some boxes, so the room will be easier to keep clean.

There is always a lot of memories connected to children and toys. But often it is the memories of the grown-ups and not the child. If little Oliver always carried his teddybear around, from the day that he could hold it and until he was 12 years old, then there is a good reason to save it. But if it just is a cute little present, which he never really noticed - then pass it on. Don't save toys unless you plan to have more children. It just becomes a lot of boxes, which you aren't really interested in, when you move away from home, and it is passing on a heavy load of  feeling guilty, because the parents have feelings about it. Don't make your children into hoarders. Save very little.

Have a great weekend.