mandag den 23. maj 2016

Lykken er henne om hjørnet - Happiness is around the Corner

Vi er altid på vej til noget. Vi har altid noget, vi lige skal have gjort. Noget, vi lige skal have overstået. Noget, vi lige skal købe. Noget, vi lige skal opnå... og så bliver vi lykkelige.

Undeligt nok ved vi godt, at det ikke hænger sådan sammen, og alligevel gør vi ikke noget for at ændre det. Jeg siger ikke, at vi skal kvitte jobbet og leve i skoven, men måske kunne vi omprioritere?

For eksempel en lille ting som ikke at checke mails fra chefen om aftenen, men i stedet være sammen med familien og venner. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Men vi kører i det spor, som forventes af os, selvom det ikke er urimeligt at stille krav til vores professionelle liv, som det stiller krav til os. Som Cathie Black, tidl. chairman af Hearst Magazines, skriver i sin bog: "You can love your job, but it doesn't love you back".

Så hold styr på prioriteterne - hvilket er sprogligt forkert. Prioritet iflg. den danske ordbog betyder forrang, og der kan kun være en, der har forrang, så derfor kommer alt andet ind på de efterfølgende pladser.

Det er nu, der gælder. Intet bliver bedre, selvom vi har fået/opnået/gjort, det vi havde planlagt. Livet er så perfekt, som det kan blive - lige nu. Gør det bedste ud af det. Start med at ændre én ting. Det er en god ny begyndelse.We are always on our way to something. We always have something, that we just have to do. Something, that just has to be overcome. Something, we have to buy. Something, we have to achieve... and then we will be happy.

It is strange, but even though that we know, that it doesn't work that way, we don't do anything to change it. I don't say, that you should quit your job and go live in the forest, but maybe your priorities could be changed.

For instance a small thing like not checking mails from the boss at night, but instead be with your family and friends. Not only physically, but also mentally. But we keep on the track expected of us, even though that it is quite reasonable to make demands to our professional life, as it makes demands to us. As Cathie Black, previously chairman of Hearst Magazines, writes in her book: "You can love your job, but it doesn't love you back".

So keep your priorities right - which is a wrong term. Priority means precedence, and only one 'thing' can have precedence, so everything else comes after.

It is the now, which counts. Nothing becomes better, even when we have had/achieved/done the things planned. Life is as perfect, as it can be - right now. Make the best of it. Start changing one thing. That's a great new beginning.


fredag den 20. maj 2016

Minimalisme og nips - Minimalism and Knick-Knacks

Der, hvor minimalismen ikke helt tager over for mig, er, at jeg har ganske få stykker nips, som jeg er meget glad for.

Jeg har længe tænkt på, hvordan jeg kan få dem 'frem i lyset', for ting skal ikke ligge gemt væk, hvis de betyder noget. De fortjener bedre. Og de skal heller ikke være spredt rundt omkring i huset. Nu tror jeg, at jeg har fundet løsningen.

Jeg har et gammelt tobaksskab, der tidligere har indeholdt mine CD'er, som jeg ikke har mere, da jeg lytter til musik på anden vis, så derfor skal det nu blive til mit 'udstillingsskab'.

Så nu skal jeg til glarmesteren og høre, om det kan lade sig gøre at få en glasdør sat i. (Det forventer jeg han kan!)

Senere vil jeg vise, hvilke småting, der er, som jeg er så 'blød' for.The one point, minimalism doesn't take over for me, is, that I have a few pieces of knick-knacks, which means a lot to me.

For a long time I have thought about, how I could get them 'out in the open', because items, which means something, shouldn't be hidden away. And they shouldn't be spread all over the house either. They deserve better. Now I think, that I have found the solution.

I have an old tobacco cabinet, which earlier held my CDs, which I don't have any more, as I listen to music in another way, and therefore this will become my display cabinet.

So now I will go to the glazier to hear, if he can put a glass door in it. (Which I expect that he can!)

Later I will show you the items, which I am so soft about.

onsdag den 18. maj 2016

Minimalist orden 2. udgave - Minimalist Order 2nd Edition

I fortsættelse af mit blogindlæg i mandags bliver jeg nødt til at sige, at vi ikke alle kan eller skal være ejere af så få ting, at det kan være i et par kufferter, hvilket nogle minimalister trives glimrende med for at leve et enkelt liv.


Jeg respekterer det fuldt ud og er imponeret over, at nogen kan gøre det, men jeg  vil indrømme, at jeg ikke er dedikeret i den grad. Jeg må dog også erkende, at det har givet mig et nyt liv ikke at eje mere end de ting, jeg bruger.


Det har givet mig tid og ro, fordi det overfløde, det dårlige, det der tyngede, og det der ikke passede, er væk. Ikke flere opbevaringsmasser at flytte rundt med.


Jeg har fået tid til at koncentrere mig om det, jeg vil arbejde med. Tid til at passe de ting, jeg har beholdt, så de er i god stand, og ro fordi mit hjem på ingen måde stresser mig.


I forbindelse med en artikel, som Hjemmet lavede med mig sidste år, synes fotografen, at jeg havde et hyggeligt hjem. Underforstået, at han havde troet, at min hjem ville være helt skarpt med masser af bare flader.

Jeg ved, at når med rydder ud i det, jeg nævnte ovenfor, så føler man sig lettere. Fysisk og psykisk. Og jeg ved også, at når man er kommet så langt som mig, må man spørge: Og hvad nu?


Svaret er, at så må man begynde på det, man altid har ønsket at gøre. Det, som man har skubbet foran sig med undskyldning om, at man ikke havde tid, fordi man bare lige skulle dét - og dét - og dét - og dét!


Det er det, man skal gøre! Måske er det at være mere sammen med familien, lære et nyt sprog, tage en ny uddannelse, rejse, opdage noget nyt. Kort sagt - skifte selvpåførte pligter ud med oplevelser.
In continuation of my blog last Monday I have to say, that we don't have to be the owners of two suitcases of items only, which some minimalists thrives with, to live a simple life.


I totally respect it, and I am impressed, that anyone can do it, but I have to admit, that I am not dedicated to that extent. But I also have to admit, that it has given me a new life not to own more than the stuff, which I actually use.


It has given me time and calm, because the excess, the bad stuff, the things weighing me down, and the things which didn't fit, have been removed. No storage boxes to move around with.


It has given me time to concentrate about the thing, I want to work with. Time to take care of the things I have kept, and calm because my home doesn't stress me out at all.


In connection with an article about me in a magazine last year, the photographer said, that I had a really nice home. He implied, that he had thought, that my home would be all 'sharp' with naked surfaces. I have naked surfaces, but not empty rooms.


But I do know, that when you de-clutter, you feel lighter. Physically as well as mentally. I also know, that when you get to the point, where I am now, you have to ask yourself: What's next?


The answer is, that you have to start doing, what you always have wanted to do. The thing that you pushed in front of you with the excuse, that you didn't have the time, because you just had to do this - and this - and this first!


That's the thing you are going to do! Maybe spend more time with your family, learn a new language, travel, study for a new education, discover new things. Change the self inflicted duties with new experiences.

mandag den 16. maj 2016

Minimalist Orden - Minimalist Order

Hvordan holder minimalister orden?

Det gør de ikke! Fordi der er så lidt at holde orden i, at ting automatisk har deres plads, og det er det!

Minimalister lejer ikke opbevaringsrum hos et lagerfirma. Minimalister køber ikke pæne plastic opbevaringsbokse. Fordi der ikke er grund til det! At rydde sine ting i plastickasser er ikke at holde orden. Det er at holde orden i ting, som aldrig kommer til at blive brugt.

Statistikken siger, at amerikanske hjem i gennemsnit indeholder over trehundredetusind ting!

300.000 ting!

Det lyder af rigtig meget, men jeg er sikkert på, at rigtig mange danske hjem sagtens kan 'leve op' til det.

Prøv at tænke på, hvor uendeligt mange penge alle disse ting har kostet, og sammenlign det med hvor længe man føler sig glad for noget, man har købt. Hvor længe bruger man den nye juice-maskine/is-maskine? Den store røremaskine? Har man virkelig glæde af de nye lysestager? Hvor længe er man henrykt for sin nye telefon?

Tænk på, hvad der bringer varig glæde. Det er i hvert fald ikke tusindvis af ting.How do minimalists keep order?

They don't! Because they have so few things, that every item has a place, and that's it!

Minimalists don't rent storage units. Minimalists don't buy nice plastic storage boxes. Because there is no reason to do so.

To put your things in plastic boxes for storage is not to keep things in order. It is keeping things, which never will be used, in order. Statistics say, that an American home as an average contains more than three hundred thousands things!

300.000 things!


It sounds like a lot, but I am quite sure, that a lot of Danish homes easily can match that.

Try to think about, what an alarmingly big amount of money all these things have cost, and compare it to how long you feel happy about a new purchase. How long do you actually use the new juice machine/ice machine? The big kitchen machine? The new candle holders? How long do you really appreciate you new phone?

Think about what really brings lasting joy. It is definitely not things.fredag den 13. maj 2016

En rejsehistorie - A Travel Story

Mit næstældste favoritmenneske har en meget sjov historie, som jeg kom til at tænke på, da jeg skrev min foregående blog.

Han er søn af en enlig mor, og da han blev forlovet, fortalte han sin kæreste, at han - til trods for at hans mor var eneforsørger - altid havde været på sommerferie. Hvert eneste år!

Hans mor rettede ham og sagde, at hun havde sparet op, så de kunne komme på ferie hver andet år. Ikke hvert år. Sønnen begyndte at opremse de steder, de havde været, og han nævnte nogle steder, som hans mor ikke umiddelbart huskede. "Jo, men kan du ikke huske det sted med den store park i nærheden af havnen?".

Efter et stykke tid fandt hans mor ud af, hvad det var han tænkte på. Det var de ferier, hvor de ikke havde råd til at rejse og skulle tilbringe hjemme. Hun havde pakket mad og drikkevarer, og de var taget tog eller bus ud til store parker eller til stranden, til havne og legepladser, hvor de så havde tilbragt hele dage. Det var feriestederne! (Den store park var Churchill Parken ved Langelinie i København!)

Det er sjovt at høre en et barns erindring fra en voksen om, hvordan ferierne var blevet oplevet så mange år efter. De var gode og fyldt med sjove oplevelser, for det drejede sig om at være sammen og at være nærværende. Det behøver man ikke flyve det halve af verden rundt for.

Så der skal ikke de store budgetter til for at lave en mindeværdig barndom! Bare vær tilstede!

At flyve med drage eller at 'at gå over vandet' - selv når vejret ikke er det beste.
To fly a kite, or go for a walk 'over the water', even though the weather is that good.

 


My next oldest favorite person has a very funny story, which I suddenly remembered yesterday, when writing the previous blog.

He is the son of a single mother, and when he got engaged, he told his fiancé, that he - in spite of that his mother was the sole provider - always had gone on summer holiday. Every single year!

His mother corrected him and said, that she had saved money, so they could go every second year. Not every year. The son started mentioning the places, they had been, and he told about some places, which his mother didn't recognize immediately. "But don't you remember the place with the big park close to the harbor?"

After a while his mother found out, what he was remembering. It was the holidays, where they didn't have money to travel and stayed at home. She had packed food and drinks, and they had taken a train or a buss to somewhere close, a park, the beach, harbors, and playgrounds, where they would spend all day. Those were the holidays destinations. (The big park was The Churcill Park in Copenhagen).

It was fun to hear a child's memory from an adult of, how his holidays had been so after many year later. They were good and filled with funny experiences, because it was all about being together and being present. You don't need to fly half around the world to get that.

So it doesn't take a big wallet to make a memorable childhood! Just be present!

onsdag den 11. maj 2016

Sommerferie, hvordan? - Summer Holidays, How?

Vi nærmer os sommerferien, og vi alle trænger til at hoppe af hamster-hjulet og stresse ned.

I ferier laver vi planer om at gøre alt det, som vi ikke kan nå til daglig og vil gerne give hus og have en kærlig hånd, og så skal man måske også ud og rejse. Samtidig er børn og unge hjemme fra institution og skole, og alle skal leve sammen på en måde, som vi ikke gør i hverdagen. Så hvordan gør man?

Start med ikke at stille så store forventninger. Planlæg ikke til det yderste. Giv plads for impulsivitet. Ferien skal ikke ligne hverdagen. Hvad sker der, hvis du ikke bliver færdig med reparationerne, haven eller hvad det nu er, du synes, at du skal gøre? Ingenting! Det løber ikke nogen steder.

Læg vægten på at være sammen. Saml hele familien nu og find ud af, hvilke forventninger hvert familiemedlem har og planlæg så noget, alle kan være med til. Teenagere vil ofte også ud på egen hånd sammen med venner, og det giver jo en god mulighed for at gøre noget, som passer de små.

Og hold budgettet! Det er slemt at komme fra ferie og have trukket for meget på kontoen.

Du kan tjene flere penge, du kan få et nyt hjem, du kan anskaffe nye ting, men tiden og de mennesker vi holder af, er de eneste 'ting' i verden, der ikke kan genanskaffes.

Alt andet er ren faktisk kun ting!


We are getting closer to the summer holidays, and we all need to jump off the hamster wheel and de-stress.

We often make plans to do all the things, we don't have time to do during work weeks, and we want to give some attention to our house and garden, and maybe we are travelling, too. At the same time kids and young ones are at home from kindergarten and school, so we are going to live together in another way than normally. So how do we do that?

Start with not making too big expectations. Don't plan too much. Make room for being impulsive. Holidays aren't meant to be like normal days. So what happens if you don't finish the repairs, the garden or what ever you had planned. Nothing!

Plan to be together. Gather the whole family and find out, what each family member wants to do, and make plans, which everybody can agree about. Teenagers often want to go out on their own with friends, and that gives a good opportunity to be more attentive to the smaller ones.

 And keep a budget! It is no fun to finish a holiday with a budget account with red numbers.

You can earn more money, you can get a new house, you can buy new things, but time and the persons we love, are the only 'things' in the world, which cannot be replaced.

Everything else are just thing!mandag den 9. maj 2016

Arvestykker og følelser - Heirlooms and Sentiment

Følelser og ejendele er tæt knyttet. Når man får gaver fra mennesker, man holder af, eller når man arver ting fra et kært familiemedlem, er det vanvittig svært at afhænde.
Skal man afhænde noget? Nej, ikke hvis man har varig glæde af tingene. Men hvis det er ting, der ikke bliver brugt, og som man flytter rundt på, så ja. Så er de ikke til glæde. Så er de en belastning, uanset hvor stor glæde man har ved at tænke på personen, der ejede dem, men det behøver man reelt ikke ting for at kunne gøre.
Der er ingen straf nogen steder for at afhænde noget, som man ikke har glæde af! 
I sidste ende drejer det sig om ting.
Men gør det, og bestem at det, der kunne komme ud af det ved et eventuelt salg, skal gå til noget, som gør en virkelig glad. Noget, som man har ønsket sig meget længe. Så kan man mindes personen, der har gjort dette muligt.
Eller man kan skænke pengene til en organisation, som man gerne vil støtte, og dermed sende et godt minde videre.


Rigtig gamle ting, fra 1918 and 1920, som er i brug.
Real old stuff, from 1918 and 1920, which are in use.


Feelings and possessions are closely united. When you get a present from persons, you care about, or when you inherit something from a dear family member, it is extremely difficult to let go.
But should you let go? No, not if the item gives you joy every time, you use it. But if it is something, which isn't being used, something you just move around the house, then yes. Then it doesn't bring joy. Then it is a load, no matter the warm feelings you get thinking about the person, who once owned it, and you don't really need an item to do that.
There is no punishment anywhere by letting go of something, which doesn't make you happy! Realistic, it is about things.
So do it, and decide that the amount which could come from a sale should go to buy something, which makes you really happy. Something, which you have wanted for a long time. Then you can think of the person, who made this possible.
Or you could give the money to an organisation, which you want to support, and that way pass on your good memories to the benefit of others.

fredag den 6. maj 2016

Ind- og ud-listen - The In- and Out List

Så er der status på de ting, der er gået ind og ud i løbet af april. Det er lidt utroligt, at man kan blive ved, men behovene for, hvad man har brug for skifter, så der vil være ting, der 'pludselig' ligger ubrugte hen og ting, der kræver opdatering eller fornyelse. Det er de ting, som vi ikke får afhændet, som gør, at vi får rod. Når der kommer noget andet ind, skal det gamle ud, så det ikke hober sig op.

Så her kommer ud-listen:

En stor grå trøje (der overhovedet ikke er blevet brugt i vinter)
Tre toppe, to sorte og en hvid (jeg har rigeligt)
En råhvid trøje med guld-broderi
En grå t-shirt med lange ærmer og glimmer (!!!)
Nogle bøger
En gammel dåse, som jeg synes er fin, men jeg flytter bare rundt med den
Og et tomt hvidt ringbind (nok en bunke papirer, som jeg har smidt ud).

På indlisten står der:

Sorte sokker (igen - men nu er alle udskiftet)
Briller (de var meget tiltrængt, men det opdagede jeg først for alvor, da jeg fik dem! Desværre kan jeg ikke bruge kontaktlinser).

Så det var det, og det føles godt. Nu skal det hele pakkes, og så kører jeg til genbrugsforretningen.


Now status for the things, which have gone in and out of my house during April. It is a bit unbelievable, that you can keep tossing things, but your needs change, so there will be things, which 'all of a sudden' just are lying un-used or things, which need being updated or replaced. These are the things which create clutter, so they have to go.

So here comes the out-list:

A big grey cardigan (which I didn't use at all this winter)
Three tops, two black ones and one white (I already have enough)
A white cardigan (with gold embroidery)
A grey t-shirt with long sleeves and bling (!!!)
Some books
An old cookie jar (which I really like, but I just keep moving it around)
And an empty white binder (yet another pile of papers, I have got rid of).

And the in-list:

Black socks (again - now they are all replaced)
Glasses (they were needed! - I didn't realize how much, until I had them! Unfortunately, I cannot wear contact lenses).

So job well done for this month. Now it has to be packed, and I will go to the second hand store.

onsdag den 4. maj 2016

Købestop for april - Shopping Ban for April

Jeg bestemte mig jo for at fortsætte mit købestop en måned mere, fordi jeg gerne vil blive mere bevidst om mine indkøbs-vaner.

Og forbruget for denne måned blev 500 kr. mindre end forbruget i april sidste år, og besparelsen ligger på kosten, fordi jeg har handlet stort ind en gang om ugen og ellers ikke gået i forretninger.

Men 500 kr. sparet er bestemt penge, så det er en måned, hvor det har givet pote at handle efter indkøbsliste og 'med fuldt overlæg'.


Det er Kr. Himmelfartsdag i morgen, og vejret bliver skønt. Hvor heldig kan man være?!
It is Ascension day tomorrow (public holiday), and the weater will be beautiful. Lucky us!


As I told you, I decided to continue with my shopping ban, because I wanted to be more conscious about my shopping habits.

And the budget for this month is less than April last year, and the savings has been 77 $/67 Euro, which comes from groceries, because I have been shopping once a week and otherwise not been in any shops.

But 77 $/67 Euro is definitely money, so it has been a month where shopping 'deliberately' with a grocery list has given a good result.

mandag den 2. maj 2016

En enkel dag - A Simple Day

Det er dejligt, når dagen ikke er fyldt med 1000 småting, der skal gøres. I dag er sådan en dag.
Jeg skal arbejde på et nyt projekt hele formiddagen, og over middag skal jeg hente mindste favorit-menneske og være sammen med ham resten af dagen.
Solen skinner, og det er dejlig varmt, så det kan ikke blive bedre!
Hav en god mandag.


Den lille akrobat - The little acrobat

It is nice, when the day isn't filled up with 1000 small thing, which have to be done. And today is such a day.
I am going to work on a new project until noon, and then I am going to pick up the smallest favorite person, and we are going to spend the afternoon together.
The weather is perfect, so it cannot be any better!
Have a nice Monday.

fredag den 29. april 2016

Loppetorv og tilbud - Flea Markets and Bargains

København er begyndt at gøre klar til weekenden. På Kgs. Nytorv stilles borde op til weekendens loppetorv, og inde i stormagasinet er der 25% (endda op til 50%) på mange varer hele weekenden.
Ok så! Fritid er blevet lig med at købe ting. Mange ting. Endnu flere ting. 
Men gør dig selv en tjeneste: Gå kun på loppemarked, hvis du har en specifik grund til at gøre det. Og gå kun i storcentre og lignende hvis der virkelig er noget, du behøver. Ordet er BEHØVER! 
Alt andet er spild af penge og værdifuld tid.
Måske skulle du i stedet aftale en brunch eller frokost eller pakke en sandwich og tage på tur med familie og/eller venner.
Det er meget billigere, og meget mere værdifuldt. Og det varer meget, meget længere end 'glæden' ved en 'ting'.
Rigtig god weekend!
Copenhagen is starting making ready for the week end. At the Kings New Square tables are being set up for the flea market, and in the department store you can get 25% discount (even up to 50%) on a lot of items all week end.
Well then! Time off has become equal to buying stuff. Lots of stuff. And then more stuff. 
But do yourself a favor: Only go to the flea market, if you have a specific reason to do so. And only visit malls if you really need something. Really NEED! 
Everything else is waste of money and valuable time.
Maybe you should choose to have brunch or lunch or make a sandwich and go on a trip outdoors with family and/or friends.
It is much cheaper, and much more valuable. And lasts much longer than the 'joy' of a 'thing'.
Have a great week end!

onsdag den 27. april 2016

Travl dag - Busy Day

Det er en travl dag - af den gode slags.
I morges var jeg hos fysioterapeut, og det var dejligt, og derefter har jeg arbejdet på et projekt, jeg gerne vil færdiggøre hurtigst muligt. Jeg har to år i træk lavet en fotobog over mindste favoritmenneskes liv, og nu er jeg i gang med den tredie. Det er så sjovt, og det er så svært at begrænse sig.
Men jeg slutter nu, for jeg bliver snart hentet af venner, som har foræret mig en tur på Louisiana munstmuseum i fødselsdagsgave.
Hav en god dag.


It is a busy day - of the nice kind.
This morning I was at the physiotherapist, and that felt good, and after that I have been working on a project, I want to finish as fast as possible. I have two years in a row made a photo book over my smallest favorite person's life, and now I am making the third one. It is so much fun, and it is so difficult to limit oneself.
But I will finish for today, because I am going to be picked up by friends, who have given me a trip to an art museum as a birthday gift.
Have a nice day.

mandag den 25. april 2016

Dårlig pasform - Bad Fit

Sidste år købte jeg en trenchcoat, som jeg var meget glad for. Semi-kort og helt klassisk. Men jeg er aldrig blevet rigtig glad for den. Den sidder dårligt - til mig i det mindste!  Jeg føler hele tiden, at jeg skal rykke den på plads, så nu bliver den afhændet.
Det vil sige, at jeg skal ud og se efter noget andet overtøj til kolde og/eller våde forårs- og sommerdage, og jeg aner ikke, hvad det skal være?!


Last year I bought a trenchcoat, which I was very happy about. It is semi-short and quite classic. But I have never really become happy using it. It has a bad fit - at least for me! All the time wearing it, I feel as if I have to correct something, pull it down or up. It is sort of 'out of place' all the time. So now it goes!
Which means that I have to find something else to wear on cold and/or wet spring- and summer days, and I have no clue, what to look for?!

torsdag den 21. april 2016

Sommertøjs-planen - The Plan for the Summer Wardrobe

Mit blogindlæg sidste uge fik mig til at tænke på, at jeg havde skippet det vigtigste trin for nye indkøb. Planen!
Noget af min sommergarderobe skal updates, men jeg har ikke helt overvejet, hvilke dele der skal erstattes.
Så nu har jeg bestemt mig for at vente, indtil tøjet skal i brug, så jeg kan se, hvad jeg rent faktisk har brug for.
Måske behøver jeg ikke noget?!


My blog last week made me think about, that I had skipped the most important step for new purchases.
The Plan!
Some items in my summer wardrobe have to be updated, but I haven't quite decided which ones.
So now I will wait, until I start using using, what I already have, so I can see, what I actually need.
Maybe nothing?!

fredag den 15. april 2016

Fejlkøb - Purchase Mistake

Der er ikke kommet meget over min dørtærskel i de seneste måneder, og men jeg har jo planlagt at forny noget af min sommergarderobe, så forleden faldt jeg for noget, jeg så i en reklame fra et postordrefirma. Jeg har prøvet postordre før, og jeg har ikke de mest fantastiske erfaringer med det.

Men jeg bestilte alligevel en blå blazer og en blå bluse med hvide striber.

Pakken kom i dag, og normalt kan man vel næsten ikke vente med at åbne og kigge. Det kunne jeg underligt nok godt. Men til sidst gjorde jeg det, og mine bange anelser slog til. Jakken er for lille og blusen er for stor, selvom begge dele var størrelse L, og måske var kvaliteten ikke helt, som jeg havde håbet på!

Jeg må indse, at jeg bare er nødt til at føle og prøve ting, før jeg køber!
Så tilbage i kassen med begge dele og afsted til posthuset!

Snart tid til hvide jeans - soon time for white jeans

Not much has been carried over my doorstep these last months, but I have planned to update some of my summer wardrobe, so the other day I fell for something, I saw in an ad from a post order company. I don't have the most brilliant experiences with post orders, but I tried it anyway.

I ordered a blue blazer and a blue top with white stripes.

The package came today, and normally you would open immediately and look. I didn't at first. But finally I did, and my fears were correct. The blazer was too small, and the top too big, even though both items were size L, and maybe the quality wasn't quite, what I had hoped for!

I have to realize, that I need to be able to feel and try things on, before I buy!
So both items went back in the box, and I am off to the post office!